รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 และคณะอาจารย์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดบุญชู ตรีทอง

police5police5police5police5police5police5police5police5police5police5police5

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00-11.30 น. รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 และคณะอาจารย์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดบุญชู ตรีทอง