• คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 


(ร่าง) ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้อง F332 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มธ.ท่าพระจันทร์
และด้วยระบบประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม 2301 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น มธ.ศูนย์ลำปาง

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 เรื่อง รายงานการรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 
  1.2 เรื่อง รายงานตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำ มธ.ศูนย์ลำปาง 
  1.3 เรื่อง รายงานรับจริง-จ่ายจริง งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน (มธ.ศูนย์ลำปาง) ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 1-2) 
  1.4 เรื่อง รายงานการโอนเงิน การใช้เงินสำรองจ่ายที่เป็นรายการใหม่ การเปลี่ยนแปลง รายการงบประมาณระหว่างยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณรายจ่าย จากรายได้หน่วยงาน (มธ.ศูนย์ลำปาง) ปีงบประมาณ 2560 
  1.5 เรื่อง รายงานทางด้านกายภาพ (หน.งานอาคารฯ) 
          - อาคารนวัตกรรมบริการ มธ.ศูนย์ลำปาง 
          - อาคารเรียนรวม 5 ชั้น หลังที่ 2  
          - โรงอาหารกลาง 
          - ลิฟต์แก้ว  
  1.6 เรื่อง รายงานการตัดโอนการบริหารจัดการห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ให้หอสมุดแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 
  1.7 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการจัดงานฉลองครบ 25 ปี การจัดการเรียนการสอนของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 
     
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 31 มกราคม 2560 
     
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สื่บเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
  3.1 เรื่อง รายงานการเงิน งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน (มธ.ศูนย์ลำปาง) ปีงบประมาณ 2557-2558 
  3.2 เรื่อง พิจารณาหลักการการขอรับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการ จัดการเรียนการสอนโครงการบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี (PPE) ปีงบประมาณ 2561-2563 
  3.3 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2551 – 2558 
     
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา
  4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดสรรเงินให้กองคลังเพิ่มเติม งบประมาณรายจ่ายจาก รายได้หน่วยงาน (มธ.ศูนย์ลำปาง) 
  4.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดสรรเงินให้คณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน (มธ.ศูนย์ลำปาง) เพื่อเป็นค่าห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  4.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดสรรเงินให้หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งบประมาณ รายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน (มธ.ศูนย์ลำปาง) เนื่องจากตัดโอนการบริหารจัดการ ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ณ มธ.ศูนย์ลำปาง ให้หอสมุดฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 
  4.4 เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดทำงบเพิ่มเติมระหว่างปี (ครั้งที่ 2) งบประมาณรายจ่ายจาก รายได้หน่วยงาน (มธ.ศูนย์ลำปาง) ปีงบประมาณ 2560 
  4.5 เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน(มธ.ศูนย์ลำปาง) ปีงบประมาณ 2561 
  4.6 เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดตั้งกองทุนศิษย์เก่าเพื่อพัฒนา มธ.ศูนย์ลำปาง 
  4.7 เรื่อง ขอความเห็นชอบในหลักการการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่และอัตราการ จัดเก็บค่าค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 
     
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)