แบบฟอร์มออนไลน์กองบริหารศูนย์ลำปาง

ลำดับ QR Code ชื่อแบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ
1 แบบสำรวจ นักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง ชั้นปีที่ 1
การรับทราบข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
และการรับสมัครรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มธ.ศูนย์ลำปาง


Link: https://goo.gl/forms/W2z6KOEm4z2RdMIA2
นายศุภฤกษ์ มีศรี
2 แบบสำรวจความต้องการในการเข้าฟังสัมมนา/ การอบรม/ การบรรยาย โครงการบริการวิชาการสู่สังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

Link: https://goo.gl/forms/TinL19Ie4n9J2Zrj2
นายศุภฤกษ์ มีศรี
3 แบบสำรวจข้อมูลครูแนะแนว โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มธ.ศูนย์ลำปาง

Link: https://goo.gl/forms/N647FWiOwvlV6jJG2
นายศุภฤกษ์ มีศรี

 

งานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง

ลำดับ QR Code ชื่อแบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ
1 แบบฟอร์ม การยืมสิ่งของเครื่องประกอบพิธีการทางศาสนาพุทธ

Link: https://goo.gl/forms/5fNiU05DELWQKaOx2
นายศุภลักษณ์ รอดแจ่ม
2 แบบฟอร์ม การยืมวัสดุงานบ้านงานครัว

Link: https://goo.gl/forms/73Qt2T0pkLDf904v1
นายศุภลักษณ์ รอดแจ่ม
3 แบบฟอร์ม การขออนุมัติถ่ายเอกสาร

Link: http://www.lampang.tu.ac.th/google-form/paper.html
นายศุภลักษณ์ รอดแจ่ม
4 แบบผ่อนผันการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร
กองบริหารศูนย์ลำปาง


Link: https://goo.gl/forms/TDfNZ3wfasa8qeXE3
นางกุลธิดา ติ๊บกุนะ
5 แบบตอบรับการเข้าอบรมกองบริหารศูนย์ลำปาง

Link: https://goo.gl/forms/7l3P1uUN6U2Au6V12
นางกุลธิดา ติ๊บกุนะ
6 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองกองบริหารศูนย์ลำปาง

Link: https://goo.gl/forms/yOhs5w8Qse7lFzlN2
นางกุลธิดา ติ๊บกุนะ
7 แบบฟอร์มการขอใช้บริการสารสนเทศบนเว็บไซต์
(Web Forms Request Form)


Link: https://goo.gl/forms/kE3cM6NlkSXHYmO23
นายวุฒิชัย ใจซื่อ
8 แบบฟอร์มขอรับบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
(Computer and peripheral maintenance service request form)


Link: https://goo.gl/forms/zFAnXCqNrWvd9zNy1
นายทวีศักด์ วังแวว
9 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์เป็นพิธีกร / ทำข่าว

Link: https://goo.gl/forms/mMVYW4nizvWQduUo2
นางสาวจริญญา มากจุ้ย
10 แบบฟอร์มขออนุญาตประชาสัมพันธ์

Link: https://goo.gl/forms/qyhwEghVYzffavIm2
นางสาวจริญญา มากจุ้ย

 

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ลำปาง

ลำดับ QR Code ชื่อแบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ
1 แบบฟอร์ม ขอใช้รถยนต์ราชการ มธ.ศูนย์ลำปาง

Link: https://goo.gl/forms/o9ToLyu30dCAzXT43
นายสุรเชษฐ์ ธิปทา
2 แบบฟอร์ม ขอ งด-ชดเชย-เปลี่ยนแปลง ห้องบรรยายกรณีเร่งด่วน

Link: https://goo.gl/forms/lguSRN4D5bUiKnvg2
นายอรุณ วงค์คำปวง
3 แบบฟอร์ม ขอใช้สถานที่ มธ.ลำปาง

Link: https://goo.gl/forms/HZdKdV2nRcheKiO03
นายอรุณ วงค์คำปวง
4 แบบฟอร์ม การนำสิ่งของออกนอกสถานที่

Link: https://goo.gl/forms/A6XAd4f0fd24aIU43
นายอรุณ วงค์คำปวง
5 แบบฟอร์ม ขอยืมวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์่ มธ.ลำปาง

Link: https://goo.gl/forms/rqQYAoQGUeBYe9V82
นายอรุณ วงค์คำปวง
6 แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

Link: https://goo.gl/forms/zXj8Uxc27aT1H9M32
นายอรุณ วงค์คำปวง

 

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง

ลำดับ QR Code ชื่อแบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ
1 แบบฟอร์มยืม-คืนกระเป๋ายาห้องพยาบาล

Link: https://goo.gl/forms/jSZ7iWbjS0gn6Guc2
นางธนม วงค์มณี
2 ใบคำร้องขอจัดทำหนังสือขออนุญาตลาเรียน

Link: https://goo.gl/forms/nf6r3ZCbGT2c7kDH3
น.ส.กมลลักษณ์ ฟูปลูก
3 แบบฟอร์มขอหลักฐานทางการศึกษา

Link: https://goo.gl/forms/p0yGoEJDQMrmyZjT2
น.ส.ปลินดา ปินค่าว
4 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ห้องพยาบาล

Link: https://docs.google.com/forms/d/
1TNEJ_7gApKNWqZHL8nu8Qmb1iJNb1JBI7xPg-oDFX-U/edit?usp=sharing
นางธมณ วงศ์มณี

 

งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง

ลำดับ QR Code ชื่อแบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ
1 ใบเบิกเงินหมุนเวียน
Link: https://goo.gl/forms/xHhhNMoTsiEzcufo2

ขั้นตอนการเบิกเงินหมุนเวียน
1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์
2. คลิกส่งแบบฟอร์มแล้วระบบจะส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ
3. เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ดูแลเงินหมุนเวียน จะพิมพ์ใบเบิกเงินหมุนเวียน และติดต่อผู้ขอเบิกเงินเพื่อแจ้งวันที่รับเงินและขอเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามอีเมล์หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้
น.ส.สายรุ้ง ดวงดี
2 ใบเบิกวัสดุสำนักงาน/หมึกเครื่องพิมพ์

Link: https://goo.gl/forms/yI0ypPlySpw937fp2
น.ส.ธัญวรัตน์ นิลตะสุวรรณ
3 แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
Form of bill of lading Expenses for travel to government)


Link: https://goo.gl/forms/eQHWdOmqXIh7ur6J2
น.ส.สายรุ้ง ดวงดี
4 หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

Link: https://goo.gl/forms/3whn9GxvnXaUrlN63
น.ส.สายรุ้ง ดวงดี
5 สัญญาการยืมเงิน (Loan agreement)

Link: https://goo.gl/forms/in5Y0XJ6hI2StNIu2
นางทัศนีย์ บุญลอย
6 สัญญายืมเงิน ค่าสอนและเดินทางบรรยาย

Link: https://goo.gl/forms/CSCTkhpq0rbWpFvz1
นางทัศนีย์ บุญลอย

Link Service

Room Online

Form Online

TULP PR

ดาวน์โหลดเอกสาร-แบบฟอร์ม มิถุนายน 2562 แบบฟอร์มออนไลน์ News Clipping
ตารางร่วมรัฐพิธี ประจำปี 2562 กรกฎาคม 2562 แบบฟอร์มออนไลน์ (สำหรับนักศึกษา) จดหมายข่าว
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มธ. สิงหาคม 2562 แบบฟอร์มออนไลน์ (สำหรับเจ้าหน้าที่) รายงานประจำปี
ระบบจอง Study Room ห้องสมุดฯ กันยายน 2562 ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์ (Complain) รวมภาพกิจกรรม
ระบบวันลาออนไลน์ ตุลาคม 2562     Thammasat identity
    พฤศจิกายน 2562     TULP Channel
    ธันวาคม 2562        

 

แบบประเมินออนไลน์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการยานพาหนะ (รถยนต์ราชการ) เข้าร่วมโครงการบรรยายวิชาการหัวข้อเรื่อง "เมืองโบราณเวียงตาล จากการสำรวจเบื้องต้นทางโบราณคดี" และหัวข้อเรื่อง "มองเศรษฐกิจล้านนาผ่านเส้นทางการค้ากองคาราวาน"
  แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการรถสวัสดิการนักศึกษา/บุคลากร (NGV/EV)    
  แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการรถสวัสดิการรับ-ส่งบุคลากร/รับ-ส่งนักศึกษา    
  แบบประเมินความพึงพอใจ การบริหารอาคารและสถานที่    
  แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ห้องพยาบาล    
  แบบประเมินการทำงานของพนักงานทำความสะอาด    
  แบบฟอร์มข้อร้องเรียนการทำงานของพนักงานทำความสะอาด    

ติดต่อสอบถาม

    
เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง รปภ.
5661 อาคารสิรินธรารัตน์
5662 อาคารอเนกประสงค์ฯ
5663 ประตูทางเข้า ด้านหน้า
5606 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
5501 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

ท่าพระจันทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง, เขตพระนคร, กรุงเทพฯ 10200
+66(0)2613 3333


http://www.tu.ac.th

ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18, ถ.พหลโยธิน, คลองหลวง, รังสิต, ปทุมธานี, 12121
+66(0)2564 4440-79


http://www.tu.ac.th

ศูนย์พัทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์พัทยา
อาคารบรรยายรวม เลขที่ 39/4 หมู่ 5 ต.โปร่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
+66(0)3825 9050-55


http://pattayacenter.tu.ac.th

ศูนย์ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
+66(0)5423-7999
+66(0)5423-7999 ต่อ 5119

http://www.lampang.tu.ac.th

We have  36   Peoples online

You IP: 18.232.53.231