Loading...

ผู้บริหาร มธ.ศูนย์ลำปาง

รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและกฎหมาย

อาจารย์ ดร.ณัฐกรณ์ ชูช่วย

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ ศูนย์ลำปาง

ผศ.พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร ศูนย์ลำปาง