• คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงสร้างการบริหารงาน


รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ลำปาง
ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  กัมพูสิริ

 


ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง 
 

อาจารย์ กิตติพงศ์  กมลธรรมวงศ์

 

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ศูนย์ลำปาง 
 

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์
ดร.ภูมิทร์  บุตรอินทร์
 

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ลำปาง

อาจารย์ พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม
 


ผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ลำปาง

นางสาวสุภาณี   แก้วมณี

 

หัวหน้า
งานบริหารสำนักงาน
ศูนย์ลำปาง 

นางวราภรณ์  ลาภพิสูตร
 

รษก.หัวหน้า
งานอาคารสถานที่
และยานพาหนะศูนย์ลำปาง

นายเผดิมลาภ  สุรัตน์สัญญา
 

รษก.หัวหน้า
งานบริการการศึกษาและ
กิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง

นางสาวจารุวัณณี  ศุภกุล 
 

รษก.หัวหน้า
งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง


นางทัศนีย์  บุญลอย