ประวัติห้องสมุด

ประวัติห้องสมุดบุญชู ตรีทอง
วิสัยทัศน์

“เป็นหนึ่งในผู้นำด้านส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจัยทุกที่ทุกเวลาในระดับเอเชีย”

              ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง คือชื่อห้องสมุดประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  ซึ่งที่ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีมติ  

ตั้งชื่อ “ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง”  เป็น “ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2553 เพื่อเป็นเกียรติแก่ ฯพณฯ

ท่านบุญชู ตรีทอง ซึ่งเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อย่างต่อเนื่อง

 

ความเป็นมาของห้องสมุดบุญชู ตรีทอง

พ.ศ.2540        จัดตั้งห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดตั้งพร้อมกับโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยมหาวิทยาลัยฯ ใช้อาคารศาลากลางหลังเดิมของจังหวัดลำปาง เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนและการบริหาร ห้องสมุดมีพื้นที่ 118 ตารางเมตร มีหนังสือเพียงเล็กน้อย  มีบุคลากรเพียง 1 คน

พ.ศ.2545        ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ.2546        ได้ย้ายจากอาคารศาลากลางหลังเดิมมาอยู่ที่ชั้น 1 อาคารสิรินธรารัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มีพื้นที่ 650 ตารางเมตร

พ.ศ.2547        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ทำข้อตกลงร่วมกันในการร่วมบริหารและพัฒนาห้องสมุดศูนย์ลำปาง โดยสำนักหอสมุดดูแลรับผิดชอบงานเทคนิคและงานบริการของห้องสมุด ส่วนงานด้านบริหารจัดการอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ลำปาง

พ.ศ.2554        ได้มีการปรับปรุง ขยายพื้นที่ให้บริการขึ้นไปที่ชั้น 2 ห้องสมุดจึงมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 1,060 ตารางเมตร และในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ฯพณฯ บุญชู ตรีทอง ได้บริจาคเงินสนับสนุน จำนวน 2 ล้านบาท ให้แก่ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง เพื่อพัฒนาให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-library)

พ.ศ.2558        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีนโยบายให้ก่อสร้างอาคารนวัตกรรมบริการขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เพื่อให้เป็นอาคารศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า และให้บริการทางด้านวิชาการแก่ประชาคมธรรมศาสตร์ ส่วนราชการ เอกชน ภายในจังหวัดลำปาง และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ตั้งอยู่ที่อาคารนวัตกรรมบริการ โซน A ชั้น 2-5

 พ.ศ.2560       ฯพณฯ ท่านบุญชู ตรีทอง ได้สมทบทุนสนับสนุน จำนวน 10,000,000 บาท เพื่อการขยายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ อาคารนวัตกรรมบริการ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

                      ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ขนย้ายทรัพยากรสารสนเทศ ครุภัณฑ์และวัสดุ จากอาคารสิรินธรารัตน์ ไปยังห้องสมุดบุญชู ตรีทอง อาคารนวัตกรรมบริการ ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2560

                      ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ได้โอนย้ายมาสังกัดหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560

                      พิธีเปิดอาคารนวัตกรรมบริการ และพิธีเปิดห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560

 

ปัจจุบัน ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง อาคารนวัตกรรมบริการ เปิดให้บริการชั้น 2-3 มีพื้นที่ให้บริการทั้งหมด 4,316 ตารางเมตร ดังนี้

ชั้น 2 ประกอบไปด้วย โซนสืบค้นข้อมูล, นวนิยาย วรรณกรรม, วารสารใหม่, ห้องประชุมกลุ่มย่อย 1 – 2, หนังสือต่างประเทศ, หนังสือภาษาไทย, คอมพิวเตอร์เพื่อผู้สูงวัย, สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้, โซนอ่านหนังสือ, โซนยืมหนังสืออัตโนมัติ หนังสือเลขหมู่ระบบใหม่  และโซนคืนหนังสืออัตโนมัติ   

ชั้น 3 ประกอบไปด้วย ห้องอบรมฐานข้อมูลห้องสมุด 1 – 2, จุดบริการ IPAD, ห้องประชุมกลุ่มย่อย 3 – 9, โซนอ่านหนังสือ, หนังสืออ้างอิงวิทยานิพนธ์, วารสารฉบับย้อนหลัง, คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต, สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้, บริการตอบคำถาม, โซนสืบค้นข้อมูล, โซนพักผ่อน และโซนเงียบ

 

  

 

 

 

 ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง

อาคารนวัตกรรมบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 

248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

--------------------------------------------------------------------------------------

Boonchoo Treethong Library, Thammasat University, Lampang Campus

248 Moo 2 ChiangMai - Lampang Road, Pongyangkrok,  Hangchart,  Lampang  52190

--------------------------------------------------------------------------------------

 โทร +66 (0)5423-7973 ต่อ 5131

Fanpage : https://www.facebook.com/BoonchooTreethongLib/

Copyright © 2020 ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
  • 054 237 973 ต่อ 5131
  • bond_@outlook.com
  • เวลาเปิดให้บริการ : จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.30 น. อาทิตย์ 08.30 - 16.30 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์ และชดเชยวันนักขัตฤกษ์