✪ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองบริหารศูนย์ลำปาง

  Date 21 May, 2024 Time
✪ กองบริหารศูนย์ลำปาง  
คำสั่ง มธ. 200-2564 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี
คำสั่ง มธ. 211-2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี
คำสั่ง มธ. 300-2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งรองอธิการบดี
คำสั่ง มธ. 363-2564 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่รองอธิการบดี
คำสั่ง มธ. 364-2564 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดี
เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล ติดต่อ
yoza@tu.ac.th