งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง 
    มีอำนวจหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านบริการการศึกษา การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของศูนย์ลำปาง สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ การจัดบริการสังคม บริการวิชาการและวิจัย ทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์ การให้บริการห้องสมุดและห้องปฏิบัติการต่างๆ ดำเนินงานด้านทะเบียนนักศึกษา กิจการนักศึกษา สวัสดิการนักศึกษา กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ วินัยและพัฒนานักศึกษา และแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบมาย


งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง

นางสาวดรุณี เตชะวิจิตร์ 
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าหมวด
นางสาวปลินดา  ปินค่าว
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าหมวด
  นางแสงเดือน อุบลศรี
บรรณารักษ์
หัวหน้าหมวด
นายไกรลาศ   กันทาแจ่ม
นักวิชาการการศึกษา
นส.จันทร์จิรา ติวรรณะ 
นักวิชาการศึกษา
นางสาวพัชรียา  ยี่นาง
นักวิชาการศึกษา
  นายจตุพงศ์   ลาเบ้า
บรรณารักษ์
นส.กมลลักษณ์ ฟูปลูก
นักวิชาการศึกษา
          นางทฤฒมน  สุขป้อม
จ.บริหารงานทั่วไป
นายทวีศักดิ์  เขียวผล
นักวิชาการศึกษา
          นายณัฐวุฒิ  เหี้ยมโท้
จ.บริหารงานทั่วไป
   
   
ละอองดาว หมื่นแสงคำ
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าหมวด
นายศุภฤกษ์  มีศรี
จ.บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหมวด
       
นางเมตตา   นันต๊ะภาพ
นักวิชาการศึกษา  
นางสุพรรณี สุเมธา
นักวิชาการศึกษา
       
นางธมณ  วงศ์มณี
พยาบาล