• คลิกดูรายละเอียด

โครงสร้างการบริหารงาน


รักษาการแทนอธิการบดี
ศาสตราจารย์  ดร.สมคิด   เลิศไพฑูรย์
 


รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง
รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน  สุเอียนทรเมธี

 


ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง 
 

อาจารย์ กิตติพงศ์  กมลธรรมวงศ์

 

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ศูนย์ลำปาง 
 

อาจารย์ ดร.ยิ่งลักษณ์  กาญจนฤกษ์
 

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการนักศึกษาศูนย์ลำปาง

อาจารย์ พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม
 


ผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ลำปาง

นางสาวสุภาณี   แก้วมณี

 

หัวหน้า
งานบริหารสำนักงาน
ศูนย์ลำปาง 

นางวราภรณ์  ลาภพิสูตร
 

รษก.หัวหน้า
งานอาคารสถานที่
และยานพาหนะศูนย์ลำปาง

นายเผดิมลาภ  สุรัตน์สัญญา
 

รษก.หัวหน้า
งานบริการการศึกษาและ
กิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง

นางสาวจารุวัณณี  ศุภกุล 
 

รษก.หัวหน้า
งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง


นางทัศนีย์  บุญลอย

 
 You IP: 54.234.45.10
Browser: Unknown Browser  OS: Unknown OS Platform