RSS

Photo Gallery TULP.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้รับมอบทุนจากมูลนิธิ Agon Shu ประเทศญี่ปุ่น [Agon Shu 2019]

(4 ตุลาคม 2562) Ms.Maki Kazuko ผู้อำนวยการมูลนิธีอากอนชู และ Mr.Kanechika Tadanori ผู้แทนมูลนิธิ  อากอนชู ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 30 ทุน ทุนละ 20,000 บาท เป็นเงิน 600,000 บาท โดยทางมูลนิธิ ได้สนับสนุนให้ทุน ฯ ต่อเนื่องมา 15 ปีแล้ว  ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง ได้รับทุนนี้มาแล้ว 385 ทุน ทุนละ 20,000 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น  7,700,000 บาท เป็นทุนประเภทให้เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไขในการชดใช้ทุน และในปีนี้จะสนับสนุนทุนให้นักศึกษาไปทัศนศึกษายังประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

 

Number of images in category: 153
Category Viewed: 1959x
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง จัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนา ภายใต้แนวคิด “14 ปีที่สำคัญ สาธารณสุขร่วมผลักดัน SAFETY UNIVERSITY”

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 14 ภายใต้แนวคิด “14 ปีที่สำคัญ สาธารณสุข ร่วมผลักดัน SAFETY UNIVERSITY” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 โดยมีกิจกรรมดังนี้

  • รณรงค์สวมหมวกกันน๊อค ณ บริเวณป้อมยามประตูทางเข้า - ออก มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • ตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด วัดค่า BMI ณ ข่วงโดม ชั้น 1 อาคารสิรินธรารัตน์ โดยนักศึกษาหลักสูตรอนามัยและชุมชน
  • เต้นแฟลชม๊อบรณรงค์ Safety University โดยนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัย นักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม และนักศึกษาหลักสูตรอนามัยชุมชน
  • กิจกรรมรู้ไว้สาธารณภัยใกล้ตัว โดยนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัย
  • กิจกรรม Safe food good health การปรุงอาหารปลอดภัย โดยนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • กิจกรรม Safe Life ด้วย CPR / AED โดยนักศึกษาหลักสูตรอนามัยชุมชน

โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยและกิจกรรมที่ดำเนินงานต่าง ๆ ส่งผลให้บุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ต่างต้องสัมผัสกับปัจจัยที่อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพร่างกายได้ เช่น การขับขี่ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการออกกำลังกาย ความเครียด สภาพแวดล้อม ปัญหาหมอกควัน อันจะเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดอันตรายส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและโรคต่าง ๆ ตามมา กอปรกับคณะสาธารณสุขศาสตร์จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ลำปาง ในระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอนามัยชุมชน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของประชาชน จึงเล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของทุกคนที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาแต่ละหลักสูตรได้มีโอกาสนำความรู้มาประยุกต์ใช้ด้วย

 

Number of images in category: 17
Category Viewed: 1004x
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562  ณ วัดปงยางคก   และวัดสันหนองบง  ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอดประเพณีอันดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงศ์  กมลธรรมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ศูนย์ลำปาง ตลอดจนผู้แทน คณะ หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562

 

Number of images in category: 25
Category Viewed: 920x
พิธีเปิดอาคารบุญชูปณิธาน

มหาวิทยาธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง
บันทึกประวัติศาสตร์เหตุการณ์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประเทศไทย ในพิธีเปิดอาคารเรียนซึ่งสร้างขึ้นด้วยเงินบริจาคจากบุคคลเดียวที่มากที่สุดเท่าที่ธรรมศาสตร์เคยได้รับคือ 100 ล้านบาท จากท่านบุญชู ตรีทอง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมสบทบอีก 50 ล้านบาท ร่วม 150 ล้านบาท สร้างอาคาร "บุญชูปณิธาน" พร้อมมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 892,000 บาท
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

 

Number of images in category: 190
Category Viewed: 2926x
วันรวมพลคนธรรมศาสตร์ภาคเหนือ
Number of images in category: 225
Category Viewed: 8288x
TULP Photos
Number of images in category: 6
Category Viewed: 8555x
 
Powered by Phoca Gallery
Link Service
ดาวน์โหลดเอกสาร-แบบฟอร์ม
ตารางร่วมรัฐพิธี ประจำปี 2564
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มธ.
ระบบจอง Study Room ห้องสมุดฯ
ระบบวันลาออนไลน์
Room Online
ประจำปี 2564  
มกราคม (ห้องเรียนออนไลน์)
กุมภาพันธ์ (ห้องเรียนออนไลน์)
มีนาคม (ห้องเรียนออนไลน์)
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
Form Online
Form Online [ALL]
Form Online (สำหรับนักศึกษา)
Form Online (สำหรับเจ้าหน้าที่)
รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์
 
TULP PR
News Clipping
จดหมายข่าว
รายงานประจำปี
รวมภาพกิจกรรม
บันทึก 25 ปี ธรรมศาสตร์ลำปาง
Thammasat University Annual Report 2020
Thammasat identity
TULP Channel

 

แบบประเมินออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการยานพาหนะ (รถยนต์ราชการ)
แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการรถสวัสดิการนักศึกษา/บุคลากร (NGV/EV)
แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการรถสวัสดิการรับ-ส่งบุคลากร/รับ-ส่งนักศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจ การบริหารอาคารและสถานที่
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ห้องพยาบาล
แบบประเมินการทำงานของพนักงานทำความสะอาด
แบบฟอร์มข้อร้องเรียนการทำงานของพนักงานทำความสะอาด

ติดต่อสอบถาม

    
เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง รปภ.
โรงพยาบาลห้างฉัตร
0 5426 9231
5661 อาคารสิรินธรารัตน์
5662 อาคารอเนกประสงค์ฯ
5663 ประตูทางเข้า ด้านหน้า
5606 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
5501 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

ท่าพระจันทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง, เขตพระนคร, กรุงเทพฯ 10200
+66(0)2613 3333


http://www.tu.ac.th

ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18, ถ.พหลโยธิน, คลองหลวง, รังสิต, ปทุมธานี, 12121
+66(0)2564 4440-79


http://www.tu.ac.th

ศูนย์พัทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์พัทยา
อาคารบรรยายรวม เลขที่ 39/4 หมู่ 5 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
+66(0)3825 9050-55


http://pattayacenter.tu.ac.th

ศูนย์ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
+66(0)5423 7999
+66(0)5423 7999 ต่อ 5119

http://www.lampang.tu.ac.th

 

We have  188   Peoples online

3.237.178.91