Loading...

⦿ กองบริหารศูนย์ลำปาง

นายอรุณ วงค์คำปวง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ลำปาง
 

 

► งานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง

นางอารีย์ ตั้งพระกิตติคุณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง

 

หมวดบริหารสำนักงาน

นายศุภลักษณ์ รอดแจ่ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

น.ส.พัทธ์ธนันทน์ ภาณุเพ็ญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

น.ส.นัฐทิชา ยาสิทธิ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
 
หมวดทรัพยากรมนุษย์

นางกุลธิกา ติ๊บกุนะ
นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ

น.ส.ภัททิยา ลาสุทธิ
นิติกรปฏิบัติการ

นางสุพรรณี สุเมธา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
 
หมวดนโยบายและแผน

นางศิริรัตน์ พุทธสอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

น.ส.สวีรัตน์ คำนาค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
  
 
หมวดสารสนเทศ

นายทวีศักดิ์ วังแวว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ

นายวุฒิชัย ใจซื่อ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ
  
 
หมวดประชาสัมพันธ์

น.ส.ศรัทธาทิพย์ ปิงยา
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

น.ส.กนกวรรณ พัฒนวาณิชชัย
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  

 

► งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ลำปาง

นายเผดิมลาภ สุรัตน์สัญญา
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ลำปาง

 

หมวดบริหารและอาคารสถานที่

นายพัชรดนัย มาทา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฏิบัติการ

นายเพียรศักดิ์ มุขยประเสริฐ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฏิบัติการ

นายอภิชาติ ภูษาธร
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

นายอาวุธ เทพานนท์
ช่างเทคนิค

น.ส.สุพัตรา เขื่อนแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
   
 
หมวดพัฒนากายภาพและซ่อมบำรุง

นายวรกิจ ภัทราตันติ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

น.ส.ธัญวรัตน์ นิลตะสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

นายเสน่ห์ กันจินะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

น.ส.ธนิษฐา วันทะยะ
สถาปนิกปฏิบัติการ

นายสิทธิพร ปิยปาณานนท์
ช่างไฟฟ้า

นายชาญนันท์ ปกแก้ว
ช่างเทคนิค
  
 
หมวดรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ

นายสุรเชษฐ์ ธิปทา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

นายผัด ศรีใส
พนักงานขับรถยนต์

นายบรรเจิด แสงสว่าง
พนักงานขับรถยนต์

นายกิตติพันธ์ วรธนมงคลกุล
พนักงานขับรถยนต์

นายถาวร กาพรม
พนักงานขับรถยนต์

นายสุทิน ม่านแก้วจู
ยาม
  

► งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง

น.ส.ดรุณี เตชะวิจิตร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง

 

หมวดพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์

นางวราภรณ์ ลาภพิสูตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ

น.ส.อรพรรณ เครือบุญมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
  
 
หมวดบริการการศึกษา

น.ส.จันทร์จิรา ติวรรณะ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางพัชรียา ข้ามสาม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
  
 
หมวดบริการวิชาการและวิจัย

นายศุภฤกษ์ มีศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

น.ส.จิดรานุช ชมเชย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายเฉลิมชนม์ บุตรจุมปา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
 
หมวดทะเบียนนักศึกษา

น.ส.ปลินดา ปินค่าว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
   
 
หมวดกิจกรรมนักศึกษา

นายไกรลาศ กันทาแจ่ม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

น.ส.กมลลักษณ์ ฟูปลูก
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายทวีศักดิ์ เขียวผล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
 
หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา

น.ส.ละอองดาว หมื่นแสงคำ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางเมตตา นันต๊ะภาพ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางอาภาภรณ์ คูทองกุล
พยาบาลชำนาญการ
 

น.ส.รุ่งกานต์ รินสิงห์แก้ว
นักจิตวิทยาปฏิบัติการ

น.ส.ภัทรานิษฐ์ สุกใส
นักจิตวิทยาปฏิบัติการ
  

► งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง

น.ส.สุมิตรา สิทธิชุม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง

 

หมวดการเงินและรายได้

นางช่อผกา หมายมั่น
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ

น.ส.ดวงสมร ฟูสาร
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
  
 
หมวดงบประมาณ

นางทัศนีย์ บุญลอย
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ

นายดนัย จำปา
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
  
 
หมวดพัสดุ

น.ส.ภคมน อินต๊ะยศ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางปิยะฉัตร ทาเกษม
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
  
 
หมวดบัญชี

น.ส.สายรุ้ง ดวงดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ

น.ส.พัฐณรีย์ดา มณีอรุณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
  

มธ.ศูนย์ลำปาง

กองบริหารศูนย์ลำปาง

ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง

หอพักนักศึกษา