ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา  2560

โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบสอง

 

ปีการศึกษา 2560

 

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่/เว็บไซต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

22 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

(ผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา)

www.lampang.tu.ac.th

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426-8701 ต่อ 5122 หรือ

โทร.08–1706-5115

 

ดูประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย มธ.

www.reg.tu.ac.th

หัวข้อ “ระเบียบ มธ. ว่าด้วยค่าธรรมเนียม”

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426-8701 ต่อ 5122 หรือ

โทร.08–1706-5115

 

ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ คลิก Download แบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่

(แบบฟอร์มเปิดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

พร้อมติดรูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิ้ว สวมเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(สำหรับผู้ที่ไม่สามารถซื้อเครื่องหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ อนุโลมไม่ต้องติดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตัวอย่างรูปนักศึกษาสำหรับติดแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษา

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426-8701 ต่อ 5122 หรือ

โทร.08–1706-5115

 

ซื้อเครื่องแบบนักศึกษา และ เครื่องหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์หนังสือ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ลำปาง

ศูนย์หนังสือ มธ.ศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426-8701 ต่อ 5421

โทรสาร.0–5426-8701 ต่อ 5420

 

27 มิ.ย. 60

ประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา

ค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษา

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426-8701 ต่อ 5122 หรือ

โทร.08–1706-5115

 

27 – 30

มิ.ย. 60

- ส่งแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด               และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลทั้งหมด (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งทางไปรษณีย์ EMS  (ประทับตราไปรษณีย์วันสุดท้าย วันที่  30  มิถุนายน  2560)

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426-8701 ต่อ 5122 หรือ

โทร.08–1706-5115

 

ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง

ส่งเอกสารถึง หมวดทะเบียนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

248 หมู่ 2 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

 

- ส่งแบบฟอร์มเดินทางเข้าร่วมปฐมนิเทศ

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่าพระจันทร์ – ศูนย์รังสิต ส่ง EMS มาที่

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

248 หมู่ 2 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 (เฉพาะนักศึกษาศูนย์ลำปาง เป็นไปด้วยความสมัครใจ)

Download แบบฟอร์ม เดินทางเข้าร่วมปฐมนิเทศและรับเพื่อนใหม่ ท่าพระจันทร์ - ศูนย์รังสิต www.lampang.tu.ac.th

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5171-2 หรือโทร.08-9952-6668

 

มิ.ย. 60

ติดต่อจองหอพักนักศึกษา

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ลำปาง

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน

โทร.0-5426-8701 ต่อ 5181-2 หรือ

โทร.06-3203-8133

www.facebook.com/TULP.dorm

 

27 – 30

มิ.ย. 60

1. บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่/พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ลงชื่อ/วันที่ พร้อมติดรูปถ่ายสวมชุดนักศึกษา

กรอกประวัตินักศึกษาใหม่

ตัวอย่างการกรอกประวัตินักศึกษาใหม่

 

ฝ่ายทะเบียนประวัติและ

หนังสือสำคัญ

โทร. 0-2564-4441-79 ต่อ1602-8

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

ท่าพระจันทร์

โทร. 0-2613-3716-9

 

2. Scan หลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทุกฉบับใน File เดียวกัน

ด้วย Scanner (ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ)

บันทึกเป็น PDF File โดยตั้ง ชื่อ File

เป็น “เลขทะเบียนนักศึกษา” ของนักศึกษา

ตัวอย่างเช่น  6012345678  ส่งไปที่

 new-students@reg.tu.ac.th โดยตั้งชื่อเรื่อง (Subject) เป็น “เลขทะเบียนนักศึกษา” ตัวอย่างเช่น  6012345678  ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้

2.1 ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามข้อ 1

2.2 บัตรประจำตัวประชาชน (นักศึกษาต่างชาติใช้ Passport)

2.3 หลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้า/ยศ หรือ ชื่อ-สกุล กรณีที่ข้อมูลในหลักฐานสำเร็จการศึกษาไม่ตรงกับบัตรประชาชน

2.4 หลักฐานสำเร็จการศึกษาที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา หรือ ประกาศนียบัตร

2.5 หลักฐานการเทียบวุฒิ เฉพาะกรณีที่ยังไม่ได้รับประกาศการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ

กรณี ส่งหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ครบถ้วน ถือว่า “ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา”

(โปรดเก็บต้นฉบับหลังการ Scan ไว้ด้วย)

 

 

 

 

3 – 7

ก.ค. 60

3. พิมพ์แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา ส่งให้สถาบันเดิมรับรองการสำเร็จการศึกษาและส่งผลการตรวจสอบไปที่

“ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา”

แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา

 

 

1 ก.ค. 60

ประกาศรายชื่อการทดสอบสมรรถนะด้านการคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ และทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

คลิก ดูรายละเอียดและบัตรประจำตัวสอบ

 

 

ฝ่ายวิชาการ มธ.

โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ 1755-6

 

13 ก.ค. 60

ตรวจสอบผลการส่งแบบฟอร์มทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

www.lampang.tu.ac.th

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426-8701 ต่อ 5122 หรือ

โทร.08–1706-5115

 

15 ก.ค. 60

งานวันแรกพบ

(แต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาสถาบันเดิม)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมวดกิจกรรมนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426–8701 ต่อ  5173 หรือ โทร.08–9952–6668

 

26 ก.ค. 60

เป็นต้นไป

 

พิมพ์บัตรคิว ตรวจร่างกาย/แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ AD01/ใบเอกซเรย์ปอด AD02

Download  บัตรคิวและรายละเอียดการตรวจร่างกาย

 

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426-8701 ต่อ 5122 หรือ โทร.08–1706-5115

 

26 – 28

ก.ค. 60

 

 

รับเพื่อนใหม่ศูนย์ลำปาง

 

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมวดกิจกรรมนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426–8701 ต่อ  5173 หรือ โทร.08–9952–6668

 

(28 ช่วงเช้า)

 

รับเอกสารดังต่อไปนี้

-บัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

-สมุดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย  สาขาเขลางค์นคร

-รหัส ATM 4 หลัก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426-8701 ต่อ 5122 หรือ โทร.08–1706-5115

 

28 ก.ค. 60

(ช่วงบ่าย)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ศูนย์ลำปาง (คณะ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5171-2 หรือโทร.08-9952-6668

 

29 ก.ค. 60

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ศูนย์ลำปาง

(มหาวิทยาลัย)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5171-2 หรือโทร.08-9952-6668

 

29 ก.ค. –

5 ส.ค. 60

นักศึกษาศูนย์ลำปาง เดินทางไปร่วมงานปฐมนิเทศและรับเพื่อนใหม่

ณ มธ.ท่าพระจันทร์ – ศูนย์รังสิต

(เป็นไปด้วยความสมัครใจ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

*Downloadกำหนดการเดินทางได้ที่

www.lampang.tu.ac.th

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5171-2 หรือโทร.08-9952-6668

 

30 – 31

ก.ค. 60

 

ทดสอบสมรรถนะด้านการคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ และทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426-8701 ต่อ 5122 หรือ โทร.08–1706-5115

 

ส.ค. 60

วันเข้าหอพักนักศึกษา

 

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน

โทร.0-5426-8701 ต่อ 5181-2 หรือ

โทร.06-3203-8133

www.facebook.com/TULP.dorm

 

1 - 2

ส.ค. 60

 

- ตรวจร่างกายตามบัตรคิว (AD01,AD02)

 

อาคารปิยชาติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

หน่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(หน่วยบัตรทอง)

รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โทร. 02-9269416-7

และ 081-599-9904

 

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จัดโดยฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
กองกิจการนักศึกษา หรือ งานกิจกรรมนักศึกษา

กองกิจการนักศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา

โทร. 0-2564-2922 หรือ

02-564-4441-79

ต่อ 1269-1270 

 

 

- งานรับเพื่อนใหม่

- งานเปิดโลกกิจกรรม

- กิจกรรมเรียนรู้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กองกิจการนักศึกษา

0-2564-4441-79        

ต่อ 1265-6

 

3  ส.ค. 60

- กิจกรรมจิตอาสา

- กิจกรรมมหาวิทยาลัยยั่งยืน

- กิจกรรมจิตวิญญาณธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กองกิจการนักศึกษา

0-2564-4441-79

ต่อ 1265-6

 

ส.ค. 60

 

ยื่นขอทุนการศึกษา (ทุน กยศ.)

ฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5171-2 หรือโทร.08-9952-6668

 

1 - 10

ส.ค. 60

รับสมัครและรับรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5 (เฉพาะนักศึกษาศูนย์ลำปาง)

ฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5171-2 หรือโทร.08-9952-6668

 

 7 ส.ค. 60

ดูผลจัดระดับวิชาพื้นฐาน ชั้นปีที่ 1

สำหรับจัดตารางเรียน

ตั้งแต่ 7 ส.ค. 60 เป็นไป

www.lampang.tu.ac.th

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426-8701 ต่อ 5122 หรือ โทร.08–1706-5115

 

8 – 9 ส.ค. 60

จดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา และชำระเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426-8701 ต่อ 5122 หรือ โทร.08–1706-5115

 

15 ส.ค. 60

เปิดภาคการศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426-8701 ต่อ 5122 หรือ โทร.08–1706-5115

 

 

ที่มา : หมวดทะเบียนนักศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่  27  มิถุนายน  2560