• คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 


ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 10.30-14.00 น.
ณ ห้อง F332 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มธ.ท่าพระจันทร์
และด้วยระบบประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม 2301 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น มธ.ศูนย์ลำปาง

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 เรื่อง รายงานจำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559-2562 และรายงานการรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557-2560 
  1.2 เรื่อง รายงานผลการได้รับจัดสรรเงินงบประมาณทุกประเภท ปีงบประมาณ 2560 
  1.3 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 – 2560 
  1.4 เรื่อง รายงานการโอนเงิน การใช้เงินสำรองจ่ายที่เป็นรายการใหม่ การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณระหว่างยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน (มธ.ศูนย์ลำปาง) ปีงบประมาณ 2559-2560 
  1.5 เรื่อง รายงานการเงิน งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน (มธ.ศูนย์ลำปาง) ปีงบประมาณ 2557-2558 
  1.6 เรื่อง รายงานอัตรากำลังทุกประเภท มธ.ศูนย์ลำปาง ปีงบประมาณ 2560 
  1.7 เรื่อง รายงานทางด้านกายภาพ 
  1.8 เรื่อง คุณบุญชู ตรีทอง มอบเงินเพื่อสนับสนุนการขยายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จำนวน 10,000,000 บาท 
   
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 
   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สื่บเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
  3.1 เรื่อง พิจารณาหลักการการขอรับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโครงการบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี (PPE)ปีงบประมาณ 2561-2563 
   
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา
  4.1 เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน (มธ.ศูนย์ลำปาง) 
  4.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบการนำเงินรายได้ไปลงทุน งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน (มธ.ศูนย์ลำปาง) 
  4.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการและงบประมาณโครงการที่ขอรับการจัดสรรจากเงินกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (ศูนย์ลำปาง) 
       4.3.1 รายละเอียดโครงการและงบประมาณโครงการที่ขอรับการจัดสรรจากเงินกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (ศูนย์ลำปาง) .ในส่วน 30% จำนวน 17 โครงการ 
       4.3.2 รายละเอียดโครงการและงบประมาณโครงการที่ขอรับการจัดสรรจากเงินกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (ศูนย์ลำปาง) .ในส่วน 70% จำนวน 14 โครงการ 
  4.4 เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนอัตรากำลังกองบริหารศูนย์ลำปาง งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน (มธ.ศูนย์ลำปาง) ปีงบประมาณ 2560-2563 
  4.5 เรื่อง ขอความเห็นชอบการตั้งชื่ออาคารภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 
  4.6 เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการฉลองครบ 25 ปี การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ในปี 2560
   
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)