Loading...

📌 แผนที่ มธ.ศูนย์ลำปาง

📌 แผนผัง มธ.ศูนย์ลำปาง

📞 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
เลขที่ 248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

หมายเลขโทรศัพท์ 0-5423-7950 ถึง 0-5423-7999
หมายเลขโทรศัพท์กลาง คือ 0-5423-7999
หมายเลขโทรสาร คือ 0-5423-7999 ต่อ 5119

ตารางหมายเลขโทรออก-โทรเข้า ของแต่ละคณะ / หน่วยงาน
หมายเลขภายนอกคณะ/หน่วยงานหมายเลขภายใน
0-5423-7991งานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง5104
0-5423-7992งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง5203
0-5423-7993งานบริการวิชาการฯ5123
0-5423-7994งานบริหารอาคารสถานที่ฯ5160
0-5423-7995หมวดกิจการนักศึกษา5172
0-5423-7981คณะนิติศาสตร์5384
0-5423-7982วิทยาลัยสหวิทยาการ5343
0-5423-7983คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์5303
0-5423-7984คณะศิลปกรรมศาสตร์5403
0-5423-7985คณะสาธารณสุขศาสตร์5602
0-5423-7986คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5624
0-5423-7999สถาบันภาษา5320
0-5423-7971สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา5181
0-5423-7972ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์5421
0-5423-7973ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง5131
   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
เลขที่ 248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
หมายเลขโทรศัพท์กลาง คือ 0-5423-7999

ต่อหมายเลขโทรศัพท์ภายใน ดังนี้

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5001รศ.ดร.สุปรียาแก้วละเอียดรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและกฎหมาย
5002ดร.ณัฐกรณ์ชูช่วยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ ศูนย์ลำปาง
5003ผศ.พิมพ์ฉัตรรสสุธรรมผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร ศูนย์ลำปาง
5005อรุณวงค์คำปวงผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ลำปาง
งานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5100อารีย์ตั้งพระกิตติคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผนขำนาญการ /
รษก.หัวหน้างานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง
หมวดทรัพยากรมนุษย์
5102กุลธิดาติ๊บกุนะนักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ
5105ภัททิยาลาสุทธิเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
5127สุพรรณีสุเมธานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หมวดบริหารสำนักงาน
5104ศุภลักษณ์รอดแจ่มเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
5103นัฐทิชายาสิทธิ์ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
5119โทรสารงานสำนักงานบริหารศูนย์ลำปาง
ศูนย์ประสาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
81-3156พัทธ์ธนันทน์ภานุเพ็ญเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
026133156โทรสารศูนย์ประสาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
หมวดนโยบายและแผน
5107ศิริรัตน์พุทธสอนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
5109สวีรัตน์คำนาคนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หมวดสารสนเทศ
5800ทวีศักดิ์วังแววนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
5108วุฒิชัยใจซื่อนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
หมวดประชาสัมพันธ์
5106ศรัทธาทิพย์ปิงยานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
5106กนกวรรณพัฒนวาณิชชัยนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ลำปาง
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5151เผดิมลาภสุรัตน์สัญญาวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ /
รษก.หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ลำปาง
หมวดบริหารและอาคารสถานที่
5154พัชรดนัยมาทานักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
5154เพียรศักดิ์มุขยประเสริฐนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
5160สุพัตราเขื่อนแก้วเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
5125อภิชาติภูษาธรช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
5415 อาวุธเทพานนท์ช่างเทคนิค
หมวดพัฒนากายภาพและซ่อมบำรุง
5153วรกิจภัทราตันติวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
5153สิทธิพรปิยปาณานนท์ช่างไฟฟ้า
5153ชาญนันท์ปกแก้วช่างเทคนิค
5156ธนิษฐาวันทะยะสถาปนิก
5156เสน่ห์กันจินะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
5209ธัญวรัตน์นิลตะสุวรรณเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หมวดรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ
5152สุรเชษฐ์ธิปทาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0821888224ผัดศรีใสพนักงานขับรถยนต์
0871721542บรรเจิดแสงสว่างพนักงานขับรถยนต์
0819935101กิตติพันธ์วรธนมงคลกุลพนักงานขับรถยนต์
 ถาวรกาพรมพนักงานขับรถยนต์
5152สุทินม่านแก้วจูยาม
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5129ดรุณีเตชะวิจิตร์นักวิชาการศึกษาชำนาญการ /
รษก.หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศีกษาศูนย์ลำปาง
หมวดพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์
5051วราภรณ์ลาภพิสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
5052อรพรรณเครือบุญมาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หมวดบริการการศึกษา
5124จันทร์จิราติวรรณะนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5123พัชรียาข้ามสามนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หมวดบริการวิชาการและวิจัย
5126ศุภฤกษ์มีศรีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
5128จิดรานุชชมเชยนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5135เฉลิมชนม์บุตรจุมปานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หมวดทะเบียนนักศึกษา
5122ปลินดาปิ่นค่าวนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5170โทรสารหมวดบริการการศึกษาและหมวดทะเบียนนักศึกษา
หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา
5171ละอองดาวหมื่นแสงคำนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5172เมตตานันต๊ะภาพนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5175อาภาภรณ์คูทองกุลพยาบาลชำนาญการ
5175คูณนพกาอินพยาบาลปฏิบัติการ
5176รุ่งกานต์รินสิงห์แก้วนักจิตวิทยาปฏิบัติการ
5176ภัทรานิษฐ์สุกใสนักจิตวิทยาปฏิบัติการ
หมวดกิจกรรมนักศึกษา
5173ไกรลาศกันทาแจ่มนักวิชาการศึกษาชำนาญการ
5173กมลลักษณ์ฟูปลูกนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5173ทวีศักดิ์เขียวผลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5170โทรสารหมวดกิจการนักศึกษา
    
งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5200สุมิตราสิทธิชุมนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ /
รษก.หัวหน้างานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง
หมวดงบประมาณ
5206ทัศนีย์บุญลอยนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
5211ดนัยจำปานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หมวดการเงินและรายได้
5202ช่อผกาหมายมั่นนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
5201ดวงสมรฟูสารนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หมวดบัญชี
5205สายรุ้งดวงดีนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
5203พัฐณรีย์ดามณีอรุณนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
5205จตุพรปันดวงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หมวดพัสดุ
5208ภคมนอินต๊ะยศนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
5204ปิยะฉัตรทาเกษมนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
5210โทรสาร งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง และ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง
    
ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5130แสงเดือนอุบลศรีบรรณารักษ์ชำนาญการ
5130สุกัญญาปัญญาอิ่นแก้วบรรณารักษ์ชำนาญการ
5131จตุพงศ์ลาเบ้าบรรณารักษ์
5131วรวลัญช์หน่อคำเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5130ณัฐวุฒิเหี้ยมโท้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5303พิชามญชุ์ขวัญเงินนักวิชาการศึกษา
5305กรรณิการ์คำเขื่อนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5305นุสรารินคำเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5314ยุพาพรศุกรินทร์นักวิชาการศึกษา
5312พิมพ์ฉัตรรสสุธรรมผศ. / อาจารย์
5314ปุณิกาอภิรักษ์ไกรศรีผศ. / อาจารย์
5316พงศยาภูมิพัฒน์โยธินอาจารย์
5317กรุณาใจใสผศ. / อาจารย์ 
5300โทรสารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนยลำปาง
สถาบันภาษาศูนย์ลำปาง
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5320สำนักงาน สถาบันภาษา มธ.ลำปาง 
5321จงรักษ์สิทธิรักษ์ผศ. / อาจารย์
5322ทิฐิรัฐรุ้งแก้วอาจารย์
5323วรางคณาพงศธรพิพัฒน์อาจารย์
5325Mr. Uygar Kanmazผู้ประสานงานกิจกรรมห้อง SALC / SALC Access Learning Room
วิทยาลัยสหวิทยาการ
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5330โทรสาร วิทยาลัยสหวิทยาการ
5332คณบดีฝ่ายศูนย์ลำปาง
5333รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
5333ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
5334ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
5335สนธยาวิจิตรยืนยงนักวิชาการศึกษา / หัวหน้างาน
5336แจ่มนภาทนสารนักวิชาการศึกษา
5337ชรินพรโกเมฆนักวิชาการศึกษา
5338วลิตพรจิโนทานักวิชาการศึกษา
5338กันตภณกุณาวงค์นักวิชาการศึกษา
5339นิตยาปินตาวงศ์นักวิชาการศึกษา
5339วศินันท์อินทร์จันทร์นักวิชาการศึกษา
5340พิสมัยจุฬารักษ์นักวิชาการเงินและบัญชี / รษก.หัวหน้างาน
5341ปาจารีย์ปวนบุญมีนักวิชาการเงินและบัญชี
5342ศิรินทราไชยสิงห์เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป
5343กรรณิกาสอนปาละเจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป
5344สายฝนสุเอียนทรเมธีรศ.ดร / อาจารย์
5345วาสนาละอองปลิวผศ.ดร. / อาจารย์
5346พิทยาสุวคันธ์รศ.ดร. / อาจารย์
5347โขมสีมีภักดีผศ.ดร. / อาจารย์
5348ถิรวรรณนิพิฏฐกุลผศ.ดร. / อาจารย์
5349ธีรภัทชัยพิพัฒน์รศ.ผศ. / อาจารย์
5350ถิรวัฒน์ตันทนิสผศ. / อาจารย์
5352โอฬารรัตนภักดีรศ. / อาจารย์
5353ยิ่งลักษณ์กาญจนฤกษ์ผศ.ดร. / อาจารย์
5356สุมิตาสุภากรณ์ผศ.ดร. / อาจารย์
5358กนกวรรณอุ๋ทองทรัพย์ ผศ.ดร / อาจารย์
5360รุ่งนภาเทพภาพรศ.ดร / อาจารย์
สาขาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5402หัวหน้าสาขาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง
5405วีระจักร์สุเอียนทรเมธีรศ. / อาจารย์ / ผู้ช่วยคณบดีศิลปกรรมศาสตร์
5406รัชภูมิปัญส่งเสริมอาจารย์
5407ศรีชนาเจริญเนตรอาจารย์
5408กิตติพงษ์เกียรติวิภาคอาจารย์
5410อัครเดชอยู่ผาสุขผศ. / อาจารย์
5412บุษกรฮวบแช่มอาจารย์
5401ณัฐชริการ์รุกิจเจริญเจ้าหน้าที่สาขาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
5400โทรสารคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5382กชกรบุพพัณหสมัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานบริหารคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
5382พิมทิพย์มูลเชื้อนักวิชาการศึกษา
5383ธีรกุลสุวรรณไตรย์นักวิชาการศึกษา
5384พรพรรณศรีโรจนกุลนักวิชาการศึกษา
5387ศศิวิมลพรรินเชื้อเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5388มาติกาวินิจสรอาจารย์
5390ฐาปนันท์นิพิฏฐกุลดร. / อาจารย์
5391สุรศักดิ์บุญเรืองอาจารย์
5392ภูมินทร์บุตรอินทร์ศ.ดร. / อาจารย์
5393กิตติพงศ์กมลธรรมวงศ์ผศ. / อาจารย์
5394ปรีญาภรณ์อุบลสวัสดิ์อาจารย์
5395รัชนีกรลาภวณิชชาดร. / อาจารย์
5396เฉลิมวุฒิศรีพรหมผศ. / อาจารย์
5380โทรสารคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
 -สสิธรเทพตระการพรรศ.ดร. / คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
5602สร้อยสุดาเกสรทองผศ.ดร. / รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารศูนย์ลำปาง
5602พรรณทิสชาอุทปาผศ.ดร. / อาจารย์ / ผู้ช่วยคณบดีฯ ประจำศูนย์ลำปาง
5602จิรภัทรหลงกุลดร. / อาจารย์
5602วีร์ราภัสสร์ณ ร้อยเอ็ดอาจารย์
5602ธนิกาส่องหล้าอาจารย์
5602ศุภางค์วัฒนเสยดร. / อาจารย์
5602ณิชมนรักกะเปาดร. / อาจารย์
5602พัชร์สิริศรีเวียงอาจารย์
5602รุจิรดาช้างขวัญยืนดร. / อาจารย์
5602ประดับดวงเกียรติศักดิ์ศิริอาจารย์
5602ญาณสินีสุมาดร. / อาจารย์
5602กษมาภูสีสดอาจารย์
5602สุภาวิตตาภรณ์ดร. / อาจารย์
5602เดือนเพ็ญศิริเถียรดร. / อาจารย์
5602สุรางค์รัตน์พ้องพานดร. / อาจารย์
5602ชัยวัฒน์เผดิมรอดดร. / อาจารย์
5602ณัฐกรณ์ชูช่วยดร. / อาจารย์
5602สยัมภูใสทาดร. / อาจารย์
5601วิทวัฒน์วรทัฒธรรมนักวิชาการศึกษา
5601สุภาวิณีศรีคำนักวิทยาศาสตร์
5602สุฑารัตน์น้ำไหลทุ่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5603จินตนากิจรักนักวิชาการศึกษา
5606สุนิสาเชื้อจิ๋วนักวิชาการเงินและบัญชี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5623นัฐชยพงศ์ธีรัชตระกูลนักวิทยาศาสตร์
5624วิสุดาแก้วนันไชยนักวิทยาศาสตร์
5624นัฐพลฝันนิมิตรนักวิทยาศาสตร์
5625นภัสวรรณเขื่อนแก้วนักวิชาการศึกษา
5626วรวรรณดีอัซ การ์บาโยผศ.ดร. / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ลำปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5627ห้องพักอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์หนังสือแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
หมายเลข 
5421ศูนย์หนังสือแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
5420โทรสารศูนย์หนังสือแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)
หมายเลข 
5181สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)
0632038133สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)
ห้องพยาบาล
หมายเลข 
5175ห้องพยาบาล ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น
แม่บ้านประจำชั้นและอาคาร
หมายเลข 
5663โทรศัพท์ ประจำประตูทางเข้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
5661โทรศัพท์ ประจำอาคารสิรินธรารัตน์ ชั้นที่ 1
5507โทรศัพท์ ประจำอาคารสิรินธรารัตน์ ชั้นที่ 2
5506โทรศัพท์ ประจำอาคารเรียนรวม 4 ชั้น
5501โทรศัพท์ ประจำอาคารเรียนรวม 5 ชั้น ชั้นที่ 1
5502โทรศัพท์ ประจำอาคารเรียนรวม 5 ชั้น ชั้นที่ 2
5503โทรศัพท์ ประจำอาคารเรียนรวม 5 ชั้น ชั้นที่ 3
5504โทรศัพท์ ประจำอาคารเรียนรวม 5 ชั้น ชั้นที่ 4
5505โทรศัพท์ ประจำอาคารเรียนรวม 5 ชั้น ชั้นที่ 5
5662โทรศัพท์ ประจำอาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ม ชั้นที่ 1
5664โทรศัพท์ ประจำอาคารบุญชูปณิธาน ชั้นที่ 1
5665โทรศัพท์ ประจำอาคารบุญชูปณิธาน ชั้นที่ 2
5666โทรศัพท์ ประจำอาคารบุญชูปณิธาน ชั้นที่ 3
5667โทรศัพท์ ประจำอาคารบุญชูปณิธาน ชั้นที่ 4
5668โทรศัพท์ ประจำอาคารบุญชูปณิธาน ชั้นที่ 5
เบอร์โทร สายด่วน แจ้งเหตุฉุกเฉิน
หมายเลข 
0818817802รปภ.มธ.ศูนย์ลำปาง และบริการรถกอล์ฟ รับ-ส่ง ระหว่าง มธ.ศูนย์ลำปาง - ศาลานิติโดม
054269231โรงพยาบาลห้างฉัตร
1669หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน
191แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย
199แจ้งเหตุเพลิงไหม้