• คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ประเด็นย่อยในการนำเสนอ (Sub Theme) ดังนี้
    1. สวัสดิการชุมชมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
    2. ความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมต่อการพัฒนา: จากท้องถิ่นสู่ภูมิภาค
    3. ออกแบบสร้างชน สู่สังคมสร้างสรรค์
    4. กฎหมายกับการพัฒนา
    5. นวัตกรรมสุขภาพ เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน

 
หมายเหตุ: ทั้งนี้ ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็มที่ผู้นำเสนอผลงานได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) แล้ว จะจัดพิมพ์เป็น E-proceeding และจะคัดเลือกผลงานบางส่วนจัดพิมพ์ในวารสารสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานจากส่วนราชการ สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะในการเดินทาง จากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้าร่วม ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมวดบริการวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
โทรศัพท์ 0-5426-8701 ต่อ 5121-5124 มือถือ 08-1706-5115