เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30-15.00 น. หัวหน้าห้องสมุดบุญชู ตรีทอง อบรมการค้นคว้าและการสืบค้นข้อมูลห้องสมุดให้กับนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่ 1 จำนวน 32 คน (กลุ่ม 1) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสิรินธรารัตน์ มธ.ศูนย์ลำปาง

อบรมการค้นคว้าและการสืบค้นข้อมูลห้องสมุดให้กับนักศึกษา (15 กพ 2559)

25590215_computer25590215_computer25590215_computer25590215_computer