โครงสร้างการบริหารงาน


ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  กัมพูสิริ
รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ลำปาง
Prof.Dr.Pairojana Kampusiri
Vice Rector for Legal Affairs and Administration (Lampang Campus)

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กิตติพงศ์  กมลธรรมวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร ศูนย์ลำปาง
Assistant Professor
Kittipong Kamolthamwong

Assistant to the Rector for Administration (Lampang Campus)

 

รองศาสตราจารย์
ดร.ภูมินทร์  บุตรอินทร์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ศูนย์ลำปาง
Associate Professor
Bhumindr Butr-Indr, Ph.D. 

Assistant to the Rector for Academic
Affairs and Research (Lampang Campus)
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์
ศูนย์ลำปาง

Assistant Professor Pimchat Rossutham

Assistant to the Rector for Student Affairs and Public Relations (Lampang Campus)
 


ผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ลำปาง

นายอรุณ วงค์คำปวง

 

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า
งานบริหารสำนักงาน
ศูนย์ลำปาง 

นางอารีย์  ตั้งพระกิตติคุณ
 

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า
งานอาคารสถานที่
และยานพาหนะศูนย์ลำปาง

นายเผดิมลาภ  สุรัตน์สัญญา
 

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า
งานบริการการศึกษาและ
กิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง

นางสาวดรุณี เตชะวิจิตร์
 

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า
งานคลังและพัสดุ
ศูนย์ลำปาง

นางสาวสุมิตรา สิทธิชุม
ติดต่อสอบถาม

    
เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง รปภ.
โรงพยาบาลห้างฉัตร
0 5426 9231
5661 อาคารสิรินธรารัตน์
5662 อาคารอเนกประสงค์ฯ
5663 ประตูทางเข้า ด้านหน้า
5606 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
5501 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

ท่าพระจันทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง, เขตพระนคร, กรุงเทพฯ 10200
+66(0)2613 3333


http://www.tu.ac.th

ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18, ถ.พหลโยธิน, คลองหลวง, รังสิต, ปทุมธานี, 12121
+66(0)2564 4440-79


http://www.tu.ac.th

ศูนย์พัทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์พัทยา
อาคารบรรยายรวม เลขที่ 39/4 หมู่ 5 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
+66(0)3825 9050-55


http://pattayacenter.tu.ac.th

ศูนย์ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
+66(0)5423 7999
+66(0)5423 7999 ต่อ 5119

http://www.lampang.tu.ac.th

 

We have  92   Peoples online

3.237.178.91