Slider

ฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุ

 

ปี 2561

  

เดือนพฤษภาคม 

ฅนเมืองเหนือ                         ล้านนาโพสต์

|---- การเมืองท้องถิ่น              |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- การศึกษา                       |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                       |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                        |---- เศรษฐกิจ

|---- สิ่งแวดล้อม                     |---- สิ่งแวดล้อม

|---- ปัญหาสังคม                    |---- ปัญหาสังคม

 

เดือนเมษายน 

ฅนเมืองเหนือ                         ล้านนาโพสต์

|---- การเมืองท้องถิ่น              |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- การศึกษา                       |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                       |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                        |---- เศรษฐกิจ

|---- สิ่งแวดล้อม                     |---- สิ่งแวดล้อม

|---- ปัญหาสังคม                    |---- ปัญหาสังคม

 

เดือนมีนาคม 

ฅนเมืองเหนือ                         ล้านนาโพสต์

|---- การเมืองท้องถิ่น              |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- การศึกษา                       |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                       |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                        |---- เศรษฐกิจ

|---- สิ่งแวดล้อม                     |---- สิ่งแวดล้อม

|---- ปัญหาสังคม                    |---- ปัญหาสังคม

 

เดือนกุมภาพันธ์ 

ฅนเมืองเหนือ                         ล้านนาโพสต์

|---- การเมืองท้องถิ่น              |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- การศึกษา                       |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                       |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                        |---- เศรษฐกิจ

|---- สิ่งแวดล้อม                     |---- สิ่งแวดล้อม

|---- ปัญหาสังคม                    |---- ปัญหาสังคม

 

เดือนมกราคม 

 ฅนเมืองเหนือ                         ล้านนาโพสต์

|---- การเมืองท้องถิ่น              |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- การศึกษา                       |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                       |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                        |---- เศรษฐกิจ

|---- สิ่งแวดล้อม                     |---- สิ่งแวดล้อม

|---- ปัญหาสังคม                    |---- ปัญหาสังคม

 

ปี 2560

 

ธันวาคม 

 ฅนเมืองเหนือ                         ล้านนาโพสต์

|---- การเมืองท้องถิ่น              |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- การศึกษา                       |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                       |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                        |---- เศรษฐกิจ

|---- สิ่งแวดล้อม                     |---- สิ่งแวดล้อม

|---- ปัญหาสังคม                    |---- ปัญหาสังคม

 

พฤศจิกายน 

 ฅนเมืองเหนือ                         ล้านนาโพสต์

|---- การเมืองท้องถิ่น              |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- การศึกษา                       |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                       |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                        |---- เศรษฐกิจ

|---- สิ่งแวดล้อม                     |---- สิ่งแวดล้อม

|---- ปัญหาสังคม                    |---- ปัญหาสังคม

 

ตุลาคม

 ฅนเมืองเหนือ                         ล้านนาโพสต์

|---- การเมืองท้องถิ่น              |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- การศึกษา                       |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                       |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                        |---- เศรษฐกิจ

|---- สิ่งแวดล้อม                     |---- สิ่งแวดล้อม

|---- ปัญหาสังคม                    |---- ปัญหาสังคม

 

กันยายน 

 ฅนเมืองเหนือ                         ล้านนาโพสต์

|---- การเมืองท้องถิ่น              |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- การศึกษา                       |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                       |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                        |---- เศรษฐกิจ

|---- สิ่งแวดล้อม                     |---- สิ่งแวดล้อม

|---- ปัญหาสังคม                    |---- ปัญหาสังคม

 

สิงหาคม

 ฅนเมืองเหนือ                         ล้านนาโพสต์

|---- การเมืองท้องถิ่น              |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- การศึกษา                       |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                       |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                        |---- เศรษฐกิจ

|---- สิ่งแวดล้อม                     |---- สิ่งแวดล้อม

|---- ปัญหาสังคม                    |---- ปัญหาสังคม

 

กรกฎาคม 

 ฅนเมืองเหนือ                         ล้านนาโพสต์

|---- การเมืองท้องถิ่น              |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- การศึกษา                       |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                       |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                        |---- เศรษฐกิจ

|---- สิ่งแวดล้อม                     |---- สิ่งแวดล้อม

|---- ปัญหาสังคม                    |---- ปัญหาสังคม

 

มิถุนายน 

 ฅนเมืองเหนือ                         ล้านนาโพสต์

|---- การเมืองท้องถิ่น              |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- การศึกษา                       |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                       |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                        |---- เศรษฐกิจ

|---- สิ่งแวดล้อม                     |---- สิ่งแวดล้อม

|---- ปัญหาสังคม                    |---- ปัญหาสังคม

 

พฤษภาคม 

 ฅนเมืองเหนือ                         ล้านนาโพสต์

|---- การเมืองท้องถิ่น              |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- การศึกษา                       |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                       |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                        |---- เศรษฐกิจ

|---- สิ่งแวดล้อม                     |---- สิ่งแวดล้อม

|---- ปัญหาสังคม                    |---- ปัญหาสังคม

 

เมษายน 

 ฅนเมืองเหนือ                         ล้านนาโพสต์

|---- การเมืองท้องถิ่น              |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- การศึกษา                       |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                       |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                        |---- เศรษฐกิจ

|---- สิ่งแวดล้อม                     |---- สิ่งแวดล้อม

|---- ปัญหาสังคม                    |---- ปัญหาสังคม

 

มีนาคม 

 ฅนเมืองเหนือ                         ล้านนาโพสต์

|---- การเมืองท้องถิ่น              |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- การศึกษา                       |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                       |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                        |---- เศรษฐกิจ

|---- สิ่งแวดล้อม                     |---- สิ่งแวดล้อม

|---- ปัญหาสังคม                    |---- ปัญหาสังคม

 

กุมภาพันธ์ 

 ฅนเมืองเหนือ                         ล้านนาโพสต์

|---- การเมืองท้องถิ่น              |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- การศึกษา                       |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                       |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                        |---- เศรษฐกิจ

|---- สิ่งแวดล้อม                     |---- สิ่งแวดล้อม

|---- ปัญหาสังคม                    |---- ปัญหาสังคม

 

มกราคม 

 ฅนเมืองเหนือ                         ล้านนาโพสต์

|---- การเมืองท้องถิ่น              |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- การศึกษา                       |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                       |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                        |---- เศรษฐกิจ

|---- สิ่งแวดล้อม                     |---- สิ่งแวดล้อม

|---- ปัญหาสังคม                    |---- ปัญหาสังคม

 

 ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง

อาคารนวัตกรรมบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 

248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

--------------------------------------------------------------------------------------

Boonchoo Treethong Library, Thammasat University, Lampang Campus

248 Moo 2 ChiangMai - Lampang Road, Pongyangkrok,  Hangchart,  Lampang  52190

--------------------------------------------------------------------------------------

 โทร +66 (0)5423-7999 ต่อ 5131

Fanpage : https://www.facebook.com/BoonchooTreethongLib/

Copyright © 2018 ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
  • 054 237 973 ต่อ 5131
  • bond_@outlook.com
  • เวลาเปิดให้บริการ : จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.30 น. อาทิตย์ 08.30 - 16.30 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์ และชดเชยวันนักขัตฤกษ์

Please publish modules in offcanvas position.