โครงสร้างการบริหารงาน


ศาสตราจารย์  ดร.สมคิด   เลิศไพฑูรย์
อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน  สุเอียนทรเมธี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง

 


อาจารย์ กิตติพงศ์  กมลธรรมวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง
 

อาจารย์ ดร.ยิ่งลักษณ์  กาญจนฤกษ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ศูนย์ลำปาง
 

อาจารย์ พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการนักศึกษาศูนย์ลำปาง


นางสาวสุภาณี   แก้วมณี
ผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ลำปาง


 


นางวราภรณ์  ลาภพิสูตร
หัวหน้า
งานบริหารสำนักงาน
ศูนย์ลำปาง 
 

นายเผดิมลาภ  สุรัตน์สัญญา
รษก.หัวหน้า
งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะศูนย์ลำปาง 
 

นางสาวจารุวัณณี  ศุภกุล 
รษก.หัวหน้า
งานบริการการศึกษาและ
กิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง

นางทัศนีย์  บุญลอย
รษก.หัวหน้า
งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง