Loading...

✪ กองบริหารศูนย์ลำปาง

กองบริหารศูนย์ลำปาง กองบริหารศูนย์ลำปาง มีอำนาจหน้าที่การบริหารจัดการสำนักงาน อาคารสถานที่การก่อสร้าง การให้บริการยานพาหนะ การคลังและพัสดุ การวางแผนพัฒนา การให้บริการการศึกษาสำหรับคณะ สถาบัน ที่จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์ลำปาง การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ​กองบริหารศูนย์ลำปาง แบ่งหน่วยงานภายใน เป็น 4 งาน ดังนี้ 1. งานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและบริหารสำนักงาน การพิจารณากลั่นกรองการจัดคำของบประมาณประจำปี ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารบุคคลและสวัสดิการต่างๆ การวิเคราะห์นโยบายและแผน การประกันคุณภาพ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การประชุมและพิธีการของศูนย์ลำปาง ศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ สนับสนุนด้านเครือข่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ การรักษาความสะอาดภายในศูนย์ลำปาง การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมที่ศูนย์ลำปางและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง มีอำนวจหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านบริการการศึกษา การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของศูนย์ลำปาง สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ การจัดบริการสังคม บริการวิชาการและวิจัย ทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์ การให้บริการห้องสมุดและห้องปฏิบัติการต่างๆ ดำเนินงานด้านทะเบียนนักศึกษา กิจการนักศึกษา สวัสดิการนักศึกษา กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ วินัยและพัฒนานักศึกษา และแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบมาย 3. งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการรับจ่ายเงิน การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของศูนย์ลำปาง การจัดหารายได้ การเก็บรักษาเงิน การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน การบริหารงบประมาณ การบริหารความเสี่ยง การดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุของศูนย์ลำปาง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 4. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ลำปาง มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบก่อสร้าง การซ่อมบำรุง และการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่ อาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ อาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ม โรงอาหาร และอาคารประกอบอื่นๆ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ดูแลเรื่องที่ดิน ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ให้บริการยานพาหนะ โสตทัศนูปกรณ์ การรักษาความปลอดภัยและการจราจรของศูนย์ลำปาง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

✪ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยระดับโลกเพื่อประชาชน The World-class University for The People

พันธกิจ (พระราชบัญญัติ มธ. พ.ศ. 2558)
1. จัดการศึกษา เผยแพร่ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
2. สร้างงานวิจัย และองค์ความรู้
3. ให้บริการทางวิชาการ และวิชาชีพแก่สังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม ภูมิปัญญา ส่งเสรมิและพัฒนาวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

เป้าหมายหลัก
1. มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลความเป็นเลิศระดับสากลอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมการบริหารงาน รวมทั้งการเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืนที่มุ่งรับใช้ประชาชนและสังคม
2. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับสากลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองมาตรฐานสากลในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการสังคมและการบริหารงาน
4. ภาวะการมีงานทำ และระดับความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการมุ่งผลิตบัณฑิต และพัฒนาคนทำงานให้มีคุณลักษณะและทักษะแห่งอนาคต
5. ความเป็นองค์กรธรรมาภิบาล และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

✪ จุดมุ่งหมายองค์กร

สำนักงานบริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุดมุ่งหมายองค์กร วิสัยทัศน์ และนโยบายคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

      สำนักงานบริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจุดมุ่งหมายองค์กร วิสัยทัศน์ และนโยบายคุณภาพ เพื่อให้หน่วยงานในสำนักงานฯ มีแนวทางการดำเนินงานที่เป็นไปอย่างมีระบบ มีความเชื่อมโยง และสามารถขับเคลื่อนผลลัพธ์อย่างมีทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายของสำนักงานฯ ดังนี้

จุดมุ่งหมายองค์กร (Purpose)
ให้บริการอย่างมีระบบมีมาตรฐานและนวัตกรรม ตอบสนองต่อผู้รับบริการได้ทันท่วงที่

วิสัยทัศน์
เป็นต้นแบบของหน่วยงานสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานและนวัตกรรมเป็นเลิศ

นโยบายคุณภาพ
สำนักงานบริการและสนับสนุนการบริหาร มธ.มุ่งมั่นให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก ด้วยกระบวนการทำงานที่ถูกต้อง ทันเวลาและคุ้มค่า เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ผู้รับบริการ และประชาชน ภายใต้มาตรฐานการให้บริการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ

⦿ ผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ลำปาง


นายอรุณ วงค์คำปวง
ผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ลำปาง

► งานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง

     มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและบริหารสำนักงาน การพิจารณากลั่นกรองการจัดคำของบประมาณประจำปี ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารบุคคลและสวัสดิการต่างๆ การวิเคราะห์นโยบายและแผน การประกันคุณภาพ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การประชุมและพิธีการของศูนย์ลำปาง ศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ สนับสนุนด้านเครือข่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ การรักษาความสะอาดภายในศูนย์ลำปาง การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมที่ศูนย์ลำปางและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

► งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ลำปาง

     มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบก่อสร้าง การซ่อมบำรุง และการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่ อาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ อาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ม โรงอาหาร และอาคารประกอบอื่นๆ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ดูแลเรื่องที่ดิน ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ให้บริการยานพาหนะ โสตทัศนูปกรณ์ การรักษาความปลอดภัยและการจราจรของศูนย์ลำปาง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

► งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง

    มีอำนวจหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านบริการการศึกษา การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของศูนย์ลำปาง สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ การจัดบริการสังคม บริการวิชาการและวิจัย ทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์ การให้บริการห้องสมุดและห้องปฏิบัติการต่างๆ ดำเนินงานด้านทะเบียนนักศึกษา กิจการนักศึกษา สวัสดิการนักศึกษา กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ วินัยและพัฒนานักศึกษา และแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบมาย

► งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง

    มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการรับจ่ายเงิน การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของศูนย์ลำปาง การจัดหารายได้ การเก็บรักษาเงิน การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน การบริหารงบประมาณ การบริหารความเสี่ยง การดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุของศูนย์ลำปาง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบมาย

Certificate ISO9001: 2015 ฉบับ 2566 - 2569
รายละเอียดเพิ่มเติม
จุดมุ่งหมายองค์กร วิสัยทัศน์ และนโยบายคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
รายละเอียดเพิ่มเติม
Certificate ISO 9001:2015 ฉบับ Surveillance & Extension Site
รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนโครงการ / ประกันคุณภาพ

แผนงานประจำปี

ซักซ้อมแนวปฏิบัติราชการ

เอกสารความรู้ (Knowledge)

KM กองบริหารศูนย์ลำปาง