✪ ข่าวสาร การฝึกอบรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

  Date 29 September, 2022 Time
✪ กองบริหารศูนย์ลำปาง  
โครงการฝึกอบรม เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ของหน่วยงานภาครัฐ
โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง Gen XYZ เพื่อความสำเร็จขององค์กร
หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ PDPA for IT Management รุ่น 11
หลักสูตรการกำกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Compliance) รุ่น 8
หลักสูตร "พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กระบวนการและแนวปฏิบัติ" รุ่น 23 (PDPA 23)
หลักสูตร How to do the Internet Control Assessment รุ่น 5 (การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน)
หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับตรวจสอบภายใน รุ่น 12 (PDPA for Internal Audit)
สัมมนา "ACMECS : เชื่อมต่อการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน
หลักสูตร ข้อควรระวังการเบิกเงินจากคลังการบัญชีภาครัฐไม่ให้ผิดวินัยการเงินการคลังภาครัฐ
หลักสูตร การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนหรืออุทธรณ์
หลักสูตร แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
หลักสูตร แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฏกระทรวงกำหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เปลี่ยนแปลงใหม่ เพื่อป้องกันจุดเสี่ยงจากการตรวจสอบและข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
หลักสูตร เทคนิคการจัดซื้อจให้มีประสิทธิภาพ และแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563
หลักสูตร ข้อกำหนดและเทคนิควิธีปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
หลักสูตร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และระบบการคำนวณราคากลางก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่
หลักสูตร การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
หลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น เพื่อการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม MATLAB จำนวน 4 หลักสูตร
หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสุดภาครัฐขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่
เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล ติดต่อ
yoza@tu.ac.th