• คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
"ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลำปาง นำทางประชา พัฒนาสู่สากล"
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

รูปแบบการพิมพ์บทความ

การเตรียมต้นฉบับ

     1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย จัดพิมพ์ขนาด A4 หน้าเดียว ประมาณ 26 บรรทัดต่อหนึ่งหน้าด้วยตัวอักษร Th Sarabun PSK ขนาดตัวอักษรเท่ากับ 16 ภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร Th Sarabun PSK ขนาดตัวอักษรเท่ากับ 16 และใส่เลขหน้าตั้งแต่ต้นจนจบบทความ ยกเว้นหน้าแรก จำนวน 12 - 15 หน้า โดยนับรวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิงและภาคผนวก
     2. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ ให้จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ มีความยาวประมาณ 200 – 250 คำ จะต้องพิมพ์คำสำคัญในบทคัดย่อภาษาไทย และพิมพ์ Keyword ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษของบทความเรื่องนั้นด้วย จำนวนไม่เกิน 5 คำ
     3. ชื่อเรื่อง ไม่ควรยาวเกินไปและสื่อความหมายให้ชัดเจน
     4. ชื่อผู้เขียน อยู่ถัดลงมาจากชื่อเรื่อง หากมีผู้เรียนหลายคนที่สังกัดต่างหน่วยงานกัน ให้ใช้ตัวอักษร
อารบิกตัวเล็กกำกับเหนืออักษรสุดท้ายของนามสกุลแต่ละคน ใส่เครื่องหมายจุลภาค (comma) ถัดจากอารบิก ตามด้วยเครื่องหมายดอกจันทร์ (asterisk) สำหรับติดต่อผู้เขียน (corresponding author)
     5. เนื้อหาในบทความ
         5.1 บทความวิชาการ ประกอบด้วยบทนำ (introduction) แนวคิดทฤษฎีนำมาใช้วิเคราะห์รายละเอียดการวิเคราะห์ เนื้อหาและสรุป
         5.2 บทความวิจัย ประกอบด้วย บทนำ ความสำคัญของปัญหา ระเบียบวิธีวิจัย ผลการศึกษา การอภิปรายผล สรุปผลการศึกษาแดละข้อเสนอแนะ
         5.3 บทความปริทัศน์ (review article) ประกอบด้วย บทนำ เนื้อหา สรุปผล
     6. ถ้ามีรูปภาพ/ตารางประกอบ ควรมีภาพที่ชัดเจน ภาพประกอบความละเอียด 300 Pixel/High Resolution
     7. การส่งไฟล์บทความควรแยกไฟล์บทความและไฟล์ข้อมูลรูปภาพ
     8. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม การลงรายการบรรณานุกรมแบบ APA 
     9. ตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์บทความ
        ตัวอักขระ        ภาษาไทย (Th Sarabun PSK)
                             ภาษาอังกฤษ (Th Sarabun PSK)
        ขอบบน          3    ซม.
        ขอบล่าง         3    ซม.
        ขอบซ้าย       3.5   ซม.
        ขอบขวา         3    ซม.

รายการ ลักษณะตัวอักษร รูปแบบการพิมพ์ ขนาดตัวอักษร
  ชื่อบทความ (ภาษาไทย) เน้น กลางหน้ากระดาษ 20
  ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) เน้น กลางหน้ากระดาษ 16
  บทความ ปกติ - 16
  ชื่อผู้แต่ง เอน ชิดขวา 16
  บทคัดย่อ เน้น กลางหน้ากระดาษ 18
  หัวข้อย่อย เน้น ชิดซ้าย 16
  ข้อความในตาราง ปกติ - 14
  ข้อความอ้างอิง เอน - 14
  เอกสารอ้างอิง เน้น กลางหน้ากระดาษ 18
  ชื่อเรื่องในเอกสารอ้างอิง เน้น - 16
  ชื่อบทความในวารสารและในหนังสือรวมบทความ เอน - 16
  ชื่อวารสาร เน้น เน้น - 16

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมวดบริการวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
โทรศัพท์ 0-5426-8701 ต่อ 5121-5124 มือถือ 08-1706-5115