งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ลำปาง

หมวดบริหารและอาคารสถานที่
[FM-BUI-19] แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
[FM-BUI-18] แบบฟอร์มขอยืมวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์
[FM-BUI-16] แบบฟอร์มขอใช้สถานที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
หมวดพัฒนากายภาพและซ่อมบำรุง
ใบขอรับบริการ/แจ้งซ่อม หน่วยโสตทัศนศึกษา
ใบแจ้งซ่อมบ้านพักบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพบ้านพักบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
หมวดรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ
แบบฟอร์มขอใช้บริการศูนย์ควบคุมระบบกล้องวงจรปิด
[FM-VTM-01] แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ส่งกลางประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
แบบฟอร์มขอมีบัตรอนุญาตติดหน้ารถสำหรับผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง

หมวดบริการการศึกษา
คำร้องกรณีขาดสอบ
แบบคำร้องขอดูคะแนน
คำร้องขอเข้าศึกษาดูงาน
หมวดทะเบียนนักศึกษา
รายละเอียดการขอใบรับรองทางการศึกษา จำแนกตามกลุ่มผู้รับบริการ
แบบฟอร์มการขอใบรับรองทางการศึกษา
หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา
คำร้องขอทำหนังสือผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2560
แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุสำหรับสถานศึกษา
แบบฟอร์มเปลี่ยนสถานพยาบาล
แบบฟอร์มขอรับทุนทั่วไป
แบบฟอร์มของรับทุน ทุนการศึกษาทั่วไป
แบบฟอร์มของรับทุน ทุนอากอนชู

งานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง

หมวดบริหารสำนักงาน
แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเข้าร่วมเวรฯ ประจำปี‏
แบบฟอร์มการขออนุมัติถ่ายเอกสาร
แบบฟอร์มการส่งจดหมาย/พัสดุ/เอกสารต่างๆทางไปรษณีย์/บ.ขนส่ง
แบบฟอร์มยืมวัสดุงานบ้านงานครัว
แบบฟอร์มยืมเครื่องประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
หมวดทรัพยากรมนุษย์
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัว (พนักงานมหาวิทยาลัย)
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ (พนักงานเงินรายได้)
แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายเงินเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเงินรายได้ที่มีตำแหน่งสายงาน เทียบได้กับข้าราชการฯ ตำแหน่ง กลุ่มงานช่าง
แบบผ่อนผันการบันทึกเวลาปฏิบัติงานฯ
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาลฯ
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการ
ใบเบิกเงินสวัสดิการเงินทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรข้าราชการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (แบบ กค.2/003 ก.)
คำรับรองของโรงเรียน (แบบ กค.2/003 ข.)
แบบคำขอหนังสือรับรอง
แบบใบขอยกเลิก เปลี่ยนแปลงวันลา
แบบใบลาพักผ่อน
ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว และลาคลอด
แบบฟอร์มรายงานการสัมมนา ประชุม อบรม (แบบฟอร์ม อ.1)
แบบฟอร์มการขอเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล การประกันสุขภาพ (กลุ่ม) บริษัท ไทยสมทรประกันชีวิต จำกัด
ใบแจ้งการเดินทางไปราชการต่างจังหวัด
หมวดนโยบายและแผน
แบบฟอร์มคำของบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563
แบบคำขอค่าครุภัณฑ์ 2563
แบบคำขอค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 2563
แบบคำขอโครงการเงินอุดหนุน 2563
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานในกำกับ มธ.ศูนย์ลำปาง
แผนยุทธศาสตร์ มธ ฉบับที่ 12 (แผนงานแต่ละด้านใช้ทำงบ)
หมวดสารสนเทศ
แบบฟอร์มการขอใช้บริการสารสนเทศบนเว็บไซต์ (Web Forms Request Form)
แบบฟอร์มขอรับบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Computer and peripheral maintenance service request form)

งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง

รวมเอกสารงานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง
แบบฟอร์มเบิกคืนเงินหมุนเวียน กรณีอนุมัติงบและจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
แบบฟอร์มเบิกคืนเงินหมุนเวียน กรณียังไม่ได้ขออนุมัติงบและจัดซื้อจัดจ้าง
แบบแสดงใบสำคัญค้างจ่าย งบรายจ่ายจากรายได้ มธ.ศูนย์ลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2563
ใบเบิกวัสดุสำนักงาน
ใบเสนอราคา
ใบส่งของ
ใบสำคัญรับเงิน
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
สัญญายืมเงิน(เสนอรองฯ)
สัญญายืมเงิน(เสนอผุ้ช่วยฯ)
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
แบบรายละเอียดค่าใช้จ่ายกรณีที่ได้รับความช่วยเหลือ
แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก