ผู้ใช้บริการ จำนวนเล่มที่ยืม ระยะเวลาที่ให้ยืม
อาจารย์ 60 1 ภาคการศึกษา
นักวิจัย 60 1 ภาคการศึกษา
นักศึกษาปริญญาโท 40 15 วัน 
นักศึกษาปริญญาตรี  20 15 วัน 
ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง 20 15 วัน 
   ค่าปรับ 5 บาท/เล่ม