Date 6 February, 2023 Time
✪ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ลำปาง  
หมวดบริหารและอาคารสถานที่
[FM-BUI-18] แบบฟอร์มขอยืมวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์
[FM-BUI-33] แบบฟอร์มขอใช้สถานที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ใบขอรับบริการ/แจ้งซ่อม หน่วยโสตทัศนศึกษา
หมวดพัฒนากายภาพและซ่อมบำรุง
[FM-BUI-19] แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
ใบแจ้งซ่อมบ้านพักบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพบ้านพักบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
หมวดรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ
แบบฟอร์มขอใช้บริการศูนย์ควบคุมระบบกล้องวงจรปิด
[FM-VTM-02] แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ส่งกลางประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
แบบฟอร์มขอมีบัตรอนุญาตติดหน้ารถสำหรับผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
✪ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง  
หมวดบริการการศึกษา
แบบคำร้องกรณีขาดสอบ / เลื่อนวันเวลา สอบ
แบบคำร้องขอดูคะแนน
แบบคำร้องขอเข้าศึกษาดูงาน
หมวดทะเบียนนักศึกษา
รายละเอียดการขอใบรับรองทางการศึกษา จำแนกตามกลุ่มผู้รับบริการ
แบบฟอร์มการขอใบรับรองทางการศึกษา
หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา
คำร้องขอทำหนังสือผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2560
แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุสำหรับสถานศึกษา
แบบฟอร์มเปลี่ยนสถานพยาบาล
แบบฟอร์มขอรับทุนทั่วไป
แบบฟอร์มของรับทุน ทุนการศึกษาทั่วไป
แบบฟอร์มของรับทุน ทุนอากอนชู
✪ งานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง  
หมวดประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มการขอยืมอุปกรณ์งานประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มการขออนุญาตติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์
หมวดบริหารสำนักงาน
แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเข้าร่วมเวรฯ ประจำปี
แบบฟอร์มการขออนุมัติถ่ายเอกสาร
แบบฟอร์มการส่งจดหมาย/พัสดุ/เอกสารต่างๆทางไปรษณีย์/บ.ขนส่ง
แบบฟอร์มยืมวัสดุงานบ้านงานครัว
แบบฟอร์มยืมเครื่องประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
หมวดทรัพยากรมนุษย์
ขออนุมัติงบประมาณและขออนุมัติเบิกจ่ายค่าประกันสุขภาพกองทุนบริหารบุคคล (พนักงานมหาวิทยาลัย)
ตารางผลประโยชน์ประกันสุขภาพ บริษัทไทยสมุทร ปี 2566
ตารางผลประโยชน์ประกันอุบัติเหตุ บริษัทบางกอกสหประกันภัย ปี 2566
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัว (พนักงานมหาวิทยาลัย)
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ (พนักงานเงินรายได้)
แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายเงินเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเงินรายได้ที่มีตำแหน่งสายงาน เทียบได้กับข้าราชการฯ ตำแหน่ง กลุ่มงานช่าง
แบบผ่อนผันการบันทึกเวลาปฏิบัติงานฯ (ใช้เฉพาะกรณีแบบฟอร์มออนไลน์มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้เท่านั้น)
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาลฯ (วงเงิน 2,000 บาท)
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการ
ใบเบิกเงินสวัสดิการเงินทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรฯ (แบบกค.2/003 ก.)
คำรับรองของโรงเรียน (แบบ กค.2/003 ข.)
แบบคำขอหนังสือรับรอง (ใช้เฉพาะกรณีแบบฟอร์มออนไลน์มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้เท่านั้น)
แบบใบขอยกเลิก เปลี่ยนแปลงวันลา (ใช้เฉพาะกรณีระบบวันลาออนไลน์มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้เท่านั้น)
แบบใบลาพักผ่อน (ใช้เฉพาะกรณีระบบวันลาออนไลน์มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้เท่านั้น)
ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว และลาคลอด (ใช้เฉพาะกรณีระบบวันลาออนไลน์มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้เท่านั้น)
แบบฟอร์มรายงานการสัมมนา ประชุม อบรม (แบบฟอร์ม อ.1)
แบบฟอร์มการขอเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล การประกันสุขภาพ (กลุ่ม) บริษัท ไทยสมทรประกันชีวิต จำกัด
ใบแจ้งการเดินทางไปราชการต่างจังหวัด
แบบฟอร์มเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
แบบฟอร์มเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ (พนักงานเงินรายได้,พนักงานเงินพนักงานมหาวิทยาลัยส่วนงาน)
แบบฟอร์มเรื่อง แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
แบบฟอร์มเรื่อง แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารศูนย์ลำปาง)
หมวดนโยบายและแผน
   แบบฟอร์มคำของบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563
แบบคำขอค่าครุภัณฑ์ 2563
แบบคำขอค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 2563
แบบคำขอโครงการเงินอุดหนุน 2563
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานในกำกับ มธ.ศูนย์ลำปาง
แผนยุทธศาสตร์ มธ ฉบับที่ 12 (แผนงานแต่ละด้านใช้ทำงบ)
หมวดสารสนเทศ
แบบฟอร์มการขอใช้บริการสารสนเทศบนเว็บไซต์ (Web Forms Request Form) ใช้เฉพาะอีเมลล์ @lampang.tu.ac.th เท่านั้น
แบบฟอร์มขอรับบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Computer and peripheral maintenance service request form)
✪ งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง  
Check List เอกสารประกอบการขออนุมัติ
เงินอุดหนุนการดำเนินงานด้านวิจัย
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
ค่าใช้จ่ายจัดงาน โครงการ ฝึกอบรม (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค่าใช้จ่ายจัดงาน โครงการ ฝึกอบรม (มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดสอบ วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1 และ 2
ค่าจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)
ค่าจ้างเหมาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)
ค่าตรวจกระดาษคำตอบ
ค่าสอนเกินภาระงาน
ค่าสอนพิเศษ ค่าสอนส่วนเพิ่ม
ค่าสอนวิชาศึกษาทั่วไป
ค่าอาหารทำการนอกเวลา
ค่าใช้จ่ายเดินทางมาบรรยาย
เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษาและอาหารกลางวัน
การจำหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ขยะรีไซเคิล หนังสือพิมพ์เก่า
ค่าใช้จ่ายเดินทางเพื่องานราชการในประเทศและฝึกอบรม (มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค่าใช้จ่ายเดินทางเพื่องานราชการในประเทศและฝึกอบรม (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค่าสาธารณูปโภค
หมวดบัญชี
ใบสำคัญรับเงิน
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
สัญญายืมเงิน(เสนอรองฯ)
สัญญายืมเงิน(เสนอผุ้ช่วยฯ)
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
แบบรายละเอียดค่าใช้จ่ายกรณีที่ได้รับความช่วยเหลือ
แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
หมวดการเงินและรายได้
ใบส่งเงิน (กรณีคืนเงินยืม)
หมวดงบประมาณ
แจ้งกำหนดระยะเวลาการขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2565 และหรือ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกัน
กำหนดการรับใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ มธ.ศูนย์ลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2565
แบบแสดงรายการใบสำคัญค้างจ่าย งบรายจ่ายจากรายได้ มธ.ศูนย์ลำปาง
หมวดพัสดุ
แนวปฏิบัติและขั้นตอนการ จัดซื้อ จัดจ้าง
เอกสารประกอบการขออนุมัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
[FM-PUR-06] แบบฟอร์มขออนุมัติ จัดซื้อ จัดจ้าง ไม่เกินหนึ่งแสนบาท
[FM-PUR-07] แบบฟอร์มขออนุมัติ จัดซื้อ จัดจ้าง เกินหนึ่งแสนบาท
[FM-PUR-08] แบบฟอร์มขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตารางราคากลาง บก.01 (งานก่อสร้าง)
ตารางราคากลาง บก.06 (การจัดซื้อ จัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง)
[FM-PUR-02] แบบประเมินผู้ส่งมอบ
[FM-PUR-09] แบบประเมินคุณภาพหลังการขาย / ให้บริการ
ผนวก 2 ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
ผนวก 3 ตารางจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ผนวก 4 ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
ใบเบิกวัสดุสำนักงาน
ใบเสนอราคา
ใบส่งของ
เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล ติดต่อ
yoza@tu.ac.th