•สมาชิกประจำ
ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นักศึกษา : ยื่นแบบฟอร์มขอทำบัตรสมาชิกห้องสมุด (บัตรนักศึกษา) ที่หมวดบริการการศึกษา
- อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง : ยื่นแบบฟอร์มขอทำบัตรสมาชิกได้ที่ห้องสมุด
หลักฐานการทำบัตรสมาชิก : รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ, บัตรประจำตัวหรือใบรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด
•สมาชิกสำหรับบุคลภายนอก
*สมาชิกรายปี
- สามารถเข้าใช้บริการต่างๆได้แต่ไม่อนุญาตให้ยืมหนังสือออกจากห้องสมุด
- หากต้องการสมัครสมาชิกห้องสมุด
หลักฐานการทำบัตรสมาชิก : รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 3 ใบ, บัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด, ค่าสมาชิก 500 บาท/ปี

*สมาชิกสมทบ
- สามารถเข้าใช้บริการต่างๆได้รวมทั้งสามารถยืม-คืนหนังสือ
- หากต้องการสมัครสมาชิกห้องสมุด

หลักฐานการทำบัตรสมาชิก : รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 3 ใบ, บัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด, ค่าสมัครสมาชิก 3,000บาท/ปี,ค่าประกันหนังสือ 2,000 บาท
(จ่ายคืนเมื่อยกเลิกการเป็นสมาชิก)