โครงสร้างการบริหารงาน


ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  กัมพูสิริ
รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ลำปาง
Prof.Dr.Pairojana Kampusiri
Vice Rector for Legal Affairs and Lampang Campus Administrarion

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กิตติพงศ์  กมลธรรมวงศ์
(Associate Professor
Kittipong Kamolthamwong)

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร ศูนย์ลำปาง
Assistant to the Rector for Administration (Lampang Campus)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ภูมินทร์  บุตรอินทร์
(Associate Professor
Bhumindr Butr-Indr, Ph.D.)
 

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ศูนย์ลำปาง
(Assistant to the Rector for Academic
Affairs and Research Lampang Campus)
 

อาจารย์ พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม


(Lecturer Pimchat Rossutham)
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ลำปาง

(Assistant to the Rector for Lampang Campus Student Affairs and Public Relations)
 


รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ลำปาง

นายอรุณ วงค์คำปวง

 

หัวหน้า
งานบริหารสำนักงาน
ศูนย์ลำปาง 

นางวราภรณ์  ลาภพิสูตร
 

รษก.หัวหน้า
งานอาคารสถานที่
และยานพาหนะศูนย์ลำปาง

นายเผดิมลาภ  สุรัตน์สัญญา
 

รษก.หัวหน้า
งานบริการการศึกษาและ
กิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง

นายอรุณ วงค์คำปวง 
 

รษก.หัวหน้า
งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง


นางสาวสายรุ้ง  ดวงดี
 

Online Service

Form Online

TULP PR

ระบบวันลาออนไลน์ แบบฟอร์มออนไลน์ News Clipping
ดาวน์โหลดเอกสาร-แบบฟอร์ม แบบฟอร์มออนไลน์ (สำหรับนักศึกษา) จดหมายข่าว
ตารางร่วมรัฐพิธี ประจำปี 2561 แบบฟอร์มออนไลน์ (สำหรับเจ้าหน้าที่) รายงานประจำปี
ตารางห้องเรียนออนไลน์ (Calendar) ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์ (Complain) รวมภาพกิจกรรม
ตารางห้องเรียนออนไลน์ (พฤศจิกายน 2561)     Thammasat identity
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     TULP Channel
ระบบจองห้อง Study Room ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง        

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ

แบบประเมินออนไลน์

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ   แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการยานพาหนะ (รถยนต์ราชการ)    
      แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการรถสวัสดิการนักศึกษา/บุคลากร (NGV/EV)    
      แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการรถสวัสดิการรับ-ส่งบุคลากร/รับ-ส่งนักศึกษา    
      แบบประเมินความพึงพอใจ การบริหารอาคารและสถานที่    

Our location

ติดต่อสอบถาม

    
เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง รปภ.
5661 อาคารสิรินธรารัตน์
5662 อาคารอเนกประสงค์ฯ
5663 ประตูทางเข้า ด้านหน้า
5606 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
5501 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

ท่าพระจันทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง, เขตพระนคร, กรุงเทพฯ 10200
+66(0)2613 3333


http://www.tu.ac.th

ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18, ถ.พหลโยธิน, คลองหลวง, รังสิต, ปทุมธานี, 12121
+66(0)564 4440-79


http://www.tu.ac.th

ศูนย์พัทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์พัทยา
อาคารบรรยายรวม เลขที่ 39/4 หมู่ 5 ต.โปร่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
+66(0)3825 9050-55


http://pattayacenter.tu.ac.th

ศูนย์ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
+66(0)5423-7999
+66(0)5423-7999 ต่อ 5119

http://www.lampang.tu.ac.th

We have  77  Peoples Online

You IP: 54.196.161.252