• คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง 
    มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการรับจ่ายเงิน การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของศูนย์ลำปาง การจัดหารายได้ การเก็บรักษาเงิน การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน การบริหารงบประมาณ การบริหารความเสี่ยง การดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุของศูนย์ลำปาง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบมาย


 งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง

นางช่อผกา   หมายมั่น
นักวิชาการเงินและบัญชี
หัวหน้าหมวด
นส.สุมิตรา สิทธิชุม
นักวิชาการเงินและบัญชี 
หัวหน้าหมวด
น.ส.ธัญวรัตน์ นิลตะสุวรรณ
จ.บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหมวด 
นางสาวสายรุ้ง  ดวงดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
หัวหน้าหมวด
น.ส.ดวงสมร  ฟูสาร
นักวิชาการเงินและบัญชี
--กำลังสรรหา--
นักวิชาการเงินและบัญชี 
น.ส.ภคมน อินต๊ะยศ
นักวิชาการพัสดุ
นางสุนิสา  เชื้อจิ๋ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
        เบญจพรรณ  อุ่นจันตา
นักวิชาการพัสดุ