หัวหน้าห้องสมุดบุญชู ตรีทอง 

อบรมวิธีค้นคว้าข้อมูลและการใช้ห้องสมุด ให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 กลุ่มละ 32 คน จำนวน 3 กลุ่ม
เมื่อวันที่ 15 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา
ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาบุคลากร
กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ประจำปี 2559 ของห้องสมุดบุญชู ตรีทอง

อบรมการค้นคว้าและการสืบค้นข้อมูลห้องสมุดให้กับนักศึกษา (28 กพ 2559)

25590228_computer25590228_computer25590228_computer25590228_computer25590228_computer25590228_computer