Date 15 June, 2024 Time

แบบฟอร์มออนไลน์กองบริหารศูนย์ลำปาง

ลำดับ QR Code ชื่อแบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ
1 แบบสำรวจ นักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง ชั้นปีที่ 1
การรับทราบข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
และการรับสมัครรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มธ.ศูนย์ลำปาง


Link: https://goo.gl/forms/W2z6KOEm4z2RdMIA2
นายศุภฤกษ์ มีศรี
2 แบบสำรวจความต้องการในการเข้าฟังสัมมนา/ การอบรม/ การบรรยาย โครงการบริการวิชาการสู่สังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

Link: https://goo.gl/forms/TinL19Ie4n9J2Zrj2
นายศุภฤกษ์ มีศรี
3 แบบสำรวจข้อมูลครูแนะแนว โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มธ.ศูนย์ลำปาง

Link: https://goo.gl/forms/N647FWiOwvlV6jJG2
นายศุภฤกษ์ มีศรี

 

งานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง

ลำดับ QR Code ชื่อแบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ
1 แบบฟอร์ม การยืมสิ่งของเครื่องประกอบพิธีการทางศาสนาพุทธ

Link: https://goo.gl/forms/5fNiU05DELWQKaOx2
นายศุภลักษณ์ รอดแจ่ม
2 แบบฟอร์ม การยืมวัสดุงานบ้านงานครัว นายศุภลักษณ์ รอดแจ่ม
3 แบบฟอร์ม การขออนุมัติถ่ายเอกสาร นายศุภลักษณ์ รอดแจ่ม
4 แบบผ่อนผันการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร
กองบริหารศูนย์ลำปาง


Link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ud5DCrDvRk-FlHGJkjD9pr8UTh23MWJGoG--BVdT2PJUMUVFMkhVOEE1WDc5MTVFMzRPRE84OTRaMS4u
นางกุลธิดา ติ๊บกุนะ
5 แบบผ่อนผันการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร-ขออนุญาตกลับก่อนเวลา 15.30 - 16.30 น.

Link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ud5DCrDvRk-FlHGJkjD9pr8UTh23MWJGoG--BVdT2PJUOU9PQlVGUERKMVVQRlpTTU0xRDlLMzFRWi4u
นางกุลธิดา ติ๊บกุนะ
6 แบบตอบรับการเข้าอบรมกองบริหารศูนย์ลำปาง

Link: https://goo.gl/forms/7l3P1uUN6U2Au6V12
นางกุลธิดา ติ๊บกุนะ
7 แบบฟอร์มการขอใช้บริการสารสนเทศบนเว็บไซต์
(Web Forms Request Form)


Link: https://goo.gl/forms/kE3cM6NlkSXHYmO23
นายวุฒิชัย ใจซื่อ
8 แบบฟอร์มขอรับบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
(Computer and peripheral maintenance service request form)


Link: https://goo.gl/forms/zFAnXCqNrWvd9zNy1
นายทวีศักด์ วังแวว
9 แบบฟอร์มการขอยืมอุปกรณ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

Link: https://forms.gle/7JtA9478hpuvU3aVA
น.ส.ศรัทธาทิพย์ ปิงยา
10 แบบฟอร์มการขอเบิกของที่ระลึก งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

Link: https://forms.gle/9UTSYuJ9Mn8ZX8Qv9
น.ส.ศรัทธาทิพย์ ปิงยา
11 แบบฟอร์มการขออนุญาตติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

Link: https://forms.gle/NVrfATYhxGMM9zU59
น.ส.ศรัทธาทิพย์ ปิงยา

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ลำปาง

ลำดับ QR Code ชื่อแบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ
1 แบบฟอร์ม ขอใช้รถยนต์ราชการ มธ.ศูนย์ลำปาง

Link: https://goo.gl/forms/o9ToLyu30dCAzXT43
นายสุรเชษฐ์ ธิปทา
2 แบบฟอร์ม ขอ งด-ชดเชย-เปลี่ยนแปลง ห้องบรรยายกรณีเร่งด่วน

Link: https://goo.gl/forms/lguSRN4D5bUiKnvg2
นายอรุณ วงค์คำปวง
3 แบบฟอร์มการขอใช้อาคารสถานที่ออนไลน์ มธ.ลำปาง

Tip (เคล็ดลับ)

- การ clear cache ใน Microsoft Edge
- การ clear cache ใน chrome บน PC
- การ clear cache ใน chrome บน Android
- การ clear cache ใน chrome บน iPhone และ iPad
นายพัชรดนัย มาทา
4 แบบฟอร์ม การนำสิ่งของออกนอกสถานที่

Link: https://goo.gl/forms/A6XAd4f0fd24aIU43
นายอรุณ วงค์คำปวง
5 แบบฟอร์ม ขอยืมวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์่ มธ.ลำปาง

Link: https://goo.gl/forms/rqQYAoQGUeBYe9V82
นายอรุณ วงค์คำปวง
6 แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร นายวรกิจ ภัทราตันติ

 

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง

ลำดับ QR Code ชื่อแบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ
1 แบบฟอร์มยืม-คืนกระเป๋ายาห้องพยาบาล

Link: https://goo.gl/forms/jSZ7iWbjS0gn6Guc2
นางธนม วงค์มณี
2 ใบคำร้องขอจัดทำหนังสือขออนุญาตลาเรียน

Link: https://goo.gl/forms/nf6r3ZCbGT2c7kDH3
น.ส.กมลลักษณ์ ฟูปลูก
3 แบบฟอร์มขอหลักฐานทางการศึกษา

Link: https://goo.gl/forms/p0yGoEJDQMrmyZjT2
น.ส.ปลินดา ปินค่าว
4 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ห้องพยาบาล

Link: https://docs.google.com/forms/d/
1TNEJ_7gApKNWqZHL8nu8Qmb1iJNb1JBI7xPg-oDFX-U/edit?usp=sharing
นางธมณ วงศ์มณี

 

งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง

ลำดับ QR Code ชื่อแบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ
1 ใบเบิกเงินหมุนเวียน
Link: https://goo.gl/forms/xHhhNMoTsiEzcufo2

ขั้นตอนการเบิกเงินหมุนเวียน
1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์
2. คลิกส่งแบบฟอร์มแล้วระบบจะส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ
3. เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ดูแลเงินหมุนเวียน จะพิมพ์ใบเบิกเงินหมุนเวียน และติดต่อผู้ขอเบิกเงินเพื่อแจ้งวันที่รับเงินและขอเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามอีเมล์หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้
น.ส.สายรุ้ง ดวงดี
3 แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
Form of bill of lading Expenses for travel to government)


Link: https://goo.gl/forms/eQHWdOmqXIh7ur6J2
น.ส.สายรุ้ง ดวงดี
4 หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

Link: https://goo.gl/forms/3whn9GxvnXaUrlN63
น.ส.สายรุ้ง ดวงดี