• คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
"ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลำปาง นำทางประชา พัฒนาสู่สากล"
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หลักการและเหตุผล

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และยังมีปณิธานชัดเจนในการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในการแก้ปัญหาของประเทศทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน 
    ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เริ่มจากการพิจารณาการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคอย่างจริงจัง เมื่อปีการศึกษา 2535 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในจังหวัดลำปาง ได้ขยายการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการปกครอง 
สำหรับนักบริหาร (MPE) มายังจังหวัดลำปางเป็นครั้งแรก และต่อมาทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความพร้อมและความเหมาะสมของจังหวัดลำปาง ในฐานะที่จะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาในเขตภาคเหนือ 
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงมีมติให้ดำเนินโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ขึ้น เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 โดยรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นแรกคือ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในปีการศึกษา 2541 และในปีการศึกษา 2542 จึงได้เปิดหลักสูตรใหม่เพิ่ม คือ หลักสูตรสหวิทยาการสังคมศาสตร์ หลังจากนั้นจึงได้มีการเปิดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม หลักสูตรนิติศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ตามลำดับ
    ดังนั้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งและองค์ความรู้ทางวิชาการและเพื่อสืบสานปณิธานในการช่วยเหลือสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลำปาง นำทางประชา พัฒนาสู่สากล” ขึ้น โดยมี
ประเด็นย่อยในการนำเสนอ (Sub Theme) ดังนี้
    1. สวัสดิการชุมชมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
    2. ความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมต่อการพัฒนา: จากท้องถิ่นสู่ภูมิภาค
    3. ออกแบบสร้างชน สู่สังคมสร้างสรรค์
    4. กฎหมายกับการพัฒนา
    5. นวัตกรรมสุขภาพ เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน
    ซึ่งในนามผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้จะทำให้นักวิชาการ ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ได้รับองค์ความรู้ เปิดโลกทัศน์และก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาสังคมและการช่วยเหลือสังคมในวงวิชาการอย่างแท้จริง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมวดบริการวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
โทรศัพท์ 0-5426-8701 ต่อ 5121-5124 มือถือ 08-1706-5115