• คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง 
    มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและบริหารสำนักงาน การพิจารณากลั่นกรองการจัดคำของบประมาณประจำปี ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารบุคคลและสวัสดิการต่างๆ การวิเคราะห์นโยบายและแผน การประกันคุณภาพ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การประชุมและพิธีการของศูนย์ลำปาง ศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ สนับสนุนด้านเครือข่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ การรักษาความสะอาดภายในศูนย์ลำปาง การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมที่ศูนย์ลำปางและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


งานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง

นางวัลลา  หมื่นแสงคำ
จ.บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหมวด
  นางกุลธิดา ติ๊บกุนะ
บุคลากร
หัวหน้าหมวด 
นางอารีย์  ตั้งพระกิตติคุณ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
หัวหน้าหมวด 
นายทวีศักดิ์  วังแวว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้าหมวด
นส.อรพรรณ เครือบุญมา
จ.บริหารงานทั่วไป
(เลขานุการผู้บริหาร)
  นางปิยะฉัตร ทาเกษม
จ.บริหารงานทั่วไป
นางศิริรัตน์  พุทธสอน
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
นายวุฒิชัย  ใจซื่อ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางวีนัส  อุดแบน
คนงาน
        น.ส.จริญญา มากจุ้ย
นักประชาสัมพันธ์
นายศุภลักษณ์ รอดแจ่ม
จ.บริหารงานทั่วไป
           
นางสาวอุบลศิริ  ภาณุเพ็ญ
จ.บริหารงานทั่วไป