MIS กองบริหารศูนย์ลำปาง


✪ งานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง ▲ กลับขึ้้นด้านบน

หมวดทรัพยากรมนุษย์
ข้อมูลบุคลากรกองบริหารศูนย์ลำปาง
 
 
 
 
 
หมวดทรัพยากรมนุษย์
ข้อมูลสถิติบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ศูนย์ลำปาง
 
 
หมวดทรัพยากรมนุษย์
เผยแพร่ข้อมูลสถิติบุคลากรสายวิชาการ ศูนย์ลำปาง
 
 
 
 
หมวดนโยบายและแผน
 
 
 
✪ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ลำปาง ▲ กลับขึ้้นด้านบน

เอกสารงานอาคารฯ
พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
สรุป ข้อมูลอาคารภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
รายงานผลการดำเนินการ โครงการฝึกอบรมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านภัยพิบัติ PM 2.5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
รายงานผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หัวข้อ การฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย วาตภัย และแผ่นดินไหว ภายในอาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
คู่มือสภาวะวิกฤตกรณีฝุ่นพิษ PM 2.5
คู่มือสภาวะวิกฤตสถานการณ์อัคคีภัย
คู่มือสภาวะวิกฤติกรณีการเผชิญเหตุชุมนุม ประท้วง จลาจล
คู่มือสภาวะวิกฤติสถานการณ์วาตภัย
คู่มือสภาวะวิกฤติสถานการณ์แผ่นดินไหว

หมวดบริหารและอาคารสถานที่
 
หมวดพัฒนากายภาพและซ่อมบำรุง
 
 
✪ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง ▲ กลับขึ้้นด้านบน

หมวดทะเบียนนักศึกษา
 
✪ งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง ▲ กลับขึ้้นด้านบน

ระบบติดตามการดำเนินงานของงานคลังฯ
รับเข้างานคลังฯ ปี 2566
รับเข้างานคลังฯ ปี 2565 (เริ่ม 1 ก.พ. 65)
หมวดงบประมาณ

รายงานการใช้เงินงบประมาณ
กุมภาพันธ์ 2565
มีนาคม 2565
เมษายน 2565
พฤษภาคม 2565
มิถุนายน 2565
กรกฎาคม 2565
สิงหาคม 2565
กันยายน 2565