โครงสร้างการบริหารงาน กองบริหารศูนย์ลำปาง


นายอรุณ วงค์คำปวง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ลำปาง

นางวราภรณ์  ลาภพิสูตร
หัวหน้า
งานบริหารสำนักงาน
ศูนย์ลำปาง

นายเผดิมลาภ  สุรัตน์สัญญา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า
งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะศูนย์ลำปาง 
 

นายอรุณ วงค์คำปวง
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า
งานบริการการศึกษาและ
กิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง

นางสาวสายรุ้ง ดวงดี
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า
งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง
นางวัลลา  หมื่นแสงคำ
จ.บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหมวด
นส.อรพรรณ เครือบุญมา
จ.บริหารงานทั่วไป
(เลขานุการผู้บริหาร)
นางวีนัส  อุดแบน
คนงาน 
นายศุภลักษณ์ รอดแจ่ม 
จ.บริหารงานทั่วไป
นส.อุบลศิริ  ภาณุเพ็ญ 
จ.บริหารงานทั่วไป
หมวดการเจ้าหน้าที่
หน่วยบริหารงานบุคคล
นางกุลธิดา ติ๊บกุนะ 
บุคลากร
หัวหน้าหทมวด
นางปิยะฉัตร ทาเกษม
จ.บริหารงานทั่วไป
นางอารีย์  ตั้งพระกิตติคุณ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
หัวหน้าหมวด 
นางศิริรัตน์  พุทธสอน 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
นายทวีศักดิ์  วังแวว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้าหมวด
นายวุฒิชัย  ใจซื่อ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นส.จริญญา มากจุ้ย
นักประชาสัมพันธ์
นายพัชรดนัย   มาทา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หัวหน้าหมวด
เพียรศักดิ์  มุขยประเสริฐ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายอภิชาติ ภูษาธร
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
นายอาวุธ เทพานนท์ 
ช่างเทคนิค
นส.สุพัตรา  เขื่อนแก้ว
จ.บริหารงานทั่วไป
นายวิฆเนศ ทองเกล็ด
จ.บริหารงานทั่วไป
นายไพฑูรย์   ศรีใจ
จ.บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหมวด
นายวรกิจ  ภัทราตันติ
วิศวกรโยธา
นายสิทธิพร ปิยปาณานนท์ 
ช่างไฟฟ้า
นายเสน่ห์ กันจินะ
จ.บริหารงานทั่วไป
นายภานุพงศ์ แสงสว่าง
ช่างเทคนิค
- กำลังสรรหา -
สถาปนิก
นายสุรเชษฐ์   ธิปทา 
จ.บริหารงานทั่วไป 
หัวหน้าหมวด
นายผัด   ศรีใส 
พนักงานขับรถยนต์ 
นายบรรเจิด แสงสว่าง 
พนักงานขับรถยนต์
กิตติพันธ์ วรธนมงคลกุล
พนักงานขับรถยนต์
นายถาวร กาพรม
พนักงานขับรถยนต์
นายยงยุทธ์  ธาตุรักษ์
คนงาน
นายสุทิน ม่านแก้วจู
ยาม
นางสาวดรุณี  เตชะวิจิตร์ 
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าหมวด
นส.จันทร์จิรา ติวรรณะ 
นักวิชาการศึกษา
นางสุพรรณี สุเมธา
นักวิชาการศึกษา
นายศุภฤกษ์  มีศรี
จ.บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหมวด
นส.จิดรานุช ชมเชย
นักวิชาการศึกษา
น.ส.ปลินดา  ปินค่าว
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าหมวด
น.ส.พัชรียา  ยี่นาง
นักวิชาการศึกษา
นายไกรลาศ  กันทาแจ่ม
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าหมวด
นส.กมลลักษณ์ ฟูปลูก
นักวิชาการศึกษา
นายทวีศักดิ์ เขียวผล
นักวิชาการศึกษา
นส.ละอองดาว หมื่นแสงคำ
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าหมวด
นางเมตตา   นันต๊ะภาพ
นักวิชาการศึกษา   
นางธมน วงศ์มณี
พยาบาล
นางช่อผกา  หมายมั่น
นักวิชาการเงินและบัญชี
หัวหน้าหมวด  
นส.ดวงสมร  ฟูสาร
นักวิชาการเงินและบัญชี   
น.ส.สุมิตรา สิทธิชุม
นักวิชาการเงินและบัญชี
หัวหน้าหมวด
--กำลังสรรหา--
นักวิชาการเงินและบัญชี
นส.ธัญวรัตน์ นิลตะสุวรรณ
จ.บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหมวด
นส.ภคมน  อินต๊ะยศ
นักวิชาการพัสดุ
--กำลังสรรหา--
นักวิชาการพัสดุ

นางทัศนีย์ บุญลอย
นักวิชาการเงินและบัญชี 
หัวหน้าหมวด  

 

Link Service

Form Online

TULP PR

ตารางห้องเรียนออนไลน์ (ธันวาคม 2561) แบบฟอร์มออนไลน์ News Clipping
ดาวน์โหลดเอกสาร-แบบฟอร์ม แบบฟอร์มออนไลน์ (สำหรับนักศึกษา) จดหมายข่าว
ตารางร่วมรัฐพิธี ประจำปี 2561 แบบฟอร์มออนไลน์ (สำหรับเจ้าหน้าที่) รายงานประจำปี
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์ (Complain) รวมภาพกิจกรรม
ระบบจองห้อง Study Room ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง     Thammasat identity
        TULP Channel

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ

แบบประเมินออนไลน์

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ   แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการยานพาหนะ (รถยนต์ราชการ)    
      แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการรถสวัสดิการนักศึกษา/บุคลากร (NGV/EV)    
      แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการรถสวัสดิการรับ-ส่งบุคลากร/รับ-ส่งนักศึกษา    
      แบบประเมินความพึงพอใจ การบริหารอาคารและสถานที่    

Our location

ติดต่อสอบถาม

    
เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง รปภ.
5661 อาคารสิรินธรารัตน์
5662 อาคารอเนกประสงค์ฯ
5663 ประตูทางเข้า ด้านหน้า
5606 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
5501 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

ท่าพระจันทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง, เขตพระนคร, กรุงเทพฯ 10200
+66(0)2613 3333


http://www.tu.ac.th

ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18, ถ.พหลโยธิน, คลองหลวง, รังสิต, ปทุมธานี, 12121
+66(0)564 4440-79


http://www.tu.ac.th

ศูนย์พัทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์พัทยา
อาคารบรรยายรวม เลขที่ 39/4 หมู่ 5 ต.โปร่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
+66(0)3825 9050-55


http://pattayacenter.tu.ac.th

ศูนย์ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
+66(0)5423-7999
+66(0)5423-7999 ต่อ 5119

http://www.lampang.tu.ac.th

We have  155  Peoples Online

You IP: 54.236.230.108