• คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ทำเนียบรุ่นที่ 2
01 ชื่อ : นางชูศรี  แก้วหิรัญ
วันเกิด : 15 กันยายน 2499
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3
อาชีพ : รับจ้าง
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : กลุ่มร้อยลูกปัด แจ่งหัวริน
02 ชื่อ : นางกาญจนา  อินสองใจ
วันเกิด : 26 พฤษภาคม 2524
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
อาชีพ : ครู
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่มอาชีพ : กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโม กลุ่มแม่บ้าน บ้านหัวหนอง
03 ชื่อ : นายบุญธรรม  ยะถา
วันเกิด : 15 กุมภาพันธ์ 2499
วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 7
อาชีพ : ทำนา
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหลิ่งก้าน
04 ชื่อ : นางสาวอนุสรา  กลิ่นมาลา
วันเกิด : 21 เมษายน 2511
วุฒิการศึกษา : กำลังศึกษาต่อปริญญาตรี
อาชีพ : เกษตรกร, ค้าขาย
ตำแหน่ง : เลขานุการ
กลุ่มอาชีพ : กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหลิ่นก้าน
05 ชื่อ : นายสมบัติ  เคหะลูน
วันเกิด : 31 พฤษภาคม 2506
วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 7
อาชีพ : ทำนา
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหลิ่นก้าน
06 ชื่อ : สิบเอกบุญเสริม  ดีผิว
วันเกิด : 9 มีนาคม 2509
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
อาชีพ : ข้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงาน
กลุ่มอาชีพ : กลุ่มอาชีพเลี่ยงเมือง
07 ชื่อ : นางคำมูล  วันดี
วันเกิด : 3 กุมภาพันธ์ 2495
วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 7 
อาชีพ : แม่บ้าน
ตำแหน่ง : ประธานกลุ่ม
กลุ่มอาชีพ : กลุ่มอาชีพเลี่ยงเมือง, แปรรูปอาหาร, ที่นอน, หมอน, กระเป๋าผ้า
08 ชื่อ : นายเรืองพันธุ์  ทรัพย์มี
วันเกิด : 5 กรกฎาคม 2510
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
อาชีพ : ข้าราชการ
ตำแหน่ง : อาจารย์
กลุ่มอาชีพ : กลุ่มผู้พิการบ้านวอแก้ว (ที่ปรึกษา) (อาชีพเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาดุก)
09 ชื่อ : นางพนิดา  ดีผิว
วันเกิด : 19 พฤศจิกายน 2509
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6 
อาชีพ : ค้าขาย
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
กลุ่มอาชีพ : กลุ่มอาชีพเลี่ยงเมือง
10 ชื่อ : นายชวน  แก้วนันไชย
วันเกิด : 20 กันยายน 2497
วุฒิการศึกษา : 
อาชีพ : ทำนา
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : ปลูกหญ้าแพงโกล่า
11 ชื่อ : นายสวัสดิ์  มูลทรายคำ
วันเกิด : 29 มกราคม 2498
วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4
อาชีพ : ทำนา, ทำสวนยางพารา
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : 
12 ชื่อ : นางทองศรี  ทานุสาร
วันเกิด : 21 มีนาคม 2514
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
อาชีพ : รับจ้าง
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : กลุ่มเลี้ยงสัตว์
13 ชื่อ : นายอนันห์  ทรายมูล
วันเกิด : 1 กันยายน 2494
วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4
อาชีพ : ทำนา
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : 
14 ชื่อ : 
วันเกิด : 
วุฒิการศึกษา : 
อาชีพ : แม่บ้าน
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : กลุ่มปลูกหญ้าแพงโกล่า
15 ชื่อ : นางผ่องพรรณ  สันกาวี
วันเกิด : 15 กรกฎาคม 2497
วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4
อาชีพ :
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : 
16 ชื่อ : นางสาวสุดารัตน์  ตาทิพย์
วันเกิด : 26 กรกฎาคม 2523
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3
อาชีพ :รับจ้าง
ตำแหน่ง : สมาชิกกลุ่มตัดเย็บ
กลุ่มอาชีพ : กลุ่มตัดเย็บ
17 ชื่อ : นางพูลทรัพย์ โกฎิสืบ
วันเกิด : 1 ตุลาคม 2499
วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4
อาชีพ :ทำนา
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : กลุ่มฉางข้าวเกษตรกรบ้านนางแล
18 ชื่อ : นางสายทอง  สุวรรณหงษ์
วันเกิด : 5 เมษายน 2456
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
อาชีพ : ทำสวน, รับจ้างทั่วไป, แม่บ้าน
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : กลุ่มแปรรูปสับปะรด ต.บ้านเสด็จ
19 ชื่อ : นายบุญช่วย  หมื่นเทพ
วันเกิด : พ.ศ.2520
วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6
อาชีพ : ทำนา
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : กลุ่มเลี้ยงสุกร
20 ชื่อ : นางประพิมพ์  ไชยอินตา
วันเกิด : 25 มิถุนายน 2500
วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา
อาชีพ :ทำนา
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : กลุ่มทำแหนมบ้างนางแล
21 ชื่อ : นางกรรณิการ์  สุวรรณหงษ์
วันเกิด : 17 เมษายน 2517
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
อาชีพ : นักการเมืองท้องถิ่น
ตำแหน่ง : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
กลุ่มอาชีพ : กลุ่มแปรรูปสับปะรด (วิสาหกิจชุมชน)
22 ชื่อ : นางจีราพร  จิตตา
วันเกิด : 12 มีนาคม 2503
วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4
อาชีพ : ค้าขาย
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : กลุ่มแปรรูปสับปะรด
23 ชื่อ : นางประจีน  เสือปรางค์
วันเกิด : 9 เมษายน 2522
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3
อาชีพ : ทำไร่
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : กลุ่มแปรรูปสับปะรดกวน
24 ชื่อ : นายหลั่ง  ใหม่ทรายเปี่ยง
วันเกิด : 2 กรกฎาคม 2499
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
อาชีพ :ทำนา ทำสวน
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : กลุ่มเลี้ยงสัตว์
25 ชื่อ : จันทร์คำ  จานแก้ว
วันเกิด : 10 พฤษภาคม 2508
วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4
อาชีพ : ทำไร่
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : กลุ่มแปรรูปสับปะรด
26 ชื่อ : อินจันทร์  ไพธิ
วันเกิด : 29 ธันวาคม 2500
วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6
อาชีพ :ทำนา
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : เลี้ยงสุกร
27 ชื่อ : นางสมจิตต์  กาตาสาย
วันเกิด : 
วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4
อาชีพ : การเกษตร
ตำแหน่ง : ประธานกลุ่ม
กลุ่มอาชีพ : กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
28 ชื่อ : 
วันเกิด : 
วุฒิการศึกษา : 
อาชีพ : 
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : 
29 ชื่อ : นางนิภาพันธ์  สิทธิชัย
วันเกิด : 3 กันยายน 2507
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : 
30 ชื่อ : วรรณ์เพ็ญ  คมใน
วันเกิด : 18 มีนาคม 2516
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
ตำแหน่ง : เจ้าของธุรกิจ
กลุ่มอาชีพ : กลุ่มค้าขายการเกษตร
31 ชื่อ : เพ็ญศรี  ยะถา
วันเกิด : 30 เมษายน 2500
วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 7
อาชีพ : ทำนา
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : ทำนา (ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหลิ่งก้าน)
32 ชื่อ : นางสมจิตร์  จันทร์ละออ
วันเกิด : 5 มีนาคม 2485
วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4
อาชีพ : แม่บ้าน
ตำแหน่ง : ประธานผู้สูงอายุ
กลุ่มอาชีพ : กลุ่มทำกระเป๋า
33 ชื่อ : นายอุทัย  แสงบุญเรือง
วันเกิด : 30 ตุลาคม 2508
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
กลุ่มอาชีพ : 
34 ชื่อ : นายไพบูลย์  อดเก่ง
วันเกิด : 24 พฤษภาคม 2490
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ : เกษียณอายุรัฐวิสาหกิจ
ตำแหน่ง : ประธานผู้สูงอายุ
กลุ่มอาชีพ : กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
35 ชื่อ : นางบัวเงา แข่งขัน
วันเกิด : 8 เมษายน 2501
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ : รับจ้าง
ตำแหน่ง : รองประธาน
กลุ่มอาชีพ : กลุ่มแปรรูปสับปะรดกวน บ้านห้วยเดื่อพัฒนา