• คลิกดูรายละเอียด

งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง 
    มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการรับจ่ายเงิน การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของศูนย์ลำปาง การจัดหารายได้ การเก็บรักษาเงิน การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน การบริหารงบประมาณ การบริหารความเสี่ยง การดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุของศูนย์ลำปาง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบมาย


 งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง

นางช่อผกา   หมายมั่น
นักวิชาการเงินและบัญชี
หัวหน้าหมวด
นส.สุมิตรา สิทธิชุม
นักวิชาการเงินและบัญชี 
หัวหน้าหมวด
น.ส.ธัญวรัตน์ นิลตะสุวรรณ
จ.บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหมวด 
นางสาวสายรุ้ง  ดวงดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
หัวหน้าหมวด
น.ส.ดวงสมร  ฟูสาร
นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.วรัญญา ตันบุตร
นักวิชาการเงินและบัญชี 
น.ส.ภคมน อินต๊ะยศ
นักวิชาการพัสดุ
นางสุนิสา  เชื้อจิ๋ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
        เบญจพรรณ  อุ่นจันตา
นักวิชาการพัสดุ
 
               

 
 You IP: 54.226.41.91
Browser: Unknown Browser  OS: Unknown OS Platform