Loading...

ติดต่อสอบถาม

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
เลขที่ 248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5423-7950 ถึง 0-5423-7999
หมายเลขโทรศัพท์กลาง คือ 0-5423-7999
หมายเลขโทรสาร คือ 0-5423-7999 ต่อ 5119

ตารางหมายเลขโทรออก-โทรเข้า ของแต่ละคณะ / หน่วยงาน
หมายเลขภายนอกคณะ/หน่วยงานหมายเลขภายใน
0-5423-7991งานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง5104
0-5423-7992งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง5203
0-5423-7993งานบริการวิชาการฯ5123
0-5423-7994งานบริหารอาคารสถานที่ฯ5160
0-5423-7995หมวดกิจการนักศึกษา5172
0-5423-7981คณะนิติศาสตร์5384
0-5423-7982วิทยาลัยสหวิทยาการ5343
0-5423-7983คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์5303
0-5423-7984คณะศิลปกรรมศาสตร์5403
0-5423-7985คณะสาธารณสุขศาสตร์5602
0-5423-7986คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5624
0-5423-7999สถาบันภาษา5320
0-5423-7971สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา5181
0-5423-7972ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์5421
0-5423-7973ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง5131
   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
เลขที่ 248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
หมายเลขโทรศัพท์กลาง คือ 0-5423-7999

ต่อหมายเลขโทรศัพท์ภายใน ดังนี้

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5001รศ.ดร.สุปรียาแก้วละเอียดรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและกฎหมาย
5002ดร.ณัฐกรณ์ชูช่วยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ ศูนย์ลำปาง
5003ผศ.พิมพ์ฉัตรรสสุธรรมผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร ศูนย์ลำปาง
5005อรุณวงค์คำปวงผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ลำปาง
งานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5100อารีย์ตั้งพระกิตติคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน /
รษก.หัวหน้างานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง
หมวดทรัพยากรมนุษย์
5102กุลธิดาติ๊บกุนะบุคลากร / หัวหน้าหมวดทรัพยากรมนุษย์
5105ภัททิยาลาสุทธิเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมวดบริหารสำนักงาน
5103วัลลาหมื่นแสงคำเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / หัวหน้าหมวดบริหารสำนักงาน
5104ศุภลักษณ์รอดแจ่มเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5119โทรสารงานสำนักงานบริหารศูนย์ลำปาง
ศูนย์ประสาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
81-3156พัทธ์ธนันทน์ภานุเพ็ญเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
026133156โทรสารศูนย์ประสาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
หมวดนโยบายและแผน
5107ศิริรัตน์พุทธสอนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หมวดสารสนเทศ
5800ทวีศักดิ์วังแววนักวิชาการคอมพิวเตอร์ / หัวหน้าหมวดสารสนเทศ
5108วุฒิชัยใจซื่อนักวิชาการคอมพิวเตอร์
หมวดประชาสัมพันธ์
5106ศรัทธาทิพย์ปิงยานักประชาสัมพันธ์ / หัวหน้าหมวดประชาสัมพันธ์
    
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ลำปาง
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5151เผดิมลาภสุรัตน์สัญญาวิศวกรไฟฟ้า /
รษก.หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ลำปาง
หมวดบริหารและอาคารสถานที่
5154พัชรดนัยมาทานักวิชาการโสตทัศนศึกษา / หัวหน้าหมวดบริหารอาคารสถานที่
5154เพียรศักดิ์มุขยประเสริฐนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
5160สุพัตราเขื่อนแก้วเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5125อภิชาติภูษาธรช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
5415 อาวุธเทพานนท์ช่างเทคนิค
หมวดพัฒนากายภาพและซ่อมบำรุง
5153วรกิจภัทราตันติวิศวกรโยธา / หัวหน้าหมวดพัฒนากายภาพและซ่อมบำรุง
5153สิทธิพรปิยปาณานนท์ช่างไฟฟ้า
5156ไพฑูรย์ศรีใจเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5156ธนิษฐาวันทะยะสถาปนิก
5156เสน่ห์กันจินะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมวดรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ
5152สุรเชษฐ์ธิปทาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / หัวหน้าหมวดรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ
0821888224ผัดศรีใสพนักงานขับรถยนต์
0871721542บรรเจิดแสงสว่างพนักงานขับรถยนต์
0895532190ยงยุทธ์ธาตุรักษ์พนักงานขับรถยนต์
0818822091กิตติพันธ์วรธนมงคลกุลพนักงานขับรถยนต์
    
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5129ดรุณีเตชะวิจิตร์นักวิชาการศึกษา /
รษก.หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศีกษาศูนย์ลำปาง
หมวดพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์
5051วราภรณ์ลาภพิสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / หัวหน้าหมวดพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์
5052อรพรรณเครือบุญมาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมวดบริการการศึกษา
5124จันทร์จิราติวรรณะนักวิชาการศึกษา / หัวหน้าหมวดบริการการศึกษา
5123พัชรียาข้ามสามนักวิชาการศึกษา
หมวดบริการวิชาการและวิจัย
5126ศุภฤกษ์มีศรีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / หัวหน้าหมวดบริการวิชาการและวิจัย
5126จิดรานุชชมเชยนักวิชาการศึกษา
5135วิฆเนศทองเกล็ดเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมวดทะเบียนนักศึกษา
5122ปลินดาปิ่นค่าวนักวิชาการศึกษา / หัวหน้าหมวดทะเบียนนักศึกษา
5127สุพรรณีสุเมธานักวิชาการศึกษา
5170โทรสารหมวดบริการการศึกษาและหมวดทะเบียนนักศึกษา
หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา
5171ละอองดาวหมื่นแสงคำนักวิชาการศึกษา / หัวหน้าหมวดสวัสดิการและบริการนักศึกษา
5172เมตตานันต๊ะภาพนักวิชาการศึกษา
5175อาภาภรณ์คูทองกุลพยาบาล
หมวดกิจกรรมนักศึกษา
5173ไกรลาศกันทาแจ่มนักวิชาการศึกษา / หัวหน้าหมวดกิจการนักศึกษา
5173กมลลักษณ์ฟูปลูกนักวิชาการศึกษา
5174ทวีศักดิ์เขียวผลนักวิชาการศึกษา
5170โทรสารหมวดกิจการนักศึกษา
    
งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5200สุมิตราสิทธิชุมนักวิชาการเงินและบัญชี /
รษก.หัวหน้างานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง
หมวดงบประมาณ
5206ทัศนีย์บุญลอยนักวิชาการเงินและบัญชี / หัวหน้าหมวดงบประมาณ
5206ดนัยจำปานักวิชาการเงินและบัญชี
หมวดการเงินและรายได้
5202ช่อผกาหมายมั่นนักวิชาการเงินและบัญชี / หัวหน้าหมวดการเงินและรายได้
5201ดวงสมรฟูสารนักวิชาการเงินและบัญชี
หมวดบัญชี
5205สายรุ้งดวงดีนักวิชาการเงินและบัญชี / หัวหน้าหมวดบัญชี
5203พัฐณรีย์ดามณีอรุณนักวิชาการเงินและบัญชี
หมวดพัสดุ
5209ธัญวรัตน์นิลตะสุวรรณเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / หัวหน้าหมวดพัสดุ
5208ภคมนอินต๊ะยศนักวิชาการพัสดุ
5204ปิยะฉัตรทาเกษมนักวิชาการพัสดุ
5210โทรสาร งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง และ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง
    
ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5130แสงเดือนอุบลศรีบรรณารักษ์
5131จตุพงศ์ลาเบ้าบรรณารักษ์
5131วรวลัญช์หน่อคำเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ณัฐวุฒิเหี้ยมโท้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5303พิชามญชุ์ขวัญเงินนักวิชาการศึกษา
5305กรรณิการ์คำเขื่อนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5305นุสรารินคำเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5312พิมพ์ฉัตรรสสุธรรมผศ. / อาจารย์
5314ยุพาพรศุกรินทร์นักวิชาการศึกษา
5314ปุณิกาอภิรักษ์ไกรศรีอาจารย์
5316พงศยาภูมิพัฒน์โยธินอาจารย์
5317กรุณาใจใสอาจารย์ 
5300โทรสารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนยลำปาง
สถาบันภาษาศูนย์ลำปาง
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5320สำนักงาน สถาบันภาษา มธ.ลำปาง 
5321จงรักษ์สิทธิรักษ์ผศ. / อาจารย์
5322ทิฐิรัฐรุ้งแก้วอาจารย์
5323วรางคณาพงศธรพิพัฒน์อาจารย์
5320นิภาภรณ์สุภาจันทรสุขเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5325Mr. Uygar Kanmazผู้ประสานงานกิจกรรมห้อง SALC / SALC Access Learning Room
วิทยาลัยสหวิทยาการ
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5330โทรสาร วิทยาลัยสหวิทยาการ
5332รองคณบดีฝ่ายศูนย์ลำปาง
5333รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
5333ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
5334ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
5335สนธยาวิจิตรยืนยงนักวิชาการศึกษา / หัวหน้างาน
5336แจ่มนภาทนสารนักวิชาการศึกษา
5337ชรินพรโกเมฆนักวิชาการศึกษา
5338วลิตพรจิโนทานักวิชาการศึกษา
5338กันตภณกุณาวงค์นักวิชาการศึกษา
5339นิตยาปินตาวงศ์นักวิชาการศึกษา
5339วศินันท์อินทร์จันทร์นักวิชาการศึกษา
5340พิสมัยจุฬารักษ์นักวิชาการเงินและบัญชี / รษก.หัวหน้างาน
5341ปาจารีย์ปวนบุญมีนักวิชาการเงินและบัญชี
5341กวิสราวงค์ใจนักวิชาการเงินและบัญชี
5342ศิรินทราไชยสิงห์เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป
5343กรรณิกาสอนปาละเจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป
5344สายฝนสุเอียนทรเมธีรศ.ดร / อาจารย์
5345วาสนาละอองปลิวดร. / อาจารย์
5346พิทยาสุวคันธ์ผศ.ดร. / อาจารย์
5347โขมสีมีภักดีผศ.ดร. / อาจารย์
5348ถิรวรรณนิพิฏฐกุลดร. / อาจารย์
5349ธีรภัทชัยพิพัฒน์ผศ. / อาจารย์
5350ถิรวัฒน์ตันทนิสผศ. / อาจารย์
5352โอฬารรัตนภักดีผศ. / อาจารย์
5353ยิ่งลักษณ์กาญจนฤกษ์ดร. / อาจารย์
5356สุมิตาสุภากรณ์ดร. / อาจารย์
5358กนกวรรณอุ๋ทองทรัพย์ ผศ.ดร / อาจารย์
5360รุ่งนภาเทพภาพผศ.ดร / อาจารย์
สาขาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5402หัวหน้าสาขาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง
5405วีระจักร์สุเอียนทรเมธีรศ. / อาจารย์ / ผู้ช่วยคณบดีศิลปกรรมศาสตร์
5406รัชภูมิปัญส่งเสริมอาจารย์
5407ศรีชนาเจริญเนตรอาจารย์
5408กิตติพงษ์เกียรติวิภาคอาจารย์
5410อัครเดชอยู่ผาสุขผศ. / อาจารย์
5412บุษกรฮวบแช่มอาจารย์
5400โทรสารคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5382กชกรบุพพัณหสมัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานบริหารคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
5383พิมทิพย์มูลเชื้อนักวิชาการศึกษา
5383ธีรกุลสุวรรณไตรย์นักวิชาการศึกษา
5384พรพรรณศรีโรจนกุลนักวิชาการศึกษา
5387ศศิวิมลพรรินเชื้อเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5388มาติกาวินิจสรอาจารย์
5390ฐาปนันท์นิพิฏฐกุลดร. / อาจารย์
5391สุรศักดิ์บุญเรืองอาจารย์
5392ภูมินทร์บุตรอินทร์ดร. / อาจารย์ / รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
5393กิตติพงศ์กมลธรรมวงศ์อาจารย์
5394ปรีญาภรณ์อุบลสวัสดิ์อาจารย์
5395รัชนีกรลาภวณิชชาดร. / อาจารย์
5396เฉลิมวุฒิศรีพรหมอาจารย์
5380โทรสารคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
 -รศ.ดร.สสิธรเทพตระการพรคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
5602ดร.สร้อยสุดาเกสรทองรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารศูนย์ลำปาง
5602อ.ดร.พรรณทิสชาอุทปาผู้ช่วยคณบดีฯ ประจำศูนย์ลำปาง
5602อ.ดร.จิรภัทรหลงกุลอาจารย์
5602อ.วีร์ราภัสสร์ณ ร้อยเอ็ดอาจารย์
5602อ.ธนิกาส่องหล้าอาจารย์
5602อ.ดร.ศุภางค์วัฒนเสยอาจารย์
5602อ.ดร.ณิชมนรักกะเปาอาจารย์
5602อ.พัชร์สิริศรีเวียงอาจารย์
5602อ.ดร.รุจิรดาช้างขวัญยืนอาจารย์
5602อ.ประดับดวงเกียรติศักดิ์ศิริอาจารย์
5602อ.ดร.ญาณสินีสุมาอาจารย์
5602อ.กษมาภูสีสดอาจารย์
5602อ.ดร.สุภาวิตตาภรณ์อาจารย์
5602อ.ดร.เดือนเพ็ญศิริเถียรอาจารย์
5602อ.ดร.สุรางค์รัตน์พ้องพานอาจารย์
5602อ.ดร.ชัยวัฒน์เผดิมรอดอาจารย์
5602อ.ณัฐกรณ์ชูช่วยอาจารย์
5602อ.สยัมภูใสทาอาจารย์
5601วิทวัฒน์วรทัฒธรรมนักวิชาการศึกษา
5601สุภาวิณีศรีคำนักวิทยาศาสตร์
5602สุฑารัตน์น้ำไหลทุ่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5603จินตนากิจรักนักวิชาการศึกษา
5606สุนิสาเชื้อจิ๋วนักวิชาการเงินและบัญชี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
หมายเลขชื่อนามสกุลตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5623ดร.บุญพิทักษ์งามวัฒนากุลอาจารย์
5623นัฐชยพงศ์ธีรัชตระกูลนักวิทยาศาสตร์
5624วิสุดาแก้วนันไชยนักวิทยาศาสตร์
5624นัฐพลฝันนิมิตรนักวิทยาศาสตร์
5625นภัสวรรณเขื่อนแก้วนักวิชาการศึกษา
5626ผศ.ดร.วรวรรณดีอัซ การ์บาโยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ลำปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5627ห้องพักอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์หนังสือแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
หมายเลข   
5421ศูนย์หนังสือแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
5420โทรสารศูนย์หนังสือแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ห้องพยาบาล
5175ห้องพยาบาล ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น
แม่บ้านประจำชั้นและอาคาร
5663โทรศัพท์ ประจำประตูทางเข้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
5661โทรศัพท์ ประจำอาคารสิรินธรารัตน์ ชั้นที่ 1 (ศูนย์ รปภ.)
5507โทรศัพท์ ประจำอาคารสิรินธรารัตน์ ชั้นที่ 2
5506โทรศัพท์ ประจำอาคารเรียนรวม 4 ชั้น
5501โทรศัพท์ ประจำอาคารเรียนรวม 5 ชั้น ชั้นที่ 1
5502โทรศัพท์ ประจำอาคารเรียนรวม 5 ชั้น ชั้นที่ 2
5503โทรศัพท์ ประจำอาคารเรียนรวม 5 ชั้น ชั้นที่ 3
5504โทรศัพท์ ประจำอาคารเรียนรวม 5 ชั้น ชั้นที่ 4
5505โทรศัพท์ ประจำอาคารเรียนรวม 5 ชั้น ชั้นที่ 5
5662โทรศัพท์ ประจำอาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ม ชั้นที่ 1