Date 21 May, 2024 Time
✪ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ลำปาง  
หมวดบริหารและอาคารสถานที่
[FM-BUI-18] แบบฟอร์มขอยืมวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์
[FM-BUI-33] แบบฟอร์มขอใช้สถานที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ใบขอรับบริการ/แจ้งซ่อม หน่วยโสตทัศนศึกษา
หมวดพัฒนากายภาพและซ่อมบำรุง
[FM-BUI-19] แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
ใบแจ้งซ่อมบ้านพักบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพบ้านพักบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
หมวดรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ
แบบฟอร์มขอใช้บริการศูนย์ควบคุมระบบกล้องวงจรปิด
[FM-VTM-02] แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ส่งกลางประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
แบบฟอร์มขอมีบัตรอนุญาตติดหน้ารถสำหรับผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
✪ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง  
หมวดบริการการศึกษา
แบบคำร้องกรณีขาดสอบ / เลื่อนวันเวลา สอบ
แบบคำร้องขอดูคะแนน
แบบคำร้องขอเข้าศึกษาดูงาน
หมวดทะเบียนนักศึกษา
รายละเอียดการขอใบรับรองทางการศึกษา จำแนกตามกลุ่มผู้รับบริการ
แบบฟอร์มการขอใบรับรองทางการศึกษา
หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา
คำร้องขอทำหนังสือผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2560
แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุสำหรับสถานศึกษา
แบบฟอร์มเปลี่ยนสถานพยาบาล
แบบฟอร์มขอรับทุนทั่วไป
แบบฟอร์มของรับทุน ทุนการศึกษาทั่วไป
แบบฟอร์มของรับทุน ทุนอากอนชู
✪ งานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง  
หมวดประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มการขอยืมอุปกรณ์งานประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มการขออนุญาตติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มการขอเบิกของที่ระลึก มธ.ศูนย์ลำปาง
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องสดูดิโอ งานประชาสัมพันธ์ มธ.ศูนย์ลำปาง
หมวดบริหารสำนักงาน
แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเข้าร่วมเวรฯ ประจำปี
แบบฟอร์มการส่งจดหมาย/พัสดุ/เอกสารต่างๆทางไปรษณีย์/บ.ขนส่ง
แบบฟอร์มยืมวัสดุงานบ้านงานครัว
แบบฟอร์มยืมเครื่องประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
หมวดทรัพยากรมนุษย์
ใบรับรองกรณีใบเสร็จรับเงินรายการไม่ครบถ้วน
แบบคำขอเบิกสวัสดิการด้านสุขภาพแบบยืดหยุ่น
ตารางผลประโยชน์ประกันสุขภาพ บริษัทไทยสมุทร ปี 2567
ตารางผลประโยชน์ประกันอุบัติเหตุ บริษัทบางกอกสหประกันภัย ปี 2567
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัว (พนักงานมหาวิทยาลัย)
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ (พนักงานเงินรายได้)
แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายเงินเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเงินรายได้ที่มีตำแหน่งสายงาน เทียบได้กับข้าราชการฯ ตำแหน่ง กลุ่มงานช่าง
แบบผ่อนผันการบันทึกเวลาปฏิบัติงานฯ (ใช้เฉพาะกรณีแบบฟอร์มออนไลน์มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้เท่านั้น)
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาลฯ (วงเงิน 2,000 บาท)
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการ
ใบเบิกเงินสวัสดิการเงินทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรฯ (แบบกค.2/003 ก.)
คำรับรองของโรงเรียน (แบบ กค.2/003 ข.)
แบบคำขอหนังสือรับรอง (ใช้เฉพาะกรณีแบบฟอร์มออนไลน์มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้เท่านั้น)
แบบใบขอยกเลิก เปลี่ยนแปลงวันลา (ใช้เฉพาะกรณีระบบวันลาออนไลน์มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้เท่านั้น)
แบบใบลาพักผ่อน (ใช้เฉพาะกรณีระบบวันลาออนไลน์มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้เท่านั้น)
ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว และลาคลอด (ใช้เฉพาะกรณีระบบวันลาออนไลน์มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้เท่านั้น)
Form for Sick Leave, Personal Leave, Maternity Leave
แบบฟอร์มรายงานการสัมมนา ประชุม อบรม (แบบฟอร์ม อ.1)
แบบฟอร์มการขอเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล การประกันสุขภาพ (กลุ่ม) บริษัท ไทยสมทรประกันชีวิต จำกัด
ใบแจ้งการเดินทางไปราชการต่างจังหวัด
แบบฟอร์มเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
แบบฟอร์มเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ (พนักงานเงินรายได้,พนักงานเงินพนักงานมหาวิทยาลัยส่วนงาน)
แบบฟอร์มเรื่อง แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
แบบฟอร์มเรื่อง แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารศูนย์ลำปาง)
แบบประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
ใบรายงานตัวเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มบันทึกผลการฝึกอบรม On the Job Training
หมวดนโยบายและแผน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หมวดสารสนเทศ
แบบฟอร์มการขอใช้บริการสารสนเทศบนเว็บไซต์ (Web Forms Request Form) ใช้เฉพาะอีเมลล์ @lampang.tu.ac.th เท่านั้น
แบบฟอร์มขอรับบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Computer and peripheral maintenance service request form)
✪ งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง  
Check List เอกสารประกอบการขออนุมัติ
🗹 เงินอุดหนุนการดำเนินงานด้านวิจัย
🗹 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
🗹 ค่าใช้จ่ายจัดงาน โครงการ ฝึกอบรม (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
🗹 ค่าใช้จ่ายจัดงาน โครงการ ฝึกอบรม (มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
🗹 ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดสอบ วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1 และ 2
🗹 ค่าจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)
🗹 ค่าจ้างเหมาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)
🗹 ค่าจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ (วงเงินเกิน 500,000 บาท หรือ วิธี e-Bidding)
🗹 ค่าจ้างเหมาและซ่อมแซม (วงเงินเกิน 500,000 บาท หรือ วิธี e-Bidding)
🗹 ค่าตรวจกระดาษคำตอบ
🗹 ค่าสอนเกินภาระงาน
🗹 ค่าสอนพิเศษ ค่าสอนส่วนเพิ่ม
🗹 ค่าสอนวิชาศึกษาทั่วไป
🗹 ค่าอาหารทำการนอกเวลา
🗹 ค่าใช้จ่ายเดินทางมาบรรยาย
🗹 เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษาและอาหารกลางวัน
🗹 การจำหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ขยะรีไซเคิล หนังสือพิมพ์เก่า
🗹 ค่าใช้จ่ายเดินทางเพื่องานราชการในประเทศและฝึกอบรม (มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
🗹 ค่าใช้จ่ายเดินทางเพื่องานราชการในประเทศและฝึกอบรม (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
🗹 ค่าสาธารณูปโภค
หมวดบัญชี
แบบแสดงใบสำคัญค้างจ่าย
ใบสำคัญรับเงิน
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
สัญญายืมเงิน(เสนอรองฯ)
สัญญายืมเงิน(เสนอผุ้ช่วยฯ)
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
แบบรายละเอียดค่าใช้จ่ายกรณีที่ได้รับความช่วยเหลือ
แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
หมวดการเงินและรายได้
ใบส่งเงิน (กรณีคืนเงินยืม)
ใบส่งเงิน (กรณีส่งเงินค่าธรรมเนียม)
หมวดงบประมาณ
แจ้งกำหนดระยะเวลาการขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2565 และหรือ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกัน
กำหนดการรับใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ มธ.ศูนย์ลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2565
แบบแสดงรายการใบสำคัญค้างจ่าย งบรายจ่ายจากรายได้ มธ.ศูนย์ลำปาง
หมวดพัสดุ
แนวปฏิบัติและขั้นตอนการ จัดซื้อ จัดจ้าง
เอกสารประกอบการขออนุมัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
[FM-PUR-06] แบบฟอร์มขออนุมัติ จัดซื้อ จัดจ้าง ไม่เกินหนึ่งแสนบาท
[FM-PUR-07] แบบฟอร์มขออนุมัติ จัดซื้อ จัดจ้าง เกินหนึ่งแสนบาท
[FM-PUR-08] แบบฟอร์มขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตารางราคากลาง บก.01 (งานก่อสร้าง)
ตารางราคากลาง บก.06 (การจัดซื้อ จัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง)
[FM-PUR-02] แบบประเมินผู้ส่งมอบ
[FM-PUR-09] แบบประเมินคุณภาพหลังการขาย / ให้บริการ
ผนวก 2 ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
ผนวก 3 ตารางจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ผนวก 4 ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
ใบเสนอราคา
ใบส่งของ
เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล ติดต่อ
yoza@tu.ac.th