• คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
"ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลำปาง นำทางประชา พัฒนาสู่สากล"
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

การพิจารณาผลงาน

กลุ่มที่ 1        คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
        “สวัสดิการชุมชมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”
         ขอบเขตเนื้อหา
         เป็นบทความ บทความวิจัย ที่มีการศึกษาในขอบเขตของการพัฒนาสังคม สวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ ที่เชื่อมโยงมาสู่การพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนโดนทั่วไป และกลุ่มประชากรผู้ที่มีความเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ต่างๆ
         เงื่อนไข
         1. ผลงานวิชาการดังกล่าวต้องไม่เคยเผยแพร่มาก่อน (ทั้งการตีพิมพ์ในวารสาร หนังสือรวมบทความ หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการใด)
         2. หากเป็นงานวิจัยอาจอยู่ระหว่างการดำเนินการหรือเสร็จสิ้นการดำเนินการแล้วก็ได้
         3. ผลงานทั้งหมดจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการฯ แต่งตั้ง

กลุ่มที่ 2        วิทยาลัยสหวิทยาการ
        “ความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมต่อการพัฒนา: จากท้องถิ่นสู่ภูมิภาค”
        ขอบเขตของเนื้อหา 
        บทความวิชาการ หรือบทความวิจัย (ทั้งที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและอยู่ระหว่าง
การดำเนินการ) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ทั้งนี้อาจเป็นผลงานที่เน้นการพัฒนาในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือการเชื่อมโยงการพัฒนาทั้งสองระดับ
        เงื่อนไข
        ผลงานวิชาการดังกล่าวต้องไม่เคยเผยแพร่มาก่อน (ทั้งการตีพิมพ์ในวารสาร หนังสือ
รวมบทความ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการใด)

กลุ่มที่ 3        คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
        “ออกแบบสร้างชน สู่สังคมสร้างสรรค์”
        ขอบเขตเนื้อหา
        บทความวิชาการหรือบทความวิจัยโดยมีประเด็นเนื้อหาเดี่ยวกับการออกแบบและผลงานสร้างสรรค์ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น  และระดับภูมิภาค
        เงื่อนไข
        1. ผลงานวิชาการดังกล่าวต้องไม่เคยเผยแพร่มาก่อน (ทั้งการตีพิมพ์ในวารสาร หนังสือ
รวมบทความ หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการใด)
        2. หากเป็นงานวิจัยอาจอยู่ระหว่างการดำเนินการหรือเสร็จสิ้นการดำเนินการแล้วก็ได้
        3. ผลงานทั้งหมดจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการฯ แต่งตั้ง

กลุ่มที่ 4       คณะนิติศาสตร์
        “กฎหมายกับการพัฒนา”
        ขอบเขตเนื้อหา
        เป็นบทความ งานวิจัย หรือโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ศึกษาประเด็นปัญหาในทางกฎหมายโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศในด้านต่างๆ เช่น ผู้ด้อยโอกาส สุขภาพและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง เป็นต้น 
        เงื่อนไข
        1. ต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมวิชาการที่ใดมาก่อน 
        2. หากเป็นงานวิจัยอาจอยู่ระหว่างการดำเนินการหรือเสร็จสิ้นการดำเนินการแล้วก็ได้ 
        3. ผลงานทั้งหมดจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการฯ แต่งตั้ง

กลุ่มที่ 5         คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                    “นวัตกรรมสุขภาพ เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน”
        ขอบเขตเนื้อหา
        เป็นงานวิจัย นวัตกรรม หรือ โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคหรือภาวะเสี่ยง การปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพประชากร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ 
        เงื่อนไข 
        ต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการที่ใดมาก่อน โดยผลงานทั้งหมดจะต้องได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการจัดประชุมฯกำหนด

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็มที่ผู้นำเสนอผลงานได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) แล้ว จะจัดพิมพ์เป็น E-proceeding และจะคัดเลือกผลงานบางส่วนจัดพิมพ์ในวารสารสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมวดบริการวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
โทรศัพท์ 0-5426-8701 ต่อ 5121-5124 มือถือ 08-1706-5115