สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง แผนกลยุทธ์ สำนักหอสมุดฯ มธ. ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

255710nakhon255710nakhon255710nakhon255710nakhon255710nakhon255710nakhon

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง แผนกลยุทธ์ สำนักหอสมุดฯ มธ. ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม (28-30 ก.ย. 57)