✪ งานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง


กลับขึ้้นด้านบน

หมวดทรัพยากรมนุษย์
ข้อมูลบุคลากรบริหารศูนย์ลำปาง
 
 
 
 
 
หมวดทรัพยากรมนุษย์
ข้อมูลสถิติบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ศูนย์ลำปาง
 
 
หมวดทรัพยากรมนุษย์
เผยแพร่ข้อมูลสถิติบุคลากรสายวิชาการ ศูนย์ลำปาง
 
 
 
 
หมวดนโยบายและแผน
 
 
 
หมวดสารสนเทศ
 
 
 
 
 

✪ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ลำปาง


กลับขึ้้นด้านบน

พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
สรุป ข้อมูลอาคารภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมวดบริหารและอาคารสถานที่
 
สถิติ การขอใช้สถานที่ มธ.ลำปาง (ตั้งแต่ 2561 - ปัจจุบัน)
หมวดพัฒนากายภาพและซ่อมบำรุง
 
 

✪ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง


กลับขึ้้นด้านบน

หมวดทะเบียนนักศึกษา

✪ งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง


กลับขึ้้นด้านบน

หมวดงบประมาณ
  รายงานเงินงบประมาณคงเหลือ
ปีงบประมาณ 2564
  งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ มธ.ศูนย์ลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2563
* ข้อมูลการแสดงผล จำกัดเฉพาะ หัวหน้างาน และหัวหน้าหมวด ในสังกัดกองบริหารศูนย์ลำปาง เท่านั้น (Email .........@lampang.tu.ac.th)

[Login Email คลิกที่นี่]