Loading...

ระเบียบว่าด้วยบริหารศูนย์ลำปาง

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ระเบียบว่าด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ระเบียบว่าด้วยหอพักบุคลากร
ระเบียบว่าด้วยกองทุนศาสนกิจ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง พ.ศ. 2555
ระเบียบว่าด้วยกองทุนศาสนกิจ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานการให้บริการทำวิจัยและให้คำปรึกษา พ.ศ.2560

     ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอน
การจัดการเรียนการสอนและการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสหวิทยาการ พ.ศ.2556
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางการศึกษาของศูนย์ลำปาง พ.ศ.2551

     ระเบียบด้านสวัสดิการ
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2566
สรุปสาระสำคัญในการปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ด้านสวัสดิการ จำนวน 8 เรื่อง
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง สวัสดิการช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง สวัสดิการเยี่ยมผู้ป่วยสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) พนักงานเงินรายได้ พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง สวัสดิการอุดหนุนการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) พนักงานเงินรายได้ พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง สวัสดิการค่าครองชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) พนักงานเงินรายได้สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าทำศพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) พนักงานเงินรายได้ พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง สวัสดิการค่าหนังสือและเอกสารทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) พนักงานเงินรายได้ สายวิชาการ พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง สวัสดิการเงินสมทบค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) พนักงานเงินรายได้ พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เงินทดแทนการณีพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) พนักงานเงินรายได้ เสียชีวิตหรือได้รับอันตรายแก่ร่างกาย พ.ศ. 2566)
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง สวัสดิการช่วยเหลือค่าเครื่องแบบสำหรับลูกจ้างประจำ พนักงานเงินรายได้ พ.ศ. 2567
ะกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการพิจารณาเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าหน่วยกิต

     ระเบียบที่เกี่ยวข้อง [งานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง]
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งรายงานการอบรม ประชุม สัมมนา ตามแบบฟอร์ม อ.1
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การลาทั่วไปของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2563
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรวงเงินเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ะเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคลสำหรับ พนักงาน มหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
ประกาศมหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการลาออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2566

     ระเบียบที่เกี่ยวข้อง [งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง]
ข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติในการพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ประกาศคณะกรรมการบริหารหอพัก เรื่อง คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก (กน.หอพัก)
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางการศึกษา
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง พ.ศ. 2552
ประกาศหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา

     ระเบียบที่เกี่ยวข้อง [งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ลำปาง]
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย การขออนุญาตใช้สถานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เรื่อง ระเบียบการใช้สนามกีฬากลางแจ้งและสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน

     ระเบียบที่่เกี่ยวข้อง [งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง]
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (ว.78)
อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 กค (กวจ) 0405.2/ว 89
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ
หลักการในการใช้แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณสำหรับกิจกรรมของคณะจากงบประมาณกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
หลักเกณฑ์การถือปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงิน
หนังสือด่วนที่สุดที่ นร 1506/ว 54 วันที่ 5 มีนาคม 2558 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เวียนแจ้ง เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว.5 ลว. 14 ม.ค. 56 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2556
หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/840 ลว.16 ม.ค. 56 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณพ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารศูนย์ลำปาง พ.ศ. 2550
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการพัสดุเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2554)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2549