• คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

อนาคตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย


 
  วันที่ 6 กันยายน 2557 ณ ห้อง 1210 อาคารสิรินธรารัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
 กำหนดการบรรยายพิเศษ
 เอกสาร (ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สันนิบาต)
 เอกสาร (ปฏิรูปท้องถิ่นอย่างไรประชาชนจะได้ประโยชน์)
 เอกสาร (องค์กรปกครองท้องถิ่นประสบการณ์การทำงานด้านผู้สูงอายุ)