✪ ข่าวสาร การฝึกอบรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

  Date 3 March, 2024 Time
 
หัวข้อ จ้ดโดย
"การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ด้วยมาตราฐาน WCAG 2.0 รุ่น 1" วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 15 มีนาคม 2567 สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
"การใช้งาน Mentimeter" วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 15 มีนาคม 2567 สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
"การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ด้วยภาษา node.js กับ react เบื้องต้น" วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2567 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 15 มีนาคม 2567 สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สัมมนาทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 9 หัวข้อ ความก้าวต่อไปาของเศรษฐกิจภาคเหนือ พลิกโฉมเศรษฐกิจ พิชิตโลกแห่งความท้าทาย (28 กุมภาพันธ์ 2567) ธนาคารโลกประจำประเทศไทย
โครงการเทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กองทรัพยากรมนุษย์ มธ. ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องโดมบริหาร 3 ตึกโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรม ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 13 โครงการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อกำหนดและขอบเขตงานสำหรับสินค้า / บริการดิจิทัลให้จัดซื้อและตรวจรับได้ง่าย (Terms of Reference (TOR) Writing Guide for Purchasing Digital Devices and Services) จำนวน 3 รุ่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
หลักสูตร “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา” (Survival English in Penang) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
หลักสูตร “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์” ระหว่างวันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
หลักสูตร “การทำงานเชิงวิเคราะห์” ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ เพื่อป้องกันความรับผิดทางวินัยและละเมิดของเจ้าหน้าที่” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังและการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 9 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หลักสูตร “พัฒนาทักษะการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง การจ่ายคืนเงินยืมทดรองราชการ การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง บำเหน็จ บำนาญ” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หลักสูตร “เทคนิคการป้องกันการเบิกเงินจากคลังและการบันทึกบัญชีภาครัฐให้ถูกต้องไม่ให้เกิดความผิดพลาดจนต้องรับผิดทางวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พร้อมกรณีศึกษา” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติในขั้นตอนการเตรียมการ การจัดทำเอกสาร และการบริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หลักสูตร “ข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติการจ้างที่ปรึกษา การทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา การบริหารสัญญา และการตรวจรับ งานจ้างที่ปรึกษา” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หลักสูตร “การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ถูกต้อง และศึกษาแนววินิจฉัยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อป้องกันการถูกไต่สวนคดี ทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หลักสูตร การพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 25 – 29 มีนาคม 2567 สำนักงานจังหวัดลำปาง กลุ่มบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2567 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
หลักสูตร “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการจัดการความรู้” หลักสูตรต่อเนื่อง นอกเวลาราชการ (ออนไลน์) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม – 21 สิงหาคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
หลักสูตร “การทำผลงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการบริหารผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ” หลักสูตรต่อเนื่อง นอกเวลาราชการ (ออนไลน์) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 29 สิงหาคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงในการจัดทำ TOR และราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันความรับผิดทางวินัยและละเมิดของเจ้าหน้าที่” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงในการจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา เพื่อป้องกันความรับผิดทางวินัยและละเมิดของเจ้าหน้าที่” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตร “การปฏิบัติงานสารบรรณอย่างมืออาชีพ การจัดทำรายงานการประชุม เทคนิคการเขียนและการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ เทคนิคการเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา และการติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 12 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตร “พัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีและแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำและการนำเสนอรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลาง เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการบันทึกบัญชีและการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตร “พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ด้านการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเงินเดือน ค่าจ้าง ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตร “ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่เป็นเหตุให้ต้องรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตร “ข้อบกพร่องในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่เป็นเหตุให้มีการสอบสวนของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตร “กฎหมายและระเบียบสำหรับเจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการ” ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2567 ณ ห้องพาเลช 2 ชั้น 14 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร "เจรจาให้ได้งาน สื่อสารให้ได้ใจ" รุ่นที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร "ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ Online อย่างมือโปรด้วย Canva" รุ่นที่ 5 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมบัญชีกลาง
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2566 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการอบรมหลักสูตร “สุดยอดผู้นำ” ระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม 2567 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ
โครงการอบรม "รู้จักระบบและเกณฑ์ AUN-QA ใน 1 วัน (รุ่นที่ 3)" วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM บริษัท ทู ซัมมิท จำกัด
โครงการบริการวิชาการหลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายเงินจากคลังที่สามารถลดความเสี่ยงจากการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและถูกตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพื่อป้องกันความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการบริการวิชาการหลักสูตร “การปรับพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสร้างความรู้เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการทำ TOR สำหรับบุคลากรผู้บริหารภาครัฐ” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการบริการวิชาการหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการต่าง ๆ ในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ ตามแนวทางปฏิบัติล่าสุด” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการบริการวิชาการหลักสูตร “การบริหารงานเอกสารอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการบริการวิชาการหลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานในระบบ (e-GP) ระยะที่ 5 โดยการสาธิตการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และสาธิตการบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP) ระยะที่ 5” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการบริการวิชาการหลักสูตร “เทคนิคการรับเงินจ่ายเงินและการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการบริการวิชาการหลักสูตร “เทคนิคการบันทึกบัญชีภาครัฐอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ไม่ให้ถูกตั้งข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการบริการวิชาการหลักสูตร “เทคนิคการบันทึกบัญชีภาครัฐอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบันทึกบัญชีและนโยบายบัญชีภาครัฐใหม่ไม่ให้เกิดประเด็นข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
TDRI Annual Public Conference 2023 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
อบรมหลักสูตร "การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ : IT Auditing" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
งานสัมมนา Online ทางด้านเทคโนโลยี "TTT VIRTUAL SUMMIT CYBER SECURITY & PRIVACY" บริษัท นิวเวฟ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
โครงการอบรมหลักสูตร "นวัตกรรมการโค้ชสำหรับการบริหารจัดการ" มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ (Government Data Protection Officer : GDPO) รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (สถาบัน TDGA)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Cybersecurity Workshop for Government Agency สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (สถาบัน TDGA)
หลักสูตรโอกาสทางธุรกิจของแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ อบรมระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2566 สวทช
หลักสูตรฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่นที่ 4 อบรมระหว่างวันที่ 25 -27 ตุลาคม 2566 สวทช
โครงการอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การจัดการงานพัสดุภาครัฐ" มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ศาลากลางจังหวัดลำปาง
หลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่" รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “Growth Mindset : การใช้กรอบความคิดแบบเติบโตจากภายในเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “กระบวนการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ แนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี และหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ” รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 4 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “รู้เท่าทันมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐจากองค์กรอิสระที่เข้ามาควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 5 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 6 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “รู้เท่าทันกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และแนวทางการตรวจสอบ การไต่สวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ทำให้ต้องรับผิดทางวินัยการเงินการคลัง” รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 5 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “เทคนิคการพิจารณาผลของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการทำรายงานผลการพิจารณาให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 4 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "เสริมสร้างความรู้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสิทธิประโยชน์ และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 5 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อบรมหลักสูตร "ทักษะการบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิถีแห่งการโค้ช" (Building A Coaching Culture) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐในระบบ New GFMIS ของบุคลากรของรัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคในการปฏิบัติงานในระบบ (e-GP) ระยะที่ 5 โดยการสาธิตการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 และสาธิตการบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP)" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการบริการวิชาการหลักสูตร "ขั้นตอน ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธีเพื่อปรับพื้นฐานการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนอุทธรณ์หรือถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการบริการวิชาการหลักสูตร "พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ภาพรวมกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมศึกษาประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การบริหารงานเอกสารอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการบริการวิชาการหลักสูตร "ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติการออกแบบ การจ้างออกแบบและการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ONLINE) รุ่นที่ 2 สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ (ONLINE) รุ่นที่ 2 สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างเครือข่ายคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ITA TU NETWORK)" สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารบุคคลภาครัฐ กำหนดจัดวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2566 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร HR for Business Leader กำหนดจัดวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2566 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเองและผู้อื่นเพื่อการสร้างทีม กำหนดจัดวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร EQ สำหรับการบริหารในยุคของการเปลี่ยนแปลง กำหนดจัดวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร ออกแบบ Infographic ให้โดนใจด้วย PowerPoint (Online) กำหนดจัดวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2566 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร ข้อกฏหมายและแนวทางปฏิบัติการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง การเช่าและแลกเปลี่ยนพัสดุ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ในการเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 4 - รุ่นที่ 9 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตร แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาก่อสร้าง การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุ รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 5 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงผลงานทางวิชาการโดยใช้โปรแกรม EndNote โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตร เทคนิคการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลางและกฏหมายด้านบัญชีภาครัฐสำหรับหน่วยงานของรัฐในปัจจุบัน เพื่อลดความผิดพลาดป้องกันการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก รุ่นที่ 3 - รุ่่นที่ 7 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตร พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐนมตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 การเขียนหนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการและการจัดทำรายงานการประชุม รุ่นที่ 4 - รุ่นที่ 8 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
โครงการอบรมหลักสูตร การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Government Procurement e-GP รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการฝึกอบรมเรื่อง Introduction MARLAB & Simulink with Machine Learning สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการอบรมออนไลน์ เรื่องการพัฒนาวิชาชีพนักวิชาการศึกษา (ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2566) กองทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรมหลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างศักยภาพในการให้คำปรึกษาและการแนะแนว ด้วยการใช้ทักษะการโค้ช เพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร
อบรมหลักสูตร เทคนิคการเบิกจ่ายและสาธิตการบันทึกข้อมูลการจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 4 - รุ่นที่ 7 มหาวิทยาลัยศิลปากร
อบรมหลักสูตร แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ให้โปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการถูกทักท้วงและตั้งข้อสังเกตจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยศิลปากร
อบรมหลักสูตร ปรับพื้นฐานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่ และการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามประเด็นหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 7 มหาวิทยาลัยศิลปากร
อบรมหลักสูตร ประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือเวียน ข้อหารือและแนวทางการดำเนินการ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อป้องกันการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร
อบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 การเขียนหนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการและการจัดทำรายงานการประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง Service Mind การบริการด้วยหัวใจ กองทรัพยากรมนุษย์ มธ.
อบรมหลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนความคิดของผู้นำ (Changing Leadership's mindset) เพื่อการพัฒนาการดูแลทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร
อบรมหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อมรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 25 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดลำปาง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเอาตัวรอดจากสถานการณ์คนร้ายกราดยิง (Active Shooter) หอสมุดแห่งชาติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรมหลักสูตร มาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ชาวไทยและชาวต่างชาติ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
โครงการพัฒนาผู้บริหารสายสนับสนุนวิชาการ ระดับหัวหน้างาน (TU-MDP) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 กองทรัพยากรมนุษย์
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ (English for Perfessional Communication) กองทรัพยากรมนุษย์
สัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง บทบาทอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเจตเศรษฐกิจพิเศษ คณะกรรมธิการการอุดมศึกษา
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระัดบกลาง รุ่นที่ 25 สถาบันพระปกเกล้า
อบรมหลักสูตร HR for the Future มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การใช้งานโปรแกรม Adobe จำนวน 4 หลักสูตร (Adobe Photoshop cc2020 / Adobe lightroom cc2020 / Adobe illustrator cc2020 / Adobe Premiere Pro cc2020) สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้และหาความโดดเด่นทางธรณีของอุทยานธรณีลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
การใช้งานผลิตภัณฑ์ Apple (Mac, iPad, iPhone) สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปัญหาที่สำคัญในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และแนวทางแก้ไขปัญหา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร ระบบการคำนวณราคากลาง และแนวทางการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุน (นบสส.) รุ่นที่ 22 กองทรัพยากรมนุษย์
ปฏิทินการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2566 และปีงบประมาณ 2567 ชุดหลักสูตร COSO Training Online 2023 สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การใช้งาน Microsoft Word 2016 / การใช้งาน Microsoft Excel 2016 สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ของหน่วยงานภาครัฐ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ส่วนลดค่าลงทะเบียนฝึกอบรมประจำปี 2566 ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
Workshop on Create Student Engagement Using Mentimeter สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การบูรณาการข้อมูลด้วย SQL Server Intergration Service สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การพัฒนา RESTful API รุ่นที่ 3 สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (ปสม.3) ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หลักสูตร แนวทางกำหนดราคากลางและการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และแนววินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีปัญหา รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตร แนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหาจากแนววินิจฉัยการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตร เทคนิคการเบิกเงินจากคลัง การบันทึกบัญชีภาครัฐ และข้อควรระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดจากการเบิกจ่ายเงินจนต้องรับผิดทางวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พร้อมกรณีศึกษา รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตร รู้เท่าทันกฏหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และแนวทางการตรวจสอบ การไต่สวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ทำให้ต้องรับผิดทางวินัยการเงินการคลัง รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตร แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และตรวจรับพัสดุให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการตรวจสอบหรือถูกทักท้วงและตั้งข้อสังเกตจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตร แนวทางการป้องกันความผิดต่อการปฏิบัติงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกฏหมาย ป.ป.ช. และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามแนววินิจฉัยของคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตร รู้เท่าทันมาตรการตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐจากองค์กรอิสระที่เข้ามาควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยศิลปากร
เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล ติดต่อ
yoza@tu.ac.th