โครงสร้างการบริหารงาน กองบริหารศูนย์ลำปาง


นางสาวสุภาณี   แก้วมณี
ผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ลำปาง

นางวราภรณ์  ลาภพิสูตร
หัวหน้า
งานบริหารสำนักงาน
ศูนย์ลำปาง

นายเผดิมลาภ  สุรัตน์สัญญา
รษก.หัวหน้า
งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะศูนย์ลำปาง 
 

นางสาวจารุวัณณี ศุภกุล 
รษก.หัวหน้า
งานบริการการศึกษาและ
กิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง

นางสาวสายรุ้ง ดวงดี
รษก.หัวหน้า
งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง
นางวัลลา  หมื่นแสงคำ
จ.บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหมวด
นส.อรพรรณ เครือบุญมา
จ.บริหารงานทั่วไป
(เลขานุการผู้บริหาร)
นางวีนัส  อุดแบน
คนงาน 
นายศุภลักษณ์ รอดแจ่ม 
จ.บริหารงานทั่วไป
นส.อุบลศิริ  ภาณุเพ็ญ 
จ.บริหารงานทั่วไป
หมวดการเจ้าหน้าที่
หน่วยบริหารงานบุคคล
นางกุลธิดา ติ๊บกุนะ 
บุคลากร
หัวหน้าหทมวด
นางปิยะฉัตร ทาเกษม
จ.บริหารงานทั่วไป
นางอารีย์  ตั้งพระกิตติคุณ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
หัวหน้าหมวด 

 
นางศิริรัตน์  พุทธสอน 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
นายทวีศักดิ์  วังแวว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้าหมวด
นายวุฒิชัย  ใจซื่อ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นส.จริญญา มากจุ้ย
นักประชาสัมพันธ์
นายอรุณ  วงค์คำปวง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หัวหน้าหมวด
นายพัชรดนัย   มาทา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
เพียรศักดิ์  มุขยประเสริฐ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายอภิชาติ ภูษาธร
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
นายอาวุธ เทพานนท์ 
ช่างเทคนิค
นส.สุพัตรา  เขื่อนแก้ว
จ.บริหารงานทั่วไป
   
นายไพฑูรย์   ศรีใจ
จ.บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหมวด
นายวรกิจ  ภัทราตันติ
วิศวกรโยธา
นายสิทธิพร ปิยปาณานนท์ 
ช่างไฟฟ้า
- กำลังสรรหา -
สถาปนิก
นายเสน่ห์ กันจินะ
จ.บริหารงานทั่วไป
นายเอกวิทย์ หาญจักคำ 
ช่างเทคนิค  
นายสุรเชษฐ์   ธิปทา 
จ.บริหารงานทั่วไป 
หัวหน้าหมวด
นายผัด   ศรีใส 
พนักงานขับรถยนต์ 
นายบรรเจิด แสงสว่าง 
พนักงานขับรถยนต์
กิตติพันธ์ วรธนมงคลกุล
พนักงานขับรถยนต์
นายถาวร กาพรม
พนักงานขับรถยนต์
นายยงยุทธ์  ธาตุรักษ์
คนงาน
นายสุทิน ม่านแก้วจู
ยาม
นางสาวดรุณี  เตชะวิจิตร์ 
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าหมวด
นส.จันทร์จิรา ติวรรณะ 
นักวิชาการศึกษา
นางสุพรรณี สุเมธา
นักวิชาการศึกษา
นายศุภฤกษ์  มีศรี
จ.บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหมวด
นส.จิดรานุช ชมเชย
นักวิชาการศึกษา
นง.ปลินดา  ปินค่าว
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าหมวด
นง.พัชรียา  ยี่นาง
นักวิชาการศึกษา
นายไกรลาศ  กันทาแจ่ม
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าหมวด
นส.กมลลักษณ์ ฟูปลูก
นักวิชาการศึกษา
นายทวีศักดิ์ เขียวผล
นักวิชาการศึกษา
นส.ละอองดาว หมื่นแสงคำ
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าหมวด
นางเมตตา   นันต๊ะภาพ
นักวิชาการศึกษา   
นางธมน วงศ์มณี
พยาบาล
นางช่อผกา  หมายมั่น
นักวิชาการเงินและบัญชี
หัวหน้าหมวด  
นส.ดวงสมร  ฟูสาร
นักวิชาการเงินและบัญชี   
นส.สุมิตรา สิทธิชุม
นักวิชาการเงินและบัญชี
หัวหน้าหมวด
--กำลังสรรหา--
นักวิชาการเงินและบัญชี
นส.ธัญวรัตน์ นิลตะสุวรรณ
จ.บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหมวด
นส.ภคมน  อินต๊ะยศ
นักวิชาการพัสดุ
--กำลังสรรหา--
นักวิชาการพัสดุ
นางทัศนีย์ บุญลอย
นักวิชาการเงินและบัญชี 
หัวหน้าหมวด  

Our location

ติดต่อสอบถาม

    

ท่าพระจันทร์

2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง, เขตพระนคร, กรุงเทพฯ 10200
Tel. +66 (0)2613 3333


http://www.tu.ac.th

ศูนย์รังสิต

99 หมู่ 18, ถ.พหลโยธิน, คลองหลวง, รังสิต, ปทุมธานี, 12121
Tel. +66 (0)564 4440-79


http://www.tu.ac.th

ศูนย์พัทยา

อาคารบรรยายรวม เลขที่ 39/4 หมู่ 5 ต.โปร่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Tel. +66 (0)3825 9050-55


http://pattayacenter.tu.ac.th

ศูนย์ลำปาง

248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
Tel. +66 (0)5423-7999
Fax +66 (0)5423-7999 ต่อ5119

http://www.lampang.tu.ac.th

 We have   88   Guests Online