• คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบวาระการประชุม กบม.ศูนย์ลำปาง (ครั้งที่ 1/2559)


ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-10.00 น.
ณ ห้องประชุม 2301 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น มธ.ศูนย์ลำปาง
และด้วยระบบประชุมทางไกล ห้อง F332 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มธ.ท่าพระจันทร์

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  1.1 เรื่อง แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 17/2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งรองประธานกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการบริหารศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม)
  1.2 เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์ลำปาง
       1.2.1 จำนวนนักศึกษา (รับเข้า ปัจจุบัน)
       1.2.2 การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1 และ 2
  1.3 เรื่อง รายงานผลการได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559
  1.4 เรื่อง รายงานอัตรากำลัง
  1.5 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558 – 2559 
       1.5.1 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ มธ.ศูนย์ลำปาง
       1.5.2 งบกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา มธ.ศูนย์ลำปาง
       1.5.3 งบกองทุนศาสนกิจ มธ.ศูนย์ลำปาง
       1.5.4 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ มธ (สำนักงานอธิการบดี)
       1.5.5 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ มธ (กองบริหารศูนย์ลำปาง)
       1.5.6 งบประมาณแผ่นดิน (มธ.ศูนย์ลำปาง)
       1.5.7 งบประมาณอื่น ๆ
  1.6 เรื่อง รายงานการโอนเงินและหรือเปลี่ยนแปลงรายงานงบประมาณระหว่างยุทธศาสตร์ แผนงาน งบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 – 2559
  1.7 เรื่อง รายงานการขอรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโครงการบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี (PPE)
  1.8 เรื่อง รายงานการขอจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2560 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
  1.9 เรื่อง รายงานการขอความอนุเคราะห์ห้องสำนักงาน ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
  1.10 เรื่อง รายการความเสียหายที่เกิดจากพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
  ------------
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 19 พฤษภาคม 2558
   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สื่บเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
   
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา
  4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน (มธ.ศูนย์ลำปาง) งบประมาณ 2560
  4.2 เรื่อง หารือแนวทางการจัดสรรงบประมาณของศูนย์ลำปาง และคณะที่เปิดการเรียนการสอนที่ศูนย์ลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป
       4.2.1 การจัดสรรและเงินนำส่งเงินงบประมาณ
       4.2.2 การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
  4.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการและงบประมาณโครงการที่ขอรับการจัดสรรจากเงินกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (ศูนย์ลำปาง)
       - รายละเอียดโครงการและงบประมาณโครงการที่ขอรับการจัดสรรจากเงินกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (ศูนย์ลำปาง) ในส่วน 30% จำนวน 28 โครงการ
       - รายละเอียดโครงการและงบประมาณโครงการที่ขอรับการจัดสรรจากเงินกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (ศูนย์ลำปาง) ในส่วน 70% จำนวน 2 โครงการ
  4.4 เรื่อง ขอความเห็นชอบในการขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาไทย จำนวน 3 ตำแหน่ง สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ปฏิบัติงานประจำที่ มธ.ศูนย์ลำปาง
  4.5 เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับแผนอัตรากำลัง 4 ปี พนักงานเงินรายได้ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน  (มธ.ศูนย์ลำปาง) ปีงบประมาณ 2557-2560
   
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)