Loading...

แผนที่ มธ.ศูนย์ลำปาง

แผนผัง มธ.ศูนย์ลำปาง

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
เลขที่ 248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5423-7950 ถึง 0-5423-7999
หมายเลขโทรศัพท์กลาง คือ 0-5423-7999
หมายเลขโทรสาร คือ 0-5423-7999 ต่อ 5119

ตารางหมายเลขโทรออก-โทรเข้า ของแต่ละคณะ / หน่วยงาน
หมายเลขภายนอกคณะ/หน่วยงานหมายเลขภายใน
0-5423-7991งานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง5104
0-5423-7992งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง5203
0-5423-7993งานบริการวิชาการฯ5123
0-5423-7994งานบริหารอาคารสถานที่ฯ5160
0-5423-7995หมวดกิจการนักศึกษา5172
0-5423-7981คณะนิติศาสตร์5384
0-5423-7982วิทยาลัยสหวิทยาการ5343
0-5423-7983คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์5303
0-5423-7984คณะศิลปกรรมศาสตร์5403
0-5423-7985คณะสาธารณสุขศาสตร์5602
0-5423-7986คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5624
0-5423-7999สถาบันภาษา5320
0-5423-7971สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา5181
0-5423-7972ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์5421
0-5423-7973ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง5131
   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
เลขที่ 248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
หมายเลขโทรศัพท์กลาง คือ 0-5423-7999

ต่อหมายเลขโทรศัพท์ภายใน ดังนี้

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5001รศ.ดร.สุปรียาแก้วละเอียดรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและกฎหมาย
5002ดร.ณัฐกรณ์ชูช่วยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ ศูนย์ลำปาง
5003ผศ.พิมพ์ฉัตรรสสุธรรมผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร ศูนย์ลำปาง
5005อรุณวงค์คำปวงผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ลำปาง
งานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5100อารีย์ตั้งพระกิตติคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผนขำนาญการ /
รษก.หัวหน้างานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง
หมวดทรัพยากรมนุษย์
5102กุลธิดาติ๊บกุนะนักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ
5105ภัททิยาลาสุทธิเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หมวดบริหารสำนักงาน
5103วัลลาหมื่นแสงคำเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
5104ศุภลักษณ์รอดแจ่มเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
5119โทรสารงานสำนักงานบริหารศูนย์ลำปาง
ศูนย์ประสาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
81-3156พัทธ์ธนันทน์ภานุเพ็ญเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
026133156โทรสารศูนย์ประสาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
หมวดนโยบายและแผน
5107ศิริรัตน์พุทธสอนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
5109สวีรัตน์คำนาคนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หมวดสารสนเทศ
5800ทวีศักดิ์วังแววนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
5108วุฒิชัยใจซื่อนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
หมวดประชาสัมพันธ์
5106ศรัทธาทิพย์ปิงยานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
5106กนกวรรณพัฒนวาณิชชัยนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ลำปาง
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5151เผดิมลาภสุรัตน์สัญญาวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ /
รษก.หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ลำปาง
หมวดบริหารและอาคารสถานที่
5154พัชรดนัยมาทานักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
5154เพียรศักดิ์มุขยประเสริฐนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
5160สุพัตราเขื่อนแก้วเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
5125อภิชาติภูษาธรช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
5415 อาวุธเทพานนท์ช่างเทคนิค
หมวดพัฒนากายภาพและซ่อมบำรุง
5153วรกิจภัทราตันติวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
5153สิทธิพรปิยปาณานนท์ช่างไฟฟ้า
5153ชาญนันท์ปกแก้วช่างเทคนิค
5156ธนิษฐาวันทะยะสถาปนิก
5156เสน่ห์กันจินะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
5209ธัญวรัตน์นิลตะสุวรรณเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หมวดรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ
5152สุรเชษฐ์ธิปทาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0821888224ผัดศรีใสพนักงานขับรถยนต์
0871721542บรรเจิดแสงสว่างพนักงานขับรถยนต์
0819935101กิตติพันธ์วรธนมงคลกุลพนักงานขับรถยนต์
 ถาวรกาพรมพนักงานขับรถยนต์
5152สุทินม่านแก้วจูยาม
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5129ดรุณีเตชะวิจิตร์นักวิชาการศึกษาชำนาญการ /
รษก.หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศีกษาศูนย์ลำปาง
หมวดพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์
5051วราภรณ์ลาภพิสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
5052อรพรรณเครือบุญมาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หมวดบริการการศึกษา
5124จันทร์จิราติวรรณะนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5123พัชรียาข้ามสามนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หมวดบริการวิชาการและวิจัย
5126ศุภฤกษ์มีศรีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
5128จิดรานุชชมเชยนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5135เฉลิมชนม์บุตรจุมปานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หมวดทะเบียนนักศึกษา
5122ปลินดาปิ่นค่าวนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5127สุพรรณีสุเมธานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5170โทรสารหมวดบริการการศึกษาและหมวดทะเบียนนักศึกษา
หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา
5171ละอองดาวหมื่นแสงคำนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5172เมตตานันต๊ะภาพนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5175อาภาภรณ์คูทองกุลพยาบาล
หมวดกิจกรรมนักศึกษา
5173ไกรลาศกันทาแจ่มนักวิชาการศึกษาชำนาญการ
5173กมลลักษณ์ฟูปลูกนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5173ทวีศักดิ์เขียวผลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5170โทรสารหมวดกิจการนักศึกษา
    
งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5200สุมิตราสิทธิชุมนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ /
รษก.หัวหน้างานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง
หมวดงบประมาณ
5206ทัศนีย์บุญลอยนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
5211ดนัยจำปานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หมวดการเงินและรายได้
5202ช่อผกาหมายมั่นนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
5201ดวงสมรฟูสารนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หมวดบัญชี
5205สายรุ้งดวงดีนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
5203พัฐณรีย์ดามณีอรุณนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
5205จตุพรปันดวงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หมวดพัสดุ
5208ภคมนอินต๊ะยศนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
5204ปิยะฉัตรทาเกษมนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
5210โทรสาร งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง และ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง
    
ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5130แสงเดือนอุบลศรีบรรณารักษ์ชำนาญการ
5130สุกัญญาปัญญาอิ่นแก้วบรรณารักษ์ชำนาญการ
5131จตุพงศ์ลาเบ้าบรรณารักษ์
5131วรวลัญช์หน่อคำเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5130ณัฐวุฒิเหี้ยมโท้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5303พิชามญชุ์ขวัญเงินนักวิชาการศึกษา
5305กรรณิการ์คำเขื่อนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5305นุสรารินคำเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5312พิมพ์ฉัตรรสสุธรรมผศ. / อาจารย์
5314ยุพาพรศุกรินทร์นักวิชาการศึกษา
5314ปุณิกาอภิรักษ์ไกรศรีอาจารย์
5316พงศยาภูมิพัฒน์โยธินอาจารย์
5317กรุณาใจใสอาจารย์ 
5300โทรสารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนยลำปาง
สถาบันภาษาศูนย์ลำปาง
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5320สำนักงาน สถาบันภาษา มธ.ลำปาง 
5321จงรักษ์สิทธิรักษ์ผศ. / อาจารย์
5322ทิฐิรัฐรุ้งแก้วอาจารย์
5323วรางคณาพงศธรพิพัฒน์อาจารย์
5325Mr. Uygar Kanmazผู้ประสานงานกิจกรรมห้อง SALC / SALC Access Learning Room
วิทยาลัยสหวิทยาการ
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5330โทรสาร วิทยาลัยสหวิทยาการ
5332คณบดีฝ่ายศูนย์ลำปาง
5333รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
5333ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
5334ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
5335สนธยาวิจิตรยืนยงนักวิชาการศึกษา / หัวหน้างาน
5336แจ่มนภาทนสารนักวิชาการศึกษา
5337ชรินพรโกเมฆนักวิชาการศึกษา
5338วลิตพรจิโนทานักวิชาการศึกษา
5338กันตภณกุณาวงค์นักวิชาการศึกษา
5339นิตยาปินตาวงศ์นักวิชาการศึกษา
5339วศินันท์อินทร์จันทร์นักวิชาการศึกษา
5340พิสมัยจุฬารักษ์นักวิชาการเงินและบัญชี / รษก.หัวหน้างาน
5341ปาจารีย์ปวนบุญมีนักวิชาการเงินและบัญชี
5342ศิรินทราไชยสิงห์เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป
5343กรรณิกาสอนปาละเจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป
5344สายฝนสุเอียนทรเมธีรศ.ดร / อาจารย์
5345วาสนาละอองปลิวดร. / อาจารย์
5346พิทยาสุวคันธ์ผศ.ดร. / อาจารย์
5347โขมสีมีภักดีผศ.ดร. / อาจารย์
5348ถิรวรรณนิพิฏฐกุลดร. / อาจารย์
5349ธีรภัทชัยพิพัฒน์ผศ. / อาจารย์
5350ถิรวัฒน์ตันทนิสผศ. / อาจารย์
5352โอฬารรัตนภักดีผศ. / อาจารย์
5353ยิ่งลักษณ์กาญจนฤกษ์ดร. / อาจารย์
5356สุมิตาสุภากรณ์ดร. / อาจารย์
5358กนกวรรณอุ๋ทองทรัพย์ ผศ.ดร / อาจารย์
5360รุ่งนภาเทพภาพผศ.ดร / อาจารย์
สาขาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5402หัวหน้าสาขาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง
5405วีระจักร์สุเอียนทรเมธีรศ. / อาจารย์ / ผู้ช่วยคณบดีศิลปกรรมศาสตร์
5406รัชภูมิปัญส่งเสริมอาจารย์
5407ศรีชนาเจริญเนตรอาจารย์
5408กิตติพงษ์เกียรติวิภาคอาจารย์
5410อัครเดชอยู่ผาสุขผศ. / อาจารย์
5412บุษกรฮวบแช่มอาจารย์
5401ณัฐชริการ์รุกิจเจริญเจ้าหน้าที่สาขาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
5400โทรสารคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5382กชกรบุพพัณหสมัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานบริหารคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
5382พิมทิพย์มูลเชื้อนักวิชาการศึกษา
5383ธีรกุลสุวรรณไตรย์นักวิชาการศึกษา
5384พรพรรณศรีโรจนกุลนักวิชาการศึกษา
5387ศศิวิมลพรรินเชื้อเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5388มาติกาวินิจสรอาจารย์
5390ฐาปนันท์นิพิฏฐกุลดร. / อาจารย์
5391สุรศักดิ์บุญเรืองอาจารย์
5392ภูมินทร์บุตรอินทร์ดร. / อาจารย์ / รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
5393กิตติพงศ์กมลธรรมวงศ์อาจารย์
5394ปรีญาภรณ์อุบลสวัสดิ์อาจารย์
5395รัชนีกรลาภวณิชชาดร. / อาจารย์
5396เฉลิมวุฒิศรีพรหมอาจารย์
5380โทรสารคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
 -รศ.ดร.สสิธรเทพตระการพรคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
5602ดร.สร้อยสุดาเกสรทองรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารศูนย์ลำปาง
5602อ.ดร.พรรณทิสชาอุทปาผู้ช่วยคณบดีฯ ประจำศูนย์ลำปาง
5602อ.ดร.จิรภัทรหลงกุลอาจารย์
5602อ.วีร์ราภัสสร์ณ ร้อยเอ็ดอาจารย์
5602อ.ธนิกาส่องหล้าอาจารย์
5602อ.ดร.ศุภางค์วัฒนเสยอาจารย์
5602อ.ดร.ณิชมนรักกะเปาอาจารย์
5602อ.พัชร์สิริศรีเวียงอาจารย์
5602อ.ดร.รุจิรดาช้างขวัญยืนอาจารย์
5602อ.ประดับดวงเกียรติศักดิ์ศิริอาจารย์
5602อ.ดร.ญาณสินีสุมาอาจารย์
5602อ.กษมาภูสีสดอาจารย์
5602อ.ดร.สุภาวิตตาภรณ์อาจารย์
5602อ.ดร.เดือนเพ็ญศิริเถียรอาจารย์
5602อ.ดร.สุรางค์รัตน์พ้องพานอาจารย์
5602อ.ดร.ชัยวัฒน์เผดิมรอดอาจารย์
5602อ.ดร.ณัฐกรณ์ชูช่วยอาจารย์
5602อ.ดร.สยัมภูใสทาอาจารย์
5601วิทวัฒน์วรทัฒธรรมนักวิชาการศึกษา
5601สุภาวิณีศรีคำนักวิทยาศาสตร์
5602สุฑารัตน์น้ำไหลทุ่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5603จินตนากิจรักนักวิชาการศึกษา
5606สุนิสาเชื้อจิ๋วนักวิชาการเงินและบัญชี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5623ดร.บุญพิทักษ์งามวัฒนากุลอาจารย์
5623นัฐชยพงศ์ธีรัชตระกูลนักวิทยาศาสตร์
5624วิสุดาแก้วนันไชยนักวิทยาศาสตร์
5624นัฐพลฝันนิมิตรนักวิทยาศาสตร์
5625นภัสวรรณเขื่อนแก้วนักวิชาการศึกษา
5626ผศ.ดร.วรวรรณดีอัซ การ์บาโยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ลำปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5627ห้องพักอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์หนังสือแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
หมายเลข 
5421ศูนย์หนังสือแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
5420โทรสารศูนย์หนังสือแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)
หมายเลข 
5181สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)
0632038133สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)
ห้องพยาบาล
หมายเลข 
5175ห้องพยาบาล ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น
แม่บ้านประจำชั้นและอาคาร
หมายเลข 
5663โทรศัพท์ ประจำประตูทางเข้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
5661โทรศัพท์ ประจำอาคารสิรินธรารัตน์ ชั้นที่ 1 (ศูนย์ รปภ.)
5507โทรศัพท์ ประจำอาคารสิรินธรารัตน์ ชั้นที่ 2
5506โทรศัพท์ ประจำอาคารเรียนรวม 4 ชั้น
5501โทรศัพท์ ประจำอาคารเรียนรวม 5 ชั้น ชั้นที่ 1
5502โทรศัพท์ ประจำอาคารเรียนรวม 5 ชั้น ชั้นที่ 2
5503โทรศัพท์ ประจำอาคารเรียนรวม 5 ชั้น ชั้นที่ 3
5504โทรศัพท์ ประจำอาคารเรียนรวม 5 ชั้น ชั้นที่ 4
5505โทรศัพท์ ประจำอาคารเรียนรวม 5 ชั้น ชั้นที่ 5
5662โทรศัพท์ ประจำอาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ม ชั้นที่ 1
5664โทรศัพท์ ประจำอาคารบุญชูปณิธาน ชั้นที่ 1
5665โทรศัพท์ ประจำอาคารบุญชูปณิธาน ชั้นที่ 2
5666โทรศัพท์ ประจำอาคารบุญชูปณิธาน ชั้นที่ 3
5667โทรศัพท์ ประจำอาคารบุญชูปณิธาน ชั้นที่ 4
5668โทรศัพท์ ประจำอาคารบุญชูปณิธาน ชั้นที่ 5