• คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ความเป็นมา


     ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยใช้งบประมาณของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และมูลนิธิอากอนชู (ประเทศญี่ปุ่น) สนับสนุนการจัดตั้งในระยะแรก เป็นจำนวนเงิน 960,000.00 บาท
     ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น ได้มีพิธิเปิดเมื่อ วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 โดยรองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลำปาง มธ. พร้อมด้วย คุณคาซูโกะ มากิ ผู้อำนวยการมูลนิธิอากอนชู (ประเทศญี่ปุ่น)


วัตถุประสงค์


(1) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น
(2) เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น อาทิ การจัดนิทรรศการ เป็นต้น
(3) เพื่อเป็นแหล่งให้บริการวิชาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศญี่ปุ่นแก่ชุมชนและสังคม