ประวัติห้องสมุดบุญชู ตรีทอง

วิสัยทัศน์

“สำนักหอสมุดเป็นผู้นำบริการ ส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยสารสนเทศและเทคโนโลยีนำสมัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในระดับนานาชาติ

            ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง คือชื่อห้องสมุดประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  ซึ่งที่ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีมติ ตั้งชื่อห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  เป็นห้องสมุดบุญชู ตรีทอง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2553 เพื่อเป็นเกียรติแก่ ฯพณฯ ท่านบุญชู ตรีทอง  ซึ่งเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อย่างต่อเนื่อง 

ความเป็นมาของห้องสมุด บุญชู ตรีทอง
 พ.ศ.2540 จัดตั้งห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดตั้งพร้อมกับโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยมหาวิทยาลัยฯ ใช้อาคารศาลากลางหลังเดิมของจังหวัดลำปาง เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนและการบริหาร ห้องสมุดมีพื้นที่ 118 ตารางเมตร มีหนังสือเพียงเล็กน้อย มีบุคลากรเพียง 1 คน
 พ.ศ.2545 ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 พ.ศ.2546 ได้ย้ายจากอาคารศาลากลางหลังเดิมมาอยู่ที่ชั้น 1 อาคารสิรินธรารัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มีพื้นที่ 650 ตารางเมตร
 พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ทำข้อตกลงร่วมกันในการร่วมบริหารและพัฒนาห้องสมุดศูนย์ลำปาง โดยสำนักหอสมุดดูแลรับผิดชอบงานเทคนิคและงานบริการของห้องสมุด ส่วนงานด้านบริหารจัดการอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
 พ.ศ.2554 ได้มีการปรับปรุง ขยายพื้นที่ให้บริการขึ้นไปที่ชั้น 2 ห้องสมุดจึงมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 1,060 ตารางเมตร และในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ฯพณฯ บุญชู ตรีทอง ได้บริจาคเงินสนับสนุน จำนวน 2 ล้านบาท ให้แก่ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง เพื่อพัฒนาให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-library) โดยห้องสมุดได้จัดทำโครงการทั้งหมด 4 โครงการ ดังนี้
   1) โครงการที่ 1 จัดซื้อ E-Audio Book และ E- Reference Book
   2) โครงการที่ 2 จัดทำ E-Reserve Book
   3) โครงการที่ 3 จัดทำ Entertainment Zone
   4) โครงการที่ 4 จัดทำหอจดหมายเหตุออนไลน์
 ปัจจุบัน ห้องสมุดมีบุคลากรทั้งหมด 4 คน ประกอบด้วย บรรณารักษ์ 2 คน และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน มีพื้นที่ให้บริการทั้งหมด 1,060 ตารางเมตร จำนวน 2 ชั้น ดังนี้

    ชั้นที่ 1   ให้บริการ
 • บริการยืม-คืน
 • บริการหนังสือภาษาไทย
 • บริการหนังสือภาษาต่างประเทศ
 • บริการสืบค้นข้อมูลห้องสมุด
 • บริการวารสารและหนังสือพิมพ์
 • บริการอินเตอร์เน็ต
 • บริการ E-Books
 • บริการ E-Reserve Books
 • บริการ E-Reference Books
 • บริการ E-Audio Books
 • บริการ Entertainment Zone
 • บริการ iPAD

     ชั้นที่ 2   ให้บริการ

 • บริการสืบค้นข้อมูลห้องสมุด
 • บริการวิทยานิพนธ์
 • บริการหนังสืออ้างอิง
 • บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Study Room)

 

ภาพบรรยากาศภายในห้องสมุดบุญชู ตรีทอง (อาคารนวัตกรรมบริการ)

lib2560
lib2560
lib2560
lib2560
lib2560
lib2560
lib2560
lib2560
lib2560
lib2560
lib2560
lib2560
lib2560
lib2560
lib2560
lib2560
lib2560