มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
เลขที่ 248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5423-7950 ถึง 0-5423-7999
หมายเลขโทรศัพท์กลาง คือ 0-5423-7999
หมายเลขโทรสาร คือ 0-5423-7999 ต่อ 5119

ตารางหมายเลขโทรออก-โทรเข้า ของแต่ละคณะ / หน่วยงาน
หมายเลขภายนอก คณะ/หน่วยงาน หมายเลขภายใน
0-5423-7991 งานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง 5104
0-5423-7992 งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง 5203
0-5423-7993 งานบริการวิชาการฯ 5123
0-5423-7994 งานบริหารอาคารสถานที่ฯ 5160
0-5423-7995 หมวดกิจการนักศึกษา 5172
0-5423-7981 คณะนิติศาสตร์ 5384
0-5423-7982 วิทยาลัยสหวิทยาการ 5343
0-5423-7983 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 5303
0-5423-7984 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5403
0-5423-7985 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5602
0-5423-7986 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5624
0-5423-7971 สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา 5181
0-5423-7972 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5421
0-5423-7973 ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง 5131
     

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 
เลขที่ 248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
หมายเลขโทรศัพท์กลาง คือ 0-5423-7999

ต่อหมายเลขโทรศัพท์ภายใน ดังนี้

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
หมายเลข ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5001 ศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง
5002 ผศ.กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลำปาง
5003 ผศ.พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ลำปาง
5004 รศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ศูนย์ลำปาง
5005 อรุณ วงค์คำปวง ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ลำปาง
งานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง
หมายเลข ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5100 อารีย์ ตั้งพระกิตติคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / หัวหน้างานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง
หมวดทรัพยากรมนุษย์
5102 กุลธิดา ทองทรัพย์ บุคลากร
5109 วิฆเนศ ทองเกล็ด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมวดบริหารสำนักงาน
5103 วัลลา หมื่นแสงคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / หัวหน้าหมวดบริหารสำนักงาน
5104 ศุภลักษณ์ รอดแจ่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5105 ภัททิยา ลาสุทธิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5119 โทรสารงานสำนักงานบริหารศูนย์ลำปาง
ศูนย์ประสาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
81-3156 อุบลศิริ ภานุเพ็ญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
026133156 โทรสารศูนย์ประสาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
หมวดสารสนเทศ
5800 ทวีศักดิ์ วังแวว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / หัวหน้าหมวดสารสนเทศ
5108 วุฒิชัย ใจซื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หมวดนโยบายและแผน
5207 วราภรณ์ ลาภพิสูตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / หัวหน้าหมวดวิเคราะห์นโยบายและแผน
5107 ศิริรัตน์ พุทธสอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ลำปาง
หมายเลข ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5151 เผดิมลาภ สุรัตน์สัญญา วิศวกรไฟฟ้า / หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ลำปาง
หมวดบริหารอาคารสถานที่
5154 พัชรดนัย มาทา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
5154 เพียรศักดิ์ มุขยประเสริฐ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
5155 อรพรรณ เครือบุญมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5160 สุพัตรา เขื่อนแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5125 อภิชาติ ภูษาธร ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
  อาวุธ เทพานนท์ ช่างเทคนิค
หมวดพัฒนากายภาพและซ่อมบำรุง
5153 วรกิจ ภัทราตันติ วิศวกรโยธา
5153 สิทธิพร ปิยปาณานนท์ ช่างไฟฟ้า
5156 ไพฑูรย์ ศรีใจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5156 ธนิษฐา วันทะยะ สถาปนิก
5156 เสน่ห์ กันจินะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5153 ภานุพงศ์ แสงสว่าง ช่างเทคนิค
หมวดรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ
5152 สุรเชษฐ์ ธิปทา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0821888224 ผัด ศรีใส พนักงานขับรถยนต์
0871721542 บรรเจิด แสงสว่าง พนักงานขับรถยนต์
0895532190 ยงยุทธ์ ธาตุรักษ์ พนักงานขับรถยนต์
0818822091 กิตติพันธ์ วรธนมงคลกุล พนักงานขับรถยนต์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
หมายเลข ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
หมวดบริการการศึกษา
5129 ดรุณี เตชะวิจิตร์ นักวิชาการศึกษา
5124 จันทร์จิรา ติวรรณะ นักวิชาการศึกษา
5127 สุพรรณี สุเมธา นักวิชาการศึกษา
หมวดบริการวิชาการและวิจัย
5126 ศุภฤกษ์ มีศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / โทรศัพท์ห้อง Asean+1
       
หมวดทะเบียนนักศึกษา
5122 ปลินดา ปิ่นค่าว นักวิชาการศึกษา
5123 พัชรียา ยี่นาง นักวิชาการศึกษา
5170 โทรสารหมวดบริการการศึกษาและหมวดทะเบียนนักศึกษา
หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา
5171 ละอองดาว หมื่นแสงคำ นักวิชาการศึกษา / หัวหน้าหมวดสวัสดิการและบริการนักศึกษา
5172 เมตตา นันต๊ะภาพ นักวิชาการศึกษา
5175 อาภาภรณ์ คูทองกุล พยาบาล
หมวดกิจกรรมนักศึกษา
5173 ไกรลาศ กันทาแจ่ม นักวิชาการศึกษา
5174 ทวีศักดิ์ เขียวผล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
5170 โทรสารหมวดกิจการนักศึกษา
งานคลังและ พัสดุ
หมายเลข ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5200 สุมิตรา สิทธิชุม นักวิชาการเงินและบัญชี / หัวหน้างานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง
หมวดงบประมาณ
5206 ทัศนีย์ บุญลอย นักวิชาการเงินและบัญชี / หัวหน้าหมวดงบประมาณ
       
หมวดการเงินและรายได้
5202 ช่อผกา อินถา นักวิชาการเงินและบัญชี / หัวหน้าหมวดการเงินและรายได้
5201 ดวงสมร ฟูสาร นักวิชาการเงินและบัญชี
หมวดบัญชี
5203 สายรุ้ง ดวงดี นักวิชาการเงินและบัญชี
       
หมวดพัสดุ
5209 ธัญวรัตน์ นิลตะสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / หัวหน้าหมวดพัสดุ
5208 ภคมน อินต๊ะยศ นักวิชาการพัสดุ
5204 ปิยะฉัตร ทาเกษม นักวิชาการพัสดุ
5210 โทรสาร งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง และ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง
ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง
หมายเลข ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5130 แสงเดือน อุบลศรี บรรณารักษ์
5131 จตุพงศ์ ลาเบ้า บรรณารักษ์
5131 วรวลัญช์ หน่อคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ณัฐวุฒิ เหี้ยมโท้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
หมายเลข ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5303 พิชามญชุ์ ขวัญเงิน นักวิชาการศึกษา
5305 กรรณิการ์ คำเขื่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5305 นุสรา รินคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5312 พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผศ. / อาจารย์
5314 ยุพาพร ศุกรินทร์ นักวิชาการศึกษา
5314 ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี อาจารย์
5316 พงศยา ภูมิพัฒน์โยธิน อาจารย์
5317 กรุณา ใจใส อาจารย์ 
5300 โทรสารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนยลำปาง
สถาบันภาษาศูนย์ลำปาง
หมายเลข ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5320 สำนักงาน สถาบันภาษา มธ.ลำปาง  
5321 จงรักษ์ สิทธิรักษ์ ผศ. / อาจารย์
5322 ทิฐิรัฐ รุ้งแก้ว อาจารย์
5323 วรางคณา พงศธรพิพัฒน์ อาจารย์
5324      
5325 Mr. Uygar Kanmaz ผู้ประสานงานกิจกรรมห้อง SALC / SALC Access Learning Room
วิทยาลัยสหวิทยาการ
หมายเลข ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5330 โทรสาร วิทยาลัยสหวิทยาการ
5332 รองคณบดีฝ่ายศูนย์ลำปาง
5333 รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
5333 ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
5334 ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
5335 สนธยา วิจิตรยืนยง นักวิชาการศึกษา / หัวหน้างาน
5336 แจ่มนภา ทนสาร นักวิชาการศึกษา
5337 ชรินพร โกเมฆ นักวิชาการศึกษา
5338 วลิตพร จิโนทา นักวิชาการศึกษา
5338 กันตภณ กุณาวงค์ นักวิชาการศึกษา
5339 นิตยา ปินตาวงศ์ นักวิชาการศึกษา
5339 วศินันท์ อินทร์จันทร์ นักวิชาการศึกษา
5340 พิสมัย จุฬารักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี / รษก.หัวหน้างาน
5341 ปาจารีย์ ปวนบุญมี นักวิชาการเงินและบัญชี
5341 กวิสรา วงค์ใจ นักวิชาการเงินและบัญชี
5342 ศิรินทรา ไชยสิงห์ เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป
5343 กรรณิกา สอนปาละ เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป
5344 สายฝน สุเอียนทรเมธี รศ.ดร / อาจารย์
5345 วาสนา ละอองปลิว ดร. / อาจารย์
5346 พิทยา สุวคันธ์ ผศ.ดร. / อาจารย์
5347 โขมสี มีภักดี ผศ.ดร. / อาจารย์
5348 ถิรวรรณ นิพิฏฐกุล ดร. / อาจารย์
5349 ธีรภัท ชัยพิพัฒน์ ผศ. / อาจารย์
5350 ถิรวัฒน์ ตันทนิส ผศ. / อาจารย์
5352 โอฬาร รัตนภักดี ผศ. / อาจารย์
5353 ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์ ดร. / อาจารย์
5356 สุมิตา สุภากรณ์ ดร. / อาจารย์
5358 กนกวรรณ อุ๋ทองทรัพย์  ผศ.ดร / อาจารย์
5360 รุ่งนภา เทพภาพ ผศ.ดร / อาจารย์
สาขาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
หมายเลข ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5402 หัวหน้าสาขาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง
5405 วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี รศ. / อาจารย์ / ผู้ช่วยคณบดีศิลปกรรมศาสตร์
5406 รัชภูมิ ปัญส่งเสริม อาจารย์
5407 ศรีชนา เจริญเนตร อาจารย์/ หัวหน้าสาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
5408 กิตติพงษ์ เกียรติวิภาค อาจารย์
5410 อัครเดช อยู่ผาสุข ผศ. / อาจารย์
5412 บุษกร ฮวบแช่ม อาจารย์
5400 โทรสารคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
หมายเลข ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5382 กชกร บุพพัณหสมัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานบริหารคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
5383 พิมทิพย์ มูลเชื้อ นักวิชาการศึกษา
5383 ธีรกุล สุวรรณไตรย์ นักวิชาการศึกษา
5384 พรพรรณ ศรีโรจนกุล นักวิชาการศึกษา
5387 ศศิวิมลพร รินเชื้อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5388 มาติกา วินิจสร อาจารย์
5390 ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล ดร. / อาจารย์
5391 สุรศักดิ์ บุญเรือง อาจารย์
5392 ภูมินทร์ บุตรอินทร์ ดร. / อาจารย์ / รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
5393 กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ อาจารย์ / ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง
5394 ปรีญาภรณ์ อุบลสวัสดิ์ อาจารย์
5395 รัชนีกร ลาภวณิชชา ดร. / อาจารย์
5396 เฉลิมวุฒิ ศรีพรหม อาจารย์
5380 โทรสารคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
หมายเลข ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
 - รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
5602 ดร.สร้อยสุดา เกสรทอง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารศูนย์ลำปาง
5602 อ.ดร.พรรณทิสชา อุทปา ผู้ช่วยคณบดีฯ ประจำศูนย์ลำปาง
5602 อ.ดร.จิรภัทร หลงกุล อาจารย์
5602 อ.วีร์ราภัสสร์ ณ ร้อยเอ็ด อาจารย์
5602 อ.ธนิกา ส่องหล้า อาจารย์
5602 อ.ดร.ศุภางค์ วัฒนเสย อาจารย์
5602 อ.ดร.ณิชมน รักกะเปา อาจารย์
5602 อ.พัชร์สิริ ศรีเวียง อาจารย์
5602 อ.ดร.รุจิรดา ช้างขวัญยืน อาจารย์
5602 อ.ประดับดวง เกียรติศักดิ์ศิริ อาจารย์
5602 อ.ดร.ญาณสินี สุมา อาจารย์
5602 อ.กษมา ภูสีสด อาจารย์
5602 อ.ดร.สุภา วิตตาภรณ์ อาจารย์
5602 อ.ดร.เดือนเพ็ญ ศิริเถียร อาจารย์
5602 อ.ดร.สุรางค์รัตน์ พ้องพาน อาจารย์
5602 อ.ดร.ชัยวัฒน์ เผดิมรอด อาจารย์
5602 อ.ณัฐกรณ์ ชูช่วย อาจารย์
5602 อ.สยัมภู ใสทา อาจารย์
5601 วิทวัฒน์ วรทัฒธรรม นักวิชาการศึกษา
5601 สุภาวิณี ศรีคำ นักวิทยาศาสตร์
5602 สุฑารัตน์ น้ำไหลทุ่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5603 จินตนา กิจรัก นักวิชาการศึกษา
5606 สุนิสา เชื้อจิ๋ว นักวิชาการเงินและบัญชี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
หมายเลข ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งวิชาการ / ตำแหน่ง
5623 ดร.บุญพิทักษ์ งามวัฒนากุล อาจารย์
5623 นัฐชยพงศ์ ธีรัชตระกูล นักวิทยาศาสตร์
5624 วิสุดา แก้วนันไชย นักวิทยาศาสตร์
5624 นัฐพล ฝันนิมิตร นักวิทยาศาสตร์
5625 นภัสวรรณ เขื่อนแก้ว นักวิชาการศึกษา
5626 ผศ.ดร.วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ลำปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5627 ห้องพักอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์หนังสือแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
หมายเลข      
5421 ศูนย์หนังสือแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
5420 โทรสารศูนย์หนังสือแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ห้องพยาบาล
5175 ห้องพยาบาล ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น
แม่บ้านประจำชั้นและอาคาร
5663 โทรศัพท์ ประจำประตูทางเข้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
5661 โทรศัพท์ ประจำอาคารสิรินธรารัตน์ ชั้นที่ 1 (ศูนย์ รปภ.)
5507 โทรศัพท์ ประจำอาคารสิรินธรารัตน์ ชั้นที่ 2
5506 โทรศัพท์ ประจำอาคารเรียนรวม 4 ชั้น
5501 โทรศัพท์ ประจำอาคารเรียนรวม 5 ชั้น ชั้นที่ 1
5502 โทรศัพท์ ประจำอาคารเรียนรวม 5 ชั้น ชั้นที่ 2
5503 โทรศัพท์ ประจำอาคารเรียนรวม 5 ชั้น ชั้นที่ 3
5504 โทรศัพท์ ประจำอาคารเรียนรวม 5 ชั้น ชั้นที่ 4
5505 โทรศัพท์ ประจำอาคารเรียนรวม 5 ชั้น ชั้นที่ 5
5662 โทรศัพท์ ประจำอาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ม ชั้นที่ 1

 

Our Location TULP

ติดต่อสอบถาม

    
เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง รปภ.
โรงพยาบาลห้างฉัตร
0 5426 9231
5661 อาคารสิรินธรารัตน์
5662 อาคารอเนกประสงค์ฯ
5663 ประตูทางเข้า ด้านหน้า
5606 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
5501 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

ท่าพระจันทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง, เขตพระนคร, กรุงเทพฯ 10200
+66(0)2613 3333


http://www.tu.ac.th

ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18, ถ.พหลโยธิน, คลองหลวง, รังสิต, ปทุมธานี, 12121
+66(0)2564 4440-79


http://www.tu.ac.th

ศูนย์พัทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์พัทยา
อาคารบรรยายรวม เลขที่ 39/4 หมู่ 5 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
+66(0)3825 9050-55


http://pattayacenter.tu.ac.th

ศูนย์ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
+66(0)5423 7999
+66(0)5423 7999 ต่อ 5119

http://www.lampang.tu.ac.th

 

We have  48   Peoples online

3.237.178.91